Länspolitiskt program Dalarna 2014 - 2018

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Dalarna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår idé är att leva inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vår solidaritet är gränslös och kan uttryckas trefaldigt:

• Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.

• Solidaritet med kommande generationer.

• Solidaritet med världens alla människor.

 

Miljö och natur

Dalarna är ett län med rika tillgångar, inte minst i form av vacker och omväxlande natur. Möjligheterna att leva inom naturens ramar är stora. Det är vårt ansvar att ta vara på möjligheterna!

Övervägande delen av Dalarna är täckt av skog. Skogen rymmer många värden, traditionellt som källa för träråvara, men andra värden får allt större betydelse. Skogsbruket behöver moderniseras så att artrikedom, rekreationsvärden och landskapsbild gynnas. Andra brukningsmetoder måste ersätta de klimatskadliga kalhyggena. Förvandlingen av naturlig mångfaldsskog till ensartad plantageskog, som hör ihop med kalhyggesbruket, måste vändas. Dalarnas gammelskogar måste skyddas i tid, medan de finns kvar. För att hejda förlusten av biologisk mångfald är det också angeläget att återställa och restaurera naturvärden i redan påverkad skog.

I Dalarna finns både björn, varg och lo, dessutom en liten järvstam. Det är en tillgång för länet och landet. Forskning visar på rovdjurens stora ekologiska betydelse, och rovdjurspolitikens mål ska vara livskraftiga bestånd. Givetvis ska djurhållare få den hjälp de behöver för att skydda sina djur.

Tillgång till djur och natur är värdefull inte minst för den växande besöksnäringen. Hållbar turism är en framtidsbransch!

En av våra stora konkurrensfördelar är allemansrätten. Den vill vi försvara. Detsamma gäller tillgången till stränder genom strandskyddet, som är betydelsefullt både för dalfolk, besökare, växter och djur.

Jordbruket är viktigt för Dalarna. Jordbruksmark måste skyddas, men i ökad utsträckning brukas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Dalarna tillhör landets ledande län inom avfallshantering. Målet är att begreppet avfall till så stor del som möjligt ska ersättas av begreppet resurs i ett kretsloppssamhälle. Nästa steg är minskning av materiell konsumtion, till en globalt hållbar och rättvis nivå.

Gruvverksamhet är sedan århundraden en viktig del av Dalarnas näringsliv. Den ska bygga på långsiktig hushållning med mineraltillgångar. Miljöhänsyn ska väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen. Gas- och oljeutvinning samt prospektering och brytning av uran ska inte tillåtas i länet.

 

Barn är extra känsliga för många miljögifter, och de produkter och miljöer som barn använder och vistas i måste värnas särskilt.

Det är därför viktigt att Dalarnas förskolor och skolor i största möjliga mån är giftfri.

 

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Stor kraft måste läggas på att bygga om Dalarnas län till långsiktigt hållbart samhälle. Klimatfrågan är global men lösningarna lokala och regionala.

Dalarna har goda möjligheter att vara ledande i kampen mot den globala uppvärmningen. Det ska ske både genom att öka tillgången på fossilfri energi, att använda energin effektivare och att minska förbrukningen genom att vi nöjer oss med en rättvis del av jordens resurser.

I länet finns gott om utrymme för sol och vind med stor hänsyn till andra miljövärden. Utvecklingen av passivhus och lågenergihus har börjat ta fart i Dalarna. Tempot måste ökas!

Landstingets utsläpp av klimatgaser ska minska varje enskilt år. Landstinget ska minska sin energianvändning med minst 2 procent årligen. Genom att sortera ut det avfall som går att kompostera så kan avfallet användas för att tillverka biogas. Detta är en sätt att sluta kretsloppet och minska miljöpåverkan. Miljöpartiet verkar för att andelen avfall som källsorteras ökar.

Tusentals kemikalier används och sprids i vårt samhälle. Många är ofarliga och lättnedbrytbara men, flera är skadliga för människor, djur och natur. Landstinget ska fortsätta att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga och tillämpa försiktighetsprincipen.

Offentlig upphandling kan vara ett viktigt verktyg i kampen för en god miljö. Möjligheterna ska utnyttjas bättre.

Levande landsbygd

 För att möta de utmaningar som vi står inför måste vi tänka nytt, agera kraftfullt och skapa förutsättningar för en omställning för fler gröna jobb och en bättre välfärd. En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation.

Landsbygden spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion. Förnybar energi, energi effektivisering och andra gröna lösningar är bland de snabbast växande sektorerna idag. En energiomställning skapar många nya jobb samtidigt som det utvecklar nya företag och ny teknik. Lokala producenter ska lyftas fram. Miljöpartiet vill också verka för en fortsatt decentralisering av statlig verksamhet.

För att bidra till landsbygdens attraktionskraft, främja inflyttning och besöksnäringen, ska vi satsa på museer, folkbibliotek, folkhögskolor, högskolan i Dalarna och distansutbildningar. Hela Dalarna måste hjälpas åt, kommunalt samarbete med gymnasieskolor måste utvecklas vidare. Studieförbunden är viktiga för det livslånga lärandet, likaså för kulturen i länet. Distansarbete och kultur på distans ska vara lättillgängligt genom utbyggt, snabbt bredband. Sverige ska vara ett land där alla har möjlighet till livslångt lärande. Som kunskapsnation ska vi ha tillgång till välutbildad befolkning och forskning av hög kvalitet. Bildning är viktigt för människor och samhälle.

Som gröna politiker har vi gemensamt att vi vill öppna fler dörrar till Sverige och samhället. Dalarnas kommuner ska solidariskt ta emot flyktingar på bästa möjliga sätt. Det är av stor vikt att de tas emot på ett professionellt och väl strukturerat sätt för att snabbt underlätta för nödvändig integrering i det svenska samhället Människor som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Sverige.

En viktig reform är att sänka arbetstiden I ett första steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.

Välfärden

Välfärden ska ge människan frihet och trygghet. Vi är som starkast när vi vet att vi lovat att ta hand om varandra när vi är som bräckligast. Därför vill vi ha goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård och omsorg när vi behöver det och trygghetssystem som stöder den som är sjuk eller utan arbete. Välfärden är något som vi alla såväl finansierar som formar. De ekonomiska resurserna är begränsade. Ett hälsoekonomiskt tänkande ska tillämpas. Det är politikernas uppgift att i dialog med medborgare och personal ta nödvändiga beslut för att nå budget i balans.

Hälso- och sjukvård

Dalarna ska ha en hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter behov oberoende av kön och socioekonomiska faktorer. All form av diskriminering är oacceptabel och utgör ett hot mot våra demokratiska grundprinciper.

Vi vill att det finns minst en HBT- certifierad vårdcentral i varje sjukvårdsområde. Transvården ska ha tydliga riktlinjer.

En gemensam satsning på folkhälsan är en investering för framtiden då den förebygger sjukdom och ger människor ökad livskvalitet.

Närhet är tillgänglighet. Den som är sjuk ska ha rätt att få vården så nära som möjligt och vi vill att hälso- och sjukvården ska utvecklas utifrån de behov som finns lokalt. I hemmet via hemsjukvården eller på vårdcentralen finns den naturliga kontakten med vården. Där ska det också vara möjligt att konsultera specialist.

Den IT-utveckling som pågår inom vården, med bland annat E-hälsa, kommer att bidra till att vården blir mer tillgänglig och bättre anpassad efter de egna behoven.

Närvårdsavdelningar kan vara en möjlig lösning för att möta ett allvarligare akut behov. Behovet av vårdplatser för palliativ vård ska vid behov kunna lösas lokalt. Ett ökat fokus ska läggas på att tidigt upptäcka och därmed undvika psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Tillräckliga resurser ska ges till barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill ha en trygg och utvecklad vård för äldre genom satsningar på geriatrik och multisjuka.

Familjecentralerna behöver bli fler. Där kan mödra- och barnavårdscentralerna bidra till en integrerad verksamhet med olika samhällsaktörer. En väl utbyggd skolhälsovård och en bra tillgänglighet till ungdomsmottagningarna skapar god trygghet för våra barn och ungdomar.

Vårdens bemötande av våldsutsatta kvinnor ska utvecklas. Våldsutövare ska ges möjligheter att genomgå särskild behandling.

Vi strävar efter ett samhälle fritt från narkotika och dopingmedel, samt ett minskat bruk av alkohol och tobak. Landstinget måste förbättra sin strategi för hur alkohol- och drogrelaterade problem ska hanteras. Alla har rätt att få sjukvård, drogfrihet kan inte vara ett krav för att få vård. Miljöpartiet verkar för att sprututbytesprogram ska startas i Dalarna, syftet är att minska smittspridningen.

Vårdgarantin ska uppfyllas, men med stor uppmärksamhet på att vården av kroniskt sjuka inte får prioriteras ned. Region Dalarnas och SKLs satsning på samordning av  vård och omsorg mellan kommuner och landsting ska fortsätta och utvecklas.

 

Engagerad, delaktig och kunnig personal är Landstinget Dalarnas främsta resurs för att kunna uppfylla kravet på god kvalitet i vården. Detta ställer höga krav på att arbetsgivaren prioriterar arbetsmiljöfrågorna inte minst inom den psykosociala miljön. Täta och snabba förändringar kräver delaktighet och balans mellan krav och resurser för att undvika stressrelaterad ohälsa.

Möjlighet till krisstöd i form av avlastningssamtal ska erbjudas alla personal som är i behov av det.

Vi vill ta bort delade turer och arbeta för olika arbetstidsmodeller. Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska finnas.

Strävan efter att öka ordinarie läkarbemanning, så att användningen av stafettläkare kan minskas, måste fortsätta.

Ingen diskriminering

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald, och mot diskriminering. Alla människor ska, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, genusidentitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder, ha samma förutsättningar att utvecklas som människor. Ett mer jämställt och jämlikt Sverige ökar individens frihet och samhällets utveckling.

Miljöpartiet vill ha en arbetsmarknad utan diskriminering. Lika lön för likvärdigt arbete ska vara en självklarhet.

Vi vill också att skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet, att varje förskola ska ha tillgång till en genuspedagog och att trygg barnomsorg ska erbjudas även till föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter.

Kultur

Kultur är viktigt både för hälsan och för länets utveckling. Den har också ett stort värde i sig. Ett rikt kulturliv ger ökad livskvalitet och gör Dalarna mer attraktivt att leva i. Därför är landstingets engagemang i kulturen mycket viktigt. Barn och unga ska ha möjlighet att delta i ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud samt kunna utveckla sitt eget skapande. Dalarnas kultur ska fortsatt låta sig berikas av den mångkultur som kommer med nya svenskar. Det ska finnas ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud i hela Dalarna. Samverkan ska ske med Dalarnas aktörer inom kulturområdet för att möjliggöra detta.

 

Kulturella mötesplatser, fysiska såväl som digitala, ska utvecklas. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur. Kulturens och folkbildningens roll som och för att öka delaktighet och engagemang i samhället ska lyftas fram. Kultur ska vara en positiv kraft i miljöarbetet och i att främja regional utveckling i samverkan med näringsliv och besöksnäring.

Trafik

Kollektivtrafik skapar en hållbar och livskraftig utveckling för landsbygden. En utbyggd och snabbare tågtrafik kombinerad med en snabb och bekväm regional busstrafik ger människor ökade möjligheter att välja bostadsort och arbetsplats och ändå pendla klimatsmart.

Vi vill förstärka kollektivtrafiken i de stråk där buss och tåg kan vara ett verkligt alternativ till bilen. På landsbygden vill vi satsa på olika former av anropsstyrd trafik. Denna kan i högre grad än idag ske som skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst. Så skapar vi en bättre kollektivtrafik.

Vi vill se en kraftig upprustning av Dalabanan som tillsammans med moderna snabba tåg bl.a. ökar möjligheterna till dagpendling till Mälardalen.

Kollektivtrafiken ska drivas på ett klimatneutralt sätt. Därför vill vi ha biogas- eller eldrivna bussar och vi säger nej till fortsatta subventioner av dalaflyget. Miljöpartiet vill också se ett ökat fokus på att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. De åtgärder som hittills gjorts är långt ifrån tillräckliga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: