jämställdhet valet 2014

jämställdhet valet 2014

Jämställdhet och lika rättigheter

Vi i miljöpartiet anser att jämställdhetsfrågorna ska in i all kommunal verksamhet. Alla kommunala beslut och all kommunal planering ska utformas så att män och kvinnor ges likvärdiga villkor och samma förutsättningar. Kommunens jämställdhetsarbete ska även vara utåtriktat och verka opinionsbildande. I statistiska jämförelser ligger idag Alvesta långt efter när det gäller jämställdhet, detta vill vi ändra på. Det handlar om att förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas, en ekonomisk besparing i samhället. Jämställdhetspolicyn måste både uppdateras och efterföljas.

 

Vi vill att samtliga kommunala verksamheter ska redogöra för och analysera fördelning av resurser ur ett jämställdhetsperspektiv. I samhället idag får ofta flickor mindre av fritidspengar, mindre lärartid och uppmärksamhet i skolan och mindre resurser till sina intressen än pojkar. Kvinnor får mindre av hemtjänst, sämre lön, otryggare anställningsvillkor, sämre pensioner, mindre inflytande osv. Att ta fram mätverktyg och statistik är första steget till uppmärksamhet av problemen samt en förutsättning för att kunna göra något åt det.

 

Vi anser att en förening som söker kommunalt bidrag ska redovisa hur bidraget kommer att fördelas mellan könen. Vid kommunens fördelning av bidrag skall eftersträvas en jämn fördelning mellan manlig och kvinnlig verksamhet.

 

Vi vill eftersträva att det på varje arbetsplats inom den kommunala verksamheten finns både kvinnliga och manliga anställda, samt att alla där som är föräldrar skall uppmuntras att ta hälften av föräldraledigheten. Vi motsätter oss varje form av lönediskriminering. Vid tillsättning av tjänst inom kommunal verksamhet skall föräldraledighet värderas som en merit.

 

Etnisk diskriminering i arbetslivet måste alltid motverkas. Miljöpartiet anser att invandrares erfarenheter, språkkunskaper och yrkeskompetens ska tas till vara. Exempelvis är det angeläget att vårdpersonal talar flera språk, för att kunna hjälpa vårdtagare som inte behärskar svenska, och flerspråkighet ska därför prioriteras vid nyrekrytering. 

 

Nyheter på jämställdhet valet 2014

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter