Sociala investeringar

Sociala investeringar

Chanserna att kunna hjälpa ett barn på glid är större om problemen uppmärksammas redan i förskolan än sent i tonåren. Trots att vi vet detta får de förebyggande och tidiga insatserna ofta stryka på foten när de löpande utgifterna ska hanteras. Med öronmärkta pengar blir det möjligt att långsiktigt investera i tidiga förebyggande insatser utan att belasta ordinarie verksamhet och budget.
Antal personer som behöver stöd och hjälp av samhället ökar. Införandet av en IFO-nämnd är ett är ett bra sätt att lösa akuta problemsituationer. Lika viktigt är att få stopp på nyrekryteringen av hjälpbehövande. Chanserna att kunna hjälpa ett barn på glid är större om problemen uppmärksammas redan i förskolan än sent i tonåren. Trots att vi vet detta får de förebyggande och tidiga insatserna ofta stryka på foten när de löpande utgifterna ska hanteras. Med öronmärkta pengar blir det möjligt att långsiktigt investera i tidiga förebyggande insatser utan att belasta ordinarie verksamhet och budget. Barn och ungas uppväxtvillkor, familjebakgrund, hälsa och utbildning påverkar i stor utsträckning deras vuxenliv. Det har forskning och flera studier visat genom åren. Samhällets sociala insatser sätts många gånger in för sent. Detta drabbar inte bara den enskilde, det resulterar också i stora ekonomiska utgifter för samhället. Om personer istället får stöd i sin kritiska skeenden så kan de utvecklas till välfungerande samhällsmedborgare som bidrar med skatteintäkter till samhället. En social investeringsfond är tänkt att fungera som komplement till andra sociala satsningar i Alvesta.Konkret skulle det kunna innebära att pengarna används för att förverkliga förslag och idéer.  En social Investeringsfond ska inte användas till att finansiera ”befintlig ordinarie verksamhet.”  Miljöpartiet yrkar på att vi ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta en social investeringsfond.  – Gruppmotion från miljöpartiet

Nyheter på Sociala investeringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter