Förslag till skolstruktur Båstad Kommun

I arbetet med att nå en framtidsanpassad optimal struktur för förskolor och skolor i Båstads kommun har vi använt oss av flera olika parametrar: barnens bästa, rekryteringsunderlag, lokaler, pedagogiska kvaliteter, tillgänglighet, by struktur, hållbarhet och ekonomi.
Vi har fört diskussioner, lyssnat på olika åsikter och stämt av med den kommunala förvaltningen. Detta har resulterat i vad Miljöpartiet Båstad Bjäre tror ger bäst möjligheter och kvalitet för förskolebarn, elever, pedagoger och föräldrar.

Störst fokus ligger på barnen. Här delar vi förvaltningens utgångspunkt att alltför små enheter inte är önskvärt. Trivsel, mångfald bland elever samt pedagogisk bredd och utvecklingspotential motiverar ställningstagandet.
Med något större enheter är det många gånger lättare för barn att hitta kompisar. Här finns också bättre förutsättningar att erbjuda de resurser, såväl pedagogiska som materiella och tekniska, som förväntas i en modern skola. En större enhet erbjuder också bättre möjligheter för barn med funktionsvariation att få stöd och tillgänglighetsanpassning.

Den andra utgångspunkten är personalen. Framtidens skola måste kunna rekrytera kompetent och behörig personal. Vi måste erbjuda medarbetare trivsel, utvecklingsmöjligheter, fortbildning och långsiktighet. På så sätt tror vi på personal som mår bra och vill stanna i organisationen.

Föräldrarnas bästa och byarnas överlevnad ingår också i våra överväganden. Föräldrar ska kunna samlas kring skolan och utveckla kontaktytor som, i bästa fall, når utanför barnens skolgång. Skolan kan på flera sätt bidra till att ge liv och näring åt en ort. Därför har vi också tagit hänsyn till Bjäres by struktur och skolornas tänkta upptagningsområde.
Placeringen av en skola i Västra-Karup på västra Bjäre anser vi därför vara det mest lämpliga. Västra-Karup har ett stort upptagningsområde med ca hundra elever, vilket är betydligt mer än Torekov och Grevie. Västra-Karup är centralt placerat och är den by som har både bäst förutsättningar och störst behov av en fortsatt skolverksamhet.

Ekonomi är givetvis en stor del. Kostnader för de olika enheterna, nybyggnads- och renoveringsbehov får inte äventyra kommunens framtida ekonomi. Hållbarheten omfattar inte bara ekonomin utan även de miljöaspekter som bör vägas in vid ny- och ombyggnad.

Det ökande behov av platser i för- och grundskola är svårt att överblicka sett till den snabba utvecklingen och planering av flera nya bostadsområden i kommunen. Därför måste tidsperspektivet för den nya skolstrukturen vara relativt kort. Budget måste vara anpassad och långsiktig och genomförandetid finnas med i planering. Vi måste m a o stå i startblocken.

Skola i Båstad? I förvaltningens tidigare förslag fanns planer på en flytt av Strandängsskolan till Hemmeslöv. Detta har Miljöpartiet i Båstad motsatt sig kraftfullt. Att det nu beslutats att genomförandet av en så omfattande omstrukturering och omlokalisering av Båstads centrala skola ytterligare måste utredas välkomnar vi därför. Båstad är kommunens centralort och en grundskola i centralorten är för oss självklart.

I ett bygge av en levande miljö för alla åldrar och intressen fyller både förskola, skola och idrottsanläggning en viktig funktion. Människor som arbetar, barn som rör sig i och kring en skolmiljö och närhet till fritidsaktiviteter och idrottsmöjligheter ger liv och flöde åt centrum. Ersätts dessa ”vardagsfunktioner” som pågår året om med ett centrum bestående av uteslutande boende riskerar vi en ännu större utarmning av centralorten än vad som nu är fallet.  Redan idag lider centrala Båstad delvis av ”vinterdöden” då åtskilliga fastigheter och lägenheter står tomma och mörka under stora delar av året. Det hade varit olyckligt att befrämja fortsatt utveckling i den riktningen.
Våra prioriteringar när det gäller eleverna och personalen, där små enheter har haft svårt att rekrytera god kompetens och där eleverna inte har haft optimala förutsättningar för pedagogiskt och socialt innehåll kan inte heller användas som motiv till en nedläggning av Strandängsskolan.

Förslag ny skolstruktur i Båstads kommun
Förslöv
Skogsbyns förskola har plats för 108 barn
Ängsbyns förskola har plats för 54 barn.
Fristående verksamhet Lyckohällan har plats för 33 barn.
Förslövs skola F-9 om- och tillbyggnaden av skolan. Totalt för Förslövs skola F-9 600 elever.

Västra Karup
Klockarebyns förskola. En nybyggnation av en 4 avdelnings förskola.
Västra Karups skola. Ny skola med upptagningsområde Västra-Karup, Torekov och Grevie byggs med plats för 300 elever.

Grevie
Grevie förskola Backabyns förskola renoveras eller byggs två nya avdelningar.
Fristående verksamheter Backabusarnas förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan har plats för 16 elever.
Montessori har två förskolor med två avdelningar vardera i Grevie kyrkby. Förskolorna har plats för 52 barn.
Grevie skola ingen ny etablering av ny skola (F-6) i Grevie.
Montessori har en grundskola F-6 med 118 elever i Grevie kyrkby.

Torekov
Förskolan Fiskebyns två avdelningar ska renoveras.
Sandlyckeskolan F-6.  Torekov har en befolkningsstruktur som innebär att det inte finns underlag för en grundskola på sikt. Vi föreslår därför att dagens elever på skolan i Torekov får gå på den nybyggda skolan i Västra-Karup när den är färdig.

Båstad
Malens förskola renoverades och fick ny ventilation under sommaren 2018 och blir kvar som den är.
Äppelbyns förskola renoveras och vitsippan avvecklas.
Päronbyns förskola blir kvar.
En ny förskola med fyra avdelningar byggs på fastigheten med nytt kök. Utemiljön stärks upp gemensamt för alla tre enheterna.
Fristående verksamhet Montessori har en förskola på Skogsliden. Den har plats för 25 barn.
Strandängsskolan Lokalerna för F-6 renoveras och kompletteras med nybyggnation.
Strandängsskolan F-9 fortsätter att fungera som idag, men med möjligheten att bygga till eller att eventuellt renovera och använda A-huset för mer skolverksamhet.

Östra Karup
Östra Karups förskola behålls som idag.
Östra Karups skola används som idag. När en skola F-6 står färdig i Hemmeslöv kan en naturlig flytt av elever innebära att modulerna tas bort

Hemmeslöv
Tuvelyckans förskola öppnade i mitten av januari och är byggd för att kunna ta emot 90 barn.
Med anledning av ökad inflyttning i Hemmeslöv är behovet stort av en skola i området. En skola F-6 som täcker upptagningsområde Hemmeslöv byggs.

I vårt förslag har 2 avdelningar förskola i Torekov tagits bort och flera av avdelningarna på förskolorna i Båstad föreslås vara kvar och renoveras i stället för att rivas.
Skolan i Hemmeslöv är i vårt förslag initialt inte lika omfattande som i förvaltningens förslag eftersom vi vill ha kvar skolorna i Östra-Karup och Båstad.
Trots detta är det mycket omfattande om- och nybyggnationer som vi föreslår som kommer kosta i storleksordningen 500 - 600 miljoner kronor. Med tanke på omfattningen av dessa projekt föreslår vi att en projektledare tillsätts som kan samordna och leda arbetet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: