Valprogram 2018-2022 - längre version

Här kan du läsa en längre version av Miljöpartiet Borlänges valprogram 2018-2022.

Arbete och vuxenutbildning

Alla Borlängebor ska få möjlighet till jobb och egen försörjning. 

Vi vill:

 • Ge alla Borlängebor förutsättningar för att kunna få ett arbete eller sysselsättning efter sin förmåga.
 • Att det ska vara lätt att starta och driva företag i Borlänge.
 • Uppmuntra sociala företag.
 • Att det ska finnas bra vuxenutbildning för att man ska få möjlighet att skaffa sig en utbildning även i vuxen ålder.
 • Utveckla SFI-undervisning kombinerat med praktik.
 • Göra det möjligt att delta på SFI när man är föräldraledig.

 

Boende och byggande

Vi behöver bygga en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. 

Vi vill:

 • Att det byggs fler bostäder i kommunen så vi minskar bostadsbristen och trångboddheten.
 • Förtäta staden och ha en blandad bebyggelse för att minska segregationen. Hyresrätter, bostadsrätter och villor ska finnas i samma bostadsområde.
 • Bygga flerbostadshus i trä.
 • Sätta upp solceller på kommunala byggnader.
 • Utveckla hållbart byggande med inriktning mot passivhus eller klimatneutrala hus och byggnader. Ett livscykelperspektiv i byggande ska finnas för att välja bra byggnadsmaterial ur klimat- och kemikalieperspektiv.
 • Verka för att byggmaterial ska återanvändas genom exempelvis en återbyggdepå.

 

Hälsa och fritid

Att vi har en god hälsa och har möjligheter till en meningsfull fritid är viktigt. 

Vi vill:

 • Främja barn- och ungdomsverksamhet för att ge förutsättningar för  en meningsfull fritid. Ha ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv i tilldelning av föreningsbidrag.
 • Arbeta för att musikskolan ska nå fler barn.
 • Att planerna på att utveckla Sportfältet med olika typer av aktiviteter ska genomföras så snart som möjligt. Det ska bli en samlingspunkt för alla Borlängebor.
 • Arbeta för att driva fritidsgården Tjängan i kommunal regi.
 • Att det ska finnas solskydd på lekplatser, skolgårdar, förskolegårdar och andra platser där vi behöver kunna skydda oss från solen. Det kan med fördel ske med hjälp av träd.
 • Att det ska vara möjligt att välja kortare arbetstid istället för högre lön i kommunala anställningar.
 • Sänka arbetstiden inom omsorgen till 35 timmar per vecka med bibehållen lön.
 • Verka för att det ska vara självklart med rökfria arbetsplatser i Borlänge kommun. Kommunanställda som röker ska få hjälp att sluta röka. Det bidrar till bättre hälsa för både dem själva och omgivningen.

 

Jämlikhet, demokrati och trygghet

Jämlikhet, demokrati och trygghet är tre ord som hänger ihop och som är viktiga för att vi ska ha möjlighet att leva bra liv. 

Vi vill:

 • Verka för ett mer jämlikt och jämställt Borlänge genom att ge förutsättningar för alla att få utbildning, arbete och en god hälsa.
 • Skapa trygghet för alla invånare och utrymme för allas rätt att vara den man är.
 • Satsa på fler trygghetsvärdar.
 • Begränsa användningen av fyrverkerier i tätorterna för att minska oljud och olycksrisker.
 • Jobba aktivt med jämställdhet i all kommunal verksamhet.
 • Skapa interkulturell förståelse genom fler mötesplatser där föreningslivet med olika kulturella erfarenheter möts. Se över så det finns lokaler för föreningar.
 • Minska barnfattigdomen.
 • Förbättra möjligheterna till föräldrautbildning.
 • Utveckla medborgardialog mellan kommunen och Borlängeborna.

 

Miljö och klimat

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar och Borlänge ska ta sin del av det globala klimatansvaret. Mycket av det som bidrar till bättre klimat bidrar också till ökad hälsa hos oss själva, en viktig bonus!

Vi vill:

 • Se en mer kraftfull satsning på kommunens miljö- och klimatarbete med tydligare och mer ambitiösa mål och åtgärder än tidigare.
 • Ta fram en kommunal koldioxidbudget.

Vi har många förslag inom området klimat och miljö. Fler finns under följande rubriker:

 • Transporter och samhällsplanering
 • Boende och byggande
 • Miljö och natur

 

Miljö och natur

Vi måste ta hand om vår miljö och natur och göra det lättare för Borlängeborna att ta del av naturen. 

Vi vill:

 • Arbeta för en giftfri miljö och få bort farliga ämnen och utsläpp från miljöer där barn vistas.
 • Minska utsläppen av mikroplaster till naturen, exempelvis från konstgräs. Minskade biltransporter leder också till mindre spridning av mikroplaster från däck till naturen.
 • Öka andelen klimatsmart, ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamhet. Vi måste minska köttförbrukningen, både för klimatet och för vår egen hälsa. Införa WWF:s One Planet Plate för att få hållbara måltider.
 • Verka för mer ängsmark och plantera fler träd.
 • Bevara och utveckla våra fina naturområden, parker och motionsanläggningar. Bostadsbyggande ska inte ske i parker.
 • Minska användningen av engångsartiklar i kommunal verksamhet.
 • Göra plats för fler odlingslotter.

 

Skola och förskola

Borlänges skolor ska ge alla elever förutsättningar att gå vidare till jobb eller högre utbildning. Det är viktigt att alla känner sig trygga och välkomna i skolan. 

Vi vill:

 • Förbättra förutsättningarna för alla elever att nå sina mål med höga kunskapsresultat. Sätta in stöd och extra undervisning för elever som behöver det redan från tidig ålder.
 • Satsa på att höja lärarnas status genom höjda löner och kompetensutveckling.
 • Ha en jämlik skola med elever från blandade bakgrunder.
 • Att skolor vid behov ska vara öppna för läxläsning efter skoltid.
 • Att alla elever varje dag ska ha tid till motion och rörelse.
 • Öka andelen behöriga lärare.
 • Minska antalet elever per lärare.
 • Att hållbar utveckling, miljömedvetenhet, jämställdhet och allas lika värde ska genomsyra all pedagogisk verksamhet.
 • Öka användningen av digitala hjälpmedel i undervisningen.
 • Att goda matvanor ska grundläggas och förstärkas i förskola och skola. Kommunens serveringar ska i första hand erbjuda naturligt sötade produkter.
 • Skapa en giftfri förskola och skola.

 

Transporter och samhällsplanering

Hur vi transporterar oss och hur vi bygger samhället är viktigt för att minska klimatpåverkan och få en kommun som vi tycker är trevlig att bo i.

Vi vill:

 • Skapa en modern stad med parker, uteserveringar och andra platser där människor vill vara. Utgå ifrån människans behov, inte bilens. Anpassa staden utifrån att man i första hand tar sig fram genom att gå, cykla och åka buss.
 • Prioritera underhåll av gång- och cykelvägar. Bygga fler cykelvägar och cykelgarage. På vissa platser behöver det vara separata cykelvägar och gångvägar.
 • Att trafiken i Borlänges centrala delar ska ske på gåendes och cyklisters villkor. Det ska vara lätt och säkert att ta sig fram som gående och cyklist.
 • Förbättra passager för gående och cyklister över bilvägar, så att bilarna kör långsammare och gående och cyklister har företräde. Det gäller bland annat på Paradisvägen vid Hemköp och Kornstigen samt på Stinsens väg vid Ringargatan.
 • Underlätta för barnen att gå och cykla till skolorna, för att få en mer trafiksäker miljö runt skolorna och barnen får röra sig mer och får frisk luft. Det kan ske genom exempelvis vandrande och cyklande ”skolbussar”, där vuxna hjälps åt att följa barnen.
 • Ha en effektiv busstrafik som så många som möjligt kan använda.
 • Förbättra kollektivtrafiken till stadens stora handelsområden.
 • Att fler bilpooler finns i kommunen.
 • Bygga ut laddinfrastruktur för elbilar.
 • Att kommunala bidrag till Dalaflyget ska upphöra.
 • Verka för en bra cykelväg runt Runn tillsammans med Falun och regionen.

 

Vård och omsorg

Omsorgen om äldre och om personer med funktionsnedsättning ska kännetecknas av kvalitet med förutsättningar för gemenskap, glädje och trygghet. Det ska finnas tid för social samvaro och utevistelse. 

Vi vill:

 • Bygga bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning så att det täcker de behov som finns.
 • Verka för att det byggs trygghetsbostäder för dem som är äldre men för friska för att få en plats på ett särskilt boende.
 • Säkra kompetensutveckling inom demensvården.
 • Fortsätta arbetet med god arbetsmiljö och att minska sjukfrånvaron för de som arbetar inom omsorgen.
 • Sänka arbetstiden inom omsorgen till 35 timmar per vecka.
 • Att våra omsorgstagare ska få bra och närlagad mat.
 • Att Borlänge ska bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.
 • Se till att våra särskilda boenden kan hålla en behaglig inomhustemperatur även om det är långvarig värmebölja.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: