Demokrati

Demokrati

Demokrati och insyn

Vi i miljöpartiet är övertygade om att samhället blir bättre där medborgarna deltar i den demokratiska processen, där det råder yttrandefrihet och åsiktsfrihet och där olika kulturer möts och olikheter respekteras. Vi vill därför inrätta brukarråd, där brukarna ska ges reellt inflytande.

 

Delaktighet kräver insyn. Vi vill därför att de politiska möten, där kommunala beslut fattas, ska vara öppna för kommunens medborgare. Information avseende kommunens verksamheter måste också vara lättillgänglig för alla.

 

Dagens samhälle är i stort inriktat på att tillgodose vuxnas krav och intressen. Samtidigt blir generationsklyftorna allt större. Genom att bättre ta tillvara barns och ungdomars kreativitet och önskemål kan denna trend brytas. Miljöpartiet hävdar därför konsekvent Barnkonventionens skrivningar om barns och ungdomars rättigheter. Miljöpartiet kräver bland annat att barn och ungdomar ska höras innan beslut fattas som drastiskt påverkar deras livssituation.

 

Det finns ett behov av att integrera människor från alla länder i vår samhällsgemenskap. För att öka integrationen vill miljöpartiet införa stadsodling. Vi föreslår att stadsodling organiseras i en bred samverkan mellan olika aktörer, för att därigenom ge en större förankring kring ett socialt möte. Förutom ökad integration skulle projektet kunna bidra till bättre hälsa hos de som deltar samt till att Alvesta blir attraktivare som boendekommun.

Nyheter på Demokrati

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter