Miljö och natur

Lyssna

Dalarna är ett län med rika tillgångar, inte minst i form av vacker och omväxlande natur. Möjligheterna att leva inom naturens ramar är stora. Det är vårt ansvar att ta vara på möjligheterna!

Övervägande delen av Dalarna är täckt av skog. Skogen rymmer många värden, traditionellt som källa för träråvara, men andra värden får allt större betydelse. Skogsbruket behöver moderniseras så att artrikedom, rekreationsvärden och landskapsbild gynnas. Andra brukningsmetoder måste ersätta de klimatskadliga kalhyggena. Förvandlingen av naturlig mångfaldsskog till ensartad plantageskog, som hör ihop med kalhyggesbruket, måste vändas. Dalarnas gammelskogar måste skyddas i tid, medan de finns kvar. För att hejda förlusten av biologisk mångfald är det också angeläget att återställa och restaurera naturvärden i redan påverkad skog.

I Dalarna finns både björn, varg och lo, dessutom en liten järvstam. Det är en tillgång för länet och landet. Forskning visar på rovdjurens stora ekologiska betydelse, och rovdjurspolitikens mål ska vara livskraftiga bestånd. Givetvis ska djurhållare få den hjälp de behöver för att skydda sina djur.

Tillgång till djur och natur är värdefull inte minst för den växande besöksnäringen. Hållbar turism är en framtidsbransch!

En av våra stora konkurrensfördelar är allemansrätten. Den vill vi försvara. Detsamma gäller tillgången till stränder genom strandskyddet, som är betydelsefullt både för dalfolk, besökare, växter och djur.

Jordbruket är viktigt för Dalarna. Jordbruksmark måste skyddas, men i ökad utsträckning brukas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Dalarna tillhör landets ledande län inom avfallshantering. Målet är att begreppet avfall till så stor del som möjligt ska ersättas av begreppet resurs i ett kretsloppssamhälle. Nästa steg är minskning av materiell konsumtion, till en globalt hållbar och rättvis nivå.

Gruvverksamhet är sedan århundraden en viktig del av Dalarnas näringsliv. Den ska bygga på långsiktig hushållning med mineraltillgångar. Miljöhänsyn ska väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen. Gas- och oljeutvinning samt prospektering och brytning av uran ska inte tillåtas i länet.

Barn är extra känsliga för många miljögifter, och de produkter och miljöer som barn använder och vistas i måste värnas särskilt. Det är därför viktigt att Dalarnas förskolor och skolor i största möjliga mån är giftfria.

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Stor kraft måste läggas på att bygga om Dalarnas län till långsiktigt hållbart samhälle. Klimatfrågan är global men lösningarna lokala och regionala.

Dalarna har goda möjligheter att vara ledande i kampen mot den globala uppvärmningen. Det ska ske både genom att öka tillgången på fossilfri energi, att använda energin effektivare och att minska förbrukningen genom att vi nöjer oss med en rättvis del av jordens resurser.

I länet finns gott om utrymme för sol och vind med stor hänsyn till andra miljövärden. Utvecklingen av passivhus och lågenergihus har börjat ta fart i Dalarna. Tempot måste ökas!

Landstingets utsläpp av klimatgaser ska minska varje enskilt år. Landstinget ska minska sin energianvändning med minst 2 procent årligen. Genom att sortera ut det avfall som går att kompostera så kan avfallet användas för att tillverka biogas. Detta är en sätt att sluta kretsloppet och minska miljöpåverkan. Miljöpartiet verkar för att andelen avfall som källsorteras ökar.

Tusentals kemikalier används och sprids i vårt samhälle. Många är ofarliga och lättnedbrytbara men, flera är skadliga för människor, djur och natur. Landstinget ska fortsätta att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga och tillämpa försiktighetsprincipen.

Offentlig upphandling kan vara ett viktigt verktyg i kampen för en god miljö. Möjligheterna ska utnyttjas bättre.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: