Vård och omsorg valet 2014

Folkhälsoarbetet måste komma in i en mängd former. Det gäller både på arbetsplatserna och den fysiska miljön. När behov och önskemål finns om särskilt boende ska den behövande också få detta. Ett nytt äldreboende i Alvesta måste därför byggas.

Vård och hälsa

Det förebyggande hälsoarbetet är oerhört viktigt för att människor ska må bra. Folkhälsoarbetet måste komma in i en mängd former. Det gäller både på arbetsplatserna, resorna till och från arbetet, fritiden och den fysiska miljön. Inte minst är tillgången till naturnära bostadsområden viktigt. Forskningen visar att det finns en stark koppling mellan avstånd till grönområde och hälsa/ohälsa.

 

Beträffande äldrevården är det miljöpartiets ståndpunkt att de äldre i första hand ska ges möjlighet att klara av att bo kvar i sitt eget hem. Anhörigvårdare ska ges hjälp och stöd och få möjlighet till avlastning. När behov och önskemål finns om särskilt boende ska den behövande också få detta. Ett nytt äldreboende i Alvesta måste därför byggas.

 

Vi anser att verksamhetschefen inom hemsjukvården ska ha akademisk utbildning i hälso- och sjukvård, detta för att skapa säkerhet och trygghet för den enskilde vårdtagaren, och då särskilt för svårt sjuka, och för personalen.

 

Många läkemedel medför onödiga biverkningar för den enskilde. Övermedicinering medför också att våra vattendrag blir förorenade i onödan. En minskad läkemedelsanvändning skulle inte bara gynna den enskilde utan också samhällsekonomiskt vara bra. Därför anser vi att vårdpersonalen ska ges utbildning i hur man genom omvårdnad kan minska behovet av läkemedel vid t.ex. sömnproblem, oro, ångest eller förvirringstillstånd. För att uppnå minskad medicinering krävs även att personalen ges mer tid till denna omvårdnad. Läkarna bör uppmanas att vara mera restriktiva vid ordinationer av psykofarmaka.

 

Alla brukare inom vård och omsorg skall ha rätt till personal som kan tala deras modersmål för att öka tryggheten och minska risken för missförstånd. Rätt till rehabilitering och regelbunden utevistelse anser vi bör vara en självklarhet för god omvårdnad.

 

Ibland händer saker i äldrevården som ingen vill ska hända men när olyckan är framme ska man som enskild medborgare kunna vända sig till en opartisk äldreombudsman för att kunna framför sina klagomål. Detta är inte bara viktigt för den enskild utan även för hela verksamheten då dessa klagomål sedan ligger till grund för kvalitetsutveckling.

 

Här visar vi lokal politik från Kronobergs län.

Kronobergs län Hälso- och sjukvård

Region Kronoberg ska ha egna mål som är tuffare än vårdgarantin. Kronobergarna ska komma till läkare på vårdcentralen inom ett dygn.

Miljöpartiet i Kronobergs län vill

  • Patienter som vill ha en fast läkarkontakt ska ha rätt till det.
  • Mer personal inom vården.
  • Miljöpartiet vill skärpa vårdgarantin inom Region Kronoberg.
  • Målet är en köfri vård inom primärvården.

Läs mer

Fast läkarkontakt
Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och ansvarar för huvuddelen av kronobergarnas vårdbehov. Vården ska vara lättillgänglig och finnas nära medborgaren. Patienter som vill ha en fast läkarkontakt ska ha rätt till det. För att säkerställa kontinuitet och patientsäkerhet till vården ska invånare kunna lista sig på en vårdcentral, ett vårdteam eller direkt hos en läkare.

Mer personal inom vården
Befolkningen ökar i länet. Det innebär att vårdbehovet kommer öka och det behövs fler personer som arbetar inom sjukvården. I Miljöpartiet vill vi stärka ledarskapet inom vården och skrota centrumorganisationen. Vården i Kronobergs län ska vara en vård byggd på kunskap och för det behövs personal med olika specialkompetenser.

Köfri vård
Patienten ska få en medicinsk bedömning inom 24 timmar. Vårdcentralerna ska kunna vara primärvårdsjourer för de som har störst behov. Målet är en köfri vård inom primärvården. Det ska möjliggöras genom direkta digitala vårdkontakter och/eller fysiska besök där var och en ska få en snabb medicinsk bedömning. Miljöpartiet vill skärpa vårdgarantin inom Region Kronoberg.

Fördjupning i ämnet Hälso- och sjukvård

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: