Ett klimatsmart Borlänge - Miljöpartiets valprogram för Borlänge kommun 2018-2022 - kortversion

Sverige ska utvecklas i riktning mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, hållbart både mänskligt och miljömässigt. Vi måste leva upp till FN:s hållbarhetsmål “Agenda 2030”.

Länk till valprogrammet som pdf

Länk till valprogrammet på somaliska

Här presenterar vi våra viktigaste förslag. Fler förslag finns under andra rubriker på www.mp.se/borlange.

 

Nedan är samma text som finns i pdf-filen ovan.

Klimat och miljö

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar och Borlänge ska ta sin del av det globala klimatansvaret. Mycket av det som bidrar till bättre klimat bidrar också till ökad hälsa hos oss själva, en viktig bonus!

Vi vill se en mer kraftfull satsning på kommunens miljö- och klimatarbete med tydligare och mer ambitiösa mål och åtgärder än tidigare.

Transporter, samhällsplanering och byggande

Vi vill:

• Skapa en modern stad med parker, uteserveringar och andra platser där människor vill vara. Utgå ifrån människans behov, inte bilens. Anpassa staden utifrån att man i första hand tar sig fram genom att gå, cykla och åka buss.

• Prioritera underhåll av gång- och cykelvägar. Bygga fler cykelvägar och cykelgarage. På vissa platser behöver det vara separata cykelvägar och gångvägar.

• Att det ska vara säkert att ta sig fram som gående och cyklist, och lätt att ta sig över bilvägar. Då blir det också en barnvänlig stad, där barnen har möjlighet att gå och cykla till skolan och fritidsaktiviteter.

• Bygga ut laddinfrastruktur för elbilar.

• Att kommunala bidrag till Dalaflyget ska upphöra.

• Driva och stödja ett hållbart byggande samt bygga flerbostadshus i trä.

• Sätta upp solceller på kommunala byggnader.

 

Giftfri miljö och värna naturen

Vi vill:

• Arbeta för en giftfri miljö och få bort farliga ämnen och utsläpp, speciellt från miljöer där barn vistas.

• Minska utsläppen av mikroplaster i naturen, exempelvis från konstgräs.

• Öka andelen klimatsmart, ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamhet.

• Verka för mer ängsmark och plantera fler träd.

• Bevara och utveckla våra fina naturområden, parker och motionsanläggningar. Bostadsbyggande ska inte ske i parker.

 

Utbildning

Vi vill:

• Satsa på att höja lärarnas status genom höjda löner och kompetensutveckling.

• Ha en jämlik skola med elever och personal från blandade bakgrunder.

• Att skolor vid behov ska vara öppna för läxläsning efter skoltid.

• Att alla elever varje dag ska ha tid till motion och rörelse.

• Utveckla SFI-undervisning kombinerat med praktik.

 

Jämlikhet och trygghet

Vi vill:

• Verka för ett mer jämlikt och jämställt Borlänge genom att ge förutsättningar för alla att få utbildning, arbete och en god hälsa.

• Skapa trygghet för alla invånare och ge utrymme för allas rätt att vara den man är.

• Satsa på fler trygghetsvärdar.

• Begränsa användningen av fyrverkerier i tätorterna för att minska oljud och olycksrisker.

• Sänka arbetstiden inom omsorgen till 35 timmar per vecka.

• Arbeta för att driva fritidsgården Tjängan i kommunal regi.

 

#Nu, klimatet kan inte vänta! Rösta grönt 9 september