Skola och utbildning

Skola och utbildning

Skolan ska vara en arbetsplats dit alla går med glädje, där barn med olika förutsättningar och från olika miljöer fostras att leva tillsammans och ha respekt för varandras egenart.
Skola, utbildning och arbetsmarknad

Grundskolan har nyligen genomgått flera förändringar. Det skolorna framförallt behöver under de närmaste åren är arbetsro och ökade resurser.

 

Skolan ska vara en arbetsplats dit alla går med glädje, där barn med olika förutsättningar och från olika miljöer fostras att leva tillsammans och ha respekt för varandras egenart. Skolan ska ge alla elever en likvärdig utbildning av god kvalitet. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förmåga. I skolan ska alla barn behandlas lika, oavsett kön, härkomst eller sexuell läggning. För att säkerställa detta vill Miljöpartiet att det skapas jämställdhetsprojekt där skolpersonal aktivt får uppmärksamma hur man riskerar att behandla barn olika, och där personalen får hjälp med att ändra detta förhållningssätt.

 

Miljön i och runt kommunens skolor ska vara vacker, spännande och stimulerande.  Utomhusaktiviteter ska vara ett naturligt inslag för alla åldrar, rörelse främjar både hälsan och inlärningsförmågan. En del undervisning kan och bör bedrivas utomhus. Skolan ska genom praktiska tillämpningar ge goda kunskaper om ekologi och hälsa. Vi vill att såväl enheter inom barnomsorg som skolor i kommunen ska vara miljödiplomerade.

 

Tiden i barnomsorgen ska vara en härlig tid med lek, gemenskap, spänning, vila, kunskap, trygghet och lite allvar ibland. Alvesta har en bra barnomsorg med tanke på de små resurser som verksamheten får. Miljöpartiet anser att småbarngrupperna på förskolor ska vara små, eftersom barnen behöver mycken vuxenkontakt.

 

Den kommunala vuxenutbildningen behöver stärkas för att motsvara de krav arbetsmarknaden ställer. Möjlighet till vidareutbildning och möjlighet att komplettera tidigare utbildningar skall finnas. Detta gäller inte minst för ny-svenskar. Det är viktigt att ta tillvara varje individs erfarenhet och kunskap och att individens kompetens matchas med passande yrke. Redan i samband med undervisning i SFI bör en värdering av den inflyttades tidigare utbildning göras och, vid behov, kompletterande utbildning eller praktik påbörjas.

 

I Alvesta finns en industri- och hantverkstradition som är viktig att ta till vara. Det bör föras en politik som syftar till att stimulera ett mångsidigt näringsliv eftersom det är en förutsättning för en bredare arbetsmarknad.  Vi vill införa utbildningar i samarbete med näringslivet och fler lärlingsplatser.

 

Chanserna att kunna hjälpa ett barn på glid är större om problemen uppmärksammas redan i förskolan i stället för i sena tonåren. Trots att vi vet detta får de förebyggande och tidiga insatserna ofta stryka på foten när de löpande utgifterna ska hanteras. Med öronmärkta pengar blir det möjligt att långsiktigt investera i tidiga förebyggande insatser utan att belasta ordinarie verksamhet och budget. Barn och ungas uppväxtvillkor, familjebakgrund, hälsa och utbildning påverkar i stor utsträckning deras vuxenliv. Samhällets sociala insatser sätts många gånger in för sent. Detta drabbar inte bara den enskilde, det resulterar också i stora ekonomiska utgifter för samhället. Om personer istället får stöd i sitt kritiska skede så kan de utvecklas till välfungerande samhällsmedborgare som bidrar med skatteintäkter till samhället. Därför vill vi att det årligen avsätts medel till en social investeringsfond, som är tänkt att fungera som komplement till andra sociala satsningar.

 

SFI ska vara kvar i kommunal regi då det ger stordriftsfördelar när det gäller lokalkostander mm. Kommunen har dessutom möjlighet att sälja SFI-tjänster till andra kommuner och kan därigenom få en intäkt.

 

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter