Hälso- och sjukvård

Lyssna

Dalarna ska ha en hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter behov oberoende av kön och socioekonomiska faktorer. All form av diskriminering är oacceptabel och utgör ett hot mot våra demokratiska grundprinciper.

Vi vill att det finns minst en HBT- certifierad vårdcentral i varje sjukvårdsområde. Transvården ska ha tydliga riktlinjer.

En gemensam satsning på folkhälsan är en investering för framtiden då den förebygger sjukdom och ger människor ökad livskvalitet.

Närhet är tillgänglighet. Den som är sjuk ska ha rätt att få vården så nära som möjligt och vi vill att hälso- och sjukvården ska utvecklas utifrån de behov som finns lokalt. I hemmet via hemsjukvården eller på vårdcentralen finns den naturliga kontakten med vården. Där ska det också vara möjligt att konsultera specialist.

Den IT-utveckling som pågår inom vården, med bland annat E-hälsa, kommer att bidra till att vården blir mer tillgänglig och bättre anpassad efter de egna behoven.

Närvårdsavdelningar kan vara en möjlig lösning för att möta ett allvarligare akut behov. Behovet av vårdplatser för palliativ vård ska vid behov kunna lösas lokalt. Ett ökat fokus ska läggas på att tidigt upptäcka och därmed undvika psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Tillräckliga resurser ska ges till barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill ha en trygg och utvecklad vård för äldre genom satsningar på geriatrik och multisjuka.

Familjecentralerna behöver bli fler. Där kan mödra- och barnavårdscentralerna bidra till en integrerad verksamhet med olika samhällsaktörer. En väl utbyggd skolhälsovård och en bra tillgänglighet till ungdomsmottagningarna skapar god trygghet för våra barn och ungdomar.

Vårdens bemötande av våldsutsatta kvinnor ska utvecklas. Våldsutövare ska ges möjligheter att genomgå särskild behandling.

Vi strävar efter ett samhälle fritt från narkotika och dopingmedel, samt ett minskat bruk av alkohol och tobak. Landstinget måste förbättra sin strategi för hur alkohol- och drogrelaterade problem ska hanteras. Alla har rätt att få sjukvård, drogfrihet kan inte vara ett krav för att få vård. Miljöpartiet verkar för att sprututbytesprogram ska startas i Dalarna, syftet är att minska smittspridningen.

Vårdgarantin ska uppfyllas, men med stor uppmärksamhet på att vården av kroniskt sjuka inte får prioriteras ned. Region Dalarnas och SKLs satsning på samordning av  vård och omsorg mellan kommuner och landsting ska fortsätta och utvecklas.

 

Engagerad, delaktig och kunnig personal är Landstinget Dalarnas främsta resurs för att kunna uppfylla kravet på god kvalitet i vården. Detta ställer höga krav på att arbetsgivaren prioriterar arbetsmiljöfrågorna inte minst inom den psykosociala miljön. Täta och snabba förändringar kräver delaktighet och balans mellan krav och resurser för att undvika stressrelaterad ohälsa.

Möjlighet till krisstöd i form av avlastningssamtal ska erbjudas alla personal som är i behov av det.

Vi vill ta bort delade turer och arbeta för olika arbetstidsmodeller. Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska finnas.

Strävan efter att öka ordinarie läkarbemanning, så att användningen av stafettläkare kan minskas, måste fortsätta.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: