Danderyds årsredovisning 2016

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april behandlades Danderyds årsredovisning för 2016. Miljöpartiets gruppledare Carolin Robsons inledande anförande kan du läsa här:

Danderyd är fantastiskt, men de senaste åren har det blivit kallare. Miljöpartiet tycker det är dags för en varmare politik – det ska satsas mer på humankapital än på realkapital. Humanitet kostar men betalar sig i längden. Merparten av Danderydsborna lever ett gott och bra liv, men inte alla. Den psykiska ohälsan hos våra unga är alarmerande. En satsning på barn och unga är en investering för framtiden. En satsning på funktionsnedsatta och äldre som ger dem trygghet och värdighet – en satsning som inte kan budgeteras bort.

Hälsa är en resurs för den enskilde individen medan folkhälsa är ett gemensamt mål för kommunen. Folkhälsomyndigheten har visat att städningen i 20 % av skolorna fungerar dåligt och att 67 % av skolorna har synligt damm i klassrummen. Mer än 40 % av skolorna har klagomål på ventilationen. Nämns inte i årsredovisningen.

Gällande ungas alkohol- och drogkonsumtion vet vi alla hur det ligger till i Danderyd. En rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fastställer att effekten av skolornas förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och tobak har väldigt liten eller ingen effekt alls. Nämns inte i årsredovisningen.

Kommunens handlingsplan mot familjevåld inleds med ”Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem, ett allvarligt brott och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Konsekvenserna av våld i nära relationer påverkar hela samhället”. Nämns inte i årsredovisningen.

Mänskliga rättigheter utgör i princip grunden för allt det arbete som sker i kommunen - rätten till hälsa, utbildning, delaktighet och inflytande. Att ha ett människorättsperspektiv i den dagliga verksamheten ger en guide för hur prioriteringar ska göras inom och mellan olika politikområden. Tjänstemän kan dock inte göra mer än vad politiken tillåter.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens verksamhet, ha uppsikt över övriga nämnder och driva utvecklingsfrågor. Vi vill alla göra saker bättre och då behöver vi mål som mäter rätt saker. Är humankapitalet prioriterat i utvecklingsfrågorna och vad har vi för målstyrning? Vad har vi för måluppfyllelse?

Bedömningen av måluppfyllelsen för kommunens 8 övergripande mål baseras på hur väl nämnderna uppfyller sina inriktningsmål – hur många gröna, gula och röda pluppar som finns. På sid 11 står att bedömningen av måluppfyllelse relateras till kommunens ambitionsnivå – ambitionsnivå? Vidare står att bedömningen av nämndernas inriktningsmål baseras på Danderyds resultat i nationella undersökningar och jämförelser - här finns en lista där bl.a. Sveriges kommuner och landsting, SKLs öppna jämförelser står med – i den för 2016 hade Danderyd 164 röda pluppar. Öppna jämförelser är viktiga för de redovisar kommunens svar medan övriga undersökningar redovisar brukarnas svar.

Målen - kvalitetschefen sa 2014 att ”en grundläggande förutsättning för att uppnå kvalitet är att vi vet vilka resultaten är av olika insatser - det funkar inte när man tror saker men vet inte om det funkar”. Kvalitetschefen sa ”kommunens och nämndernas mål ska därför vara uppföljningsbara och mätbara och det är viktigt med definitioner så vi vet vad vi talar om”. Vad händer med kommunledningskontorets översyn av kommunens övergripande mål och nämndernas inriktningsmål som påbörjades 2014? Det vi idag har att utgå ifrån är i princip samma mål som då – och vi håller fortfarande på med dessa gröna, gula och röda pluppar som varken går att följa upp eller mäta.

 • Grönt för attraktiv – ja så är det, vi bor i Sveriges bästa kommun
 • Grönt för valfrihet, nja – ja för att föräldrar kan välja skolform för sina barn men nej för att äldre inte kan välja boendeform för sig själva
 • Grönt för fritid och kultur – det är fantastiskt men det är en frivillig verksamhet
 • Grönt för låg skatt – så är det ju men på bekostnad av vad? Och när börjar låg och hög skatt?

God ekonomisk hushållning

Men hur är det med grön plupp för god ekonomisk hushållning? – Hur specifikt och mätbart är hushållning? I årsredovisningen sid14 står att god ekonomisk hushållning är när nämnderna håller sig inom ramen för politiskt beslutade uppdrag. På sid 27 står att god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte ska behöva vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem, att kommunen utan besvär fixar de löpande utbetalningarna. God ekonomisk hushållning är att nämnderna håller budget - men hur funkar det när tilldelad budget är för liten redan från början? Vilken kvalitet uppnås när målen inte är mätbara och när pengarna inte räcker till? – inte ens för myndighetsutövning? Som kommunstyrelsens ordförande skriver på sid 8 – en förändrad demografisk bild med fler barn och äldre leder till ökade kostnader – socialnämndens underskott på 14,6 mnkr bekräftar att den bilden redan finns här och nu. Tjänstemän kan inte göra mer än vad politiken tillåter.

”I Danderyds kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt”. Hur var det nu med det med det eftersatta fastighetsunderhållet? Hur var det med underhållsplanen som fanns men ändå inte fanns? Målet om bevarandet av realkapitalet byttes ut mot att anläggningar och byggnaders funktion ska vidmakthållas över tid (sid 14). Realproblemet som inte hade nått ingångsvärde försvann och ersattes med komponentavskrivningar. Vart har det eftersatta underhållet tagit vägen i årsredovisningen?

Sen har vi de gula plupparna, en för attraktiv service och en för god och hälsosam miljö. Hur mäter man attraktiv och hur definieras hälsosam? Kan tre skolgårdar utmed E18 vara annat än ohälsosamt?

I det kommunala uppdraget är det viktigt skilja på organisationsperspektiv, medborgarperspektiv och brukarperspektiv. För att veta vilka insatser som är verksamma krävs utvärdering av effekten av de olika insatserna. För att ha ett brukarperspektiv krävs att man frågar brukarna om konsekvenserna av det man gjort. Och som kommunens kvalitetschef sa 2014 ”det funkar inte när man tror saker men vet inte om det funkar”.

Kvalitetschefen sa också att det är viktigt att föra en dialog med kommuninvånarna och hänvisade till öppna jämförelser kring trygghet och nöjdhet. Så görs också i 2016 års årsredovisning, redan på rad 5 står om olika undersökningar gällande kvaliteten på kommunens arbete.

Medborgardialog

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 utan kostnad hjälpt kommuner att utveckla system och metoder för medborgardialog. Eftersom Miljöpartiet flera gånger motionerat om medborgadialog i Danderyd är det glädjande att kommunstyrelsens ordförande på sid 7 skriver att dialogen med invånare och företagare har förbättrats och utvecklats och att medborgardialogen vidareutvecklas. Miljöpartiet hoppas på en tvåvägsdialog där det inte bara är kommunen som får ställa frågorna.

Barn- och ungdomsperspektiv

Regeringens slutbetänkande Att tänka nytt för att göra nytta (SOU 2013:40) skrevs under alliansregeringen. Den beskriver hur det vikande förtroendet för offentliga institutioner gör det nödvändigt med en förändring – så att barn och unga inte betraktas som en kortsiktig kostnad utan en långsiktig investering. Barn och ungas perspektiv saknades helt i årsredovisningen 2016. Tjänstemän kan inte göra mer än vad politiken tillåter.

Medarbetarundersökning 2015

Redogörelsen på sid 31 om medarbetarundersökningen 2015 känns inte igen från det som redovisades i kommunstyrelsen. I årsredovisningen står att området där kommunen fick högt betyg var förtroendet för närmaste chef. Utan att igen gå in närmare på detaljerna så får ändå konstateras att kommunledningskontoret sparkade den chef som fick högst betyg av tjänstemännen - tekniske direktören.

Våldsbejakande extremism – fanns inga tankar om detta 2016, inte ens efter Siv Sahlströms motion?

Verkligheten är att våra tjänstemän inte kan göra mer än vad politiken tillåter.

Miljöpartiets yrkanden i kommunfullmäktige för budget 2016

 • Framtagande 2016 av ett debattforum på kommunens hemsida
 • Genomförande av workshop med politiker och tjänstemän från alla nämnder i samband med den årliga revideringen av Miljöprogrammet
 • Framtagande av folkhälsorapport som visar hälsoläget och livsvillkoren för barn och unga i Danderyd
 • Framtagande av definitionslista för respektive nämnd så att rätt begrepp och nomenklatur används i kommande budget- och redovisningsarbete
 • Inskanning av förrättningsarkivet såsom fastigheter och kartor för att snabba på utvecklingen mot digital hantering
 • Framtagande 2016 av underhållsplan som bygger på en fastighetsdatabas
 • Översyn och utvärdering av kommunens fastighetsförvaltning
 • Utökad satsning på samarbetsorganisationen Ungt Fokus med inriktning mot barns och ungdomars psykiska ohälsa och drogrelaterade problem
 • Inventering och riskklassning av förorenade markområden
 • Kartläggning och handlingsplan för bevarande av de ekologiska värdena av Rösjökilens passage Rinkebyskogen-Altorpsskogen-Ekebysjöns naturreservat
 • 10 laddstolpar för elbilar vid allmän parkering
 • 10 parkeringsplatser för miljöbilar; skyltar och målning
 • Våtmark för rening av dagvatten nedströms
 • Fördröjningsmagasin för rening av dagvatten uppströms
 • Vidareutbildning av barnskötare till förskollärarkompetens
 • Framtagande av handlingsplan för att säkerställa att alla elever med särskilda behov får dessa tillgodosedda
 • Återföring av budgeterad neddragning gällande elever med särskilda behov
 • Framtagande av strategi för Elevhälsan i syfte att säkerställa att alla elever får hjälp, stöd och skydd
 • Framtagande av handlingsplan för anhörigvård och anhörigstöd
 • Inrättande av Äldreombudsman med inriktning på sjukas och anhörigas rätt till hjälp, stöd och skydd

Carolin Robson, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Danderyd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: