Förskolan och skolan

Förskolan och skolan

Nödvändiga satsningar har gjorts på Slottsskolan och Gärdslösa skola i den södra delen av kommunen. Vi anser att Åkerboskolan nu står på tur att rustas till en modern och mera ändamålsenlig skola. Dålig planering och bristande dialog med föräldrar, elever och personal har skapat frustration, oenighet och förtroendeklyftor i vår kommun under senare tid. Kommunfullmäktige pressades att ta beslut på bristande underlag i frågan om nedläggning av en skola på östra sidan. För att inte hamna i den situationen igen krävs långsiktig planering, ständig dialog och ett aktivt arbete med att utveckla, profilera och marknadsföra våra mindre skolor. Skolan ska vara ortens flaggskepp!
Vi tror på utökad samverkan med Mörbylånga kommun i skolfrågor.
Därför vill vi utreda möjligheten att slå ihop kommunernas utbildningsorganisationer till en gemensam. God näringsrik mat är en förutsättning för att kunna ta del av undervisningen.
Vi vill satsa mer på både ekologisk och lokalproducerad mat och ge eleverna ökat inflytande över matsedeln.
Barnomsorg på helg- och kvällstid är en viktig framtidsfråga i vår kommun där många är egna företagare och jobbar inom turismnäringen.

Kultur och estetiska ämnen är viktigt både för den egna utvecklingen och för möjligheten att tillgodogöra sig andra ämnen. Vi vill satsa på kulturskolan så att alla elever i Borgholms kommun har möjlighet att spela ett instrument, teater eller utöva någon annan konstform.
Allra viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Vi satsar hellre på fortbildning och konkurrenskraftiga lärarlöner än förhastade och ogenomtänkta inköp av ny teknik på bred front. Moderna läromedel är viktigt, men de ska vara pedagogiskt motiverade och anpassade till verksamheten.

Vi ser positivt på alternativa driftsformer, t.ex. föräldra- och personalkooperativ som ger mer inflytande till de som verkligen berörs av verksamheten. Däremot motsätter vi oss starkt att skattepengar går till vinst i privata företag.

Vi vill

  • Upprätta utvecklingsplaner för alla kommunens skolor där kommande kostnader och utvecklingsmöjligheter belyses för att säkerställa de mindre skolornas framtid.
  • Införa möjlighet till brukarstyrelser där föräldrarna är i majoritet på alla kommunens förskolor och skolor.
  • Uppmuntra till fler ”Grön flagg”- skolor. En miljöcertifiering för förskolor och skolor.
  • Utreda sammanslagning av Borgholm och Mörbylångas utbildningsorganisationer.
  • Servera mer ekologisk och lokalt producerad mat.
  • Följa och svara upp mot behovet av barnomsorg på kvällar och helger.
  • Satsa på Kulturskolan så att den kommer fler elever till del.
  • Prioritera utveckling av attraktiva lärartjänster genom inflytande, fortbildning och bra löner.

Vårat valmanifest hittar du här.

Nyheter på Förskolan och skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter