Varmare politik för Danderyd

Miljöpartiets budskap i lokalpressen

Vecka 35 2018

 

Vecka 34 2018

 

Vecka 33 2018

 

Vecka 32 2018

 

Vecka 24 2018

 

Vecka 23 2018 - Tema VÅRD

 

Vecka 22 2018

 

Vecka 21 2018

 

Vecka 20 2018

 

Vecka 19 2018 - Tema Trafik & Infrastruktur

 

Vecka 18 2018

 

Vecka 17 2018

 

Vecka 16 2018

 

Vecka 15 2018 - Tema SKOLA

 

Vecka 14 2018

 

Vecka 12 2018

 

Vecka 11 2018 - Tema TRYGGHET

 

Vecka 10 2018

 

Vecka 9 2018

 

Vecka 3 & 7 2018 - Tema BOSTAD

Kommentar av Rolf Hansen:

Kortfattad sammanfattning av MP Danderyds politik för bostadsbyggande i kommunen.

 

Vecka 6 2018

 

Vecka 5 2018

 

Vecka 4 2018

Kommentar av Kjell Rosén:

Vid flera tillfällen har vi kunnat se hur den styrande majoriteten har låtit privata byggherrar få styra förslagen på hur stora byggprojekt ska utformas. Mörby centrum med höghuset, Nora Torg och Enebyberg centrum är exempel på hur de styrande aningslöst låtit exploaterarna få fritt spelrum. När byggplanerna sedan kommit till medborgarnas kännedom har högljudda protester uppstått och majoriteten har fått backa.

Delar av kommunens villabebyggelse är av stort kulturhistoriskt värde och behöver ett bättre skydd än vad som är fallet idag.

 

Vecka 2 2018

Kommentar av Gun-Britt Lindström, bostadspolitisk talesperson

Det kommunala planmonopolet innebär att det är kommunen som bestämmer hur mark i kommunen ska användas och bebyggas. Kommunen har dessutom ett lagstiftat bostadsförsörjningsansvarar som säger att kommunen ansvarar för att se till att bostadsbyggandet planeras utifrån kommuninnevånarnas behov.

Från och med den 1 januari 2014 gäller en ny lag om att kommunen ska ta fram riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning och dessa riktlinjer ska fastställas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och vid eventuell ändring under mandatperioden. En förutsättning för fastställande är att man utreder de förutsättningar som råder såsom demografisk utveckling, generella behov samt behovet bland unga, gamla och personer med särskilda behov samt behovet av olika upplåtelseformer. Miljöpartiet har under mandatperioden vid ett flertal tillfällen efterlyst sådana riktlinjer bland annat i interpellation och budgetkyrkanden men fortfarande har det inte presenterats ett enda förslag till riktlinjer.

Ett av problemen i kommunen är att de lägenheter som byggs är så gott som uteslutande bostadsrättslägenheter. Detta beror på att privata fastighetsägare som vill bygga flerbostadshus bestämmer själva upplåtelseformen och på den lukrativa bostadsmarknaden byggs bostäderna med tanke på köpstarka köpare.

Idag startar detaljplaneprocessen utifrån fastighetsägarens önskemål och utan hänsyn till synpunkter från omgivande sakägare och övriga kommuninvånare. Först när planprogram och förslag till detaljplan upprättats ges sakägare möjlighet att framföra synpunkter och skicka in remissvar. Eftersom det inte finns någon uppdaterad översiktsssplan och den styrande majoriteten inte sett till att vi fått fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och en bostadsförsörjningsplan, ges inte danderydsborna den insyn och det inflytande över kommunens stadsplanering som de borde kunna förvänta sig.

Danderyd har en översiktsplan beslutad 2006 som egentligen skulle ha uppdaterats förra mandatperioden. Dessutom pågår arbete med en fördjupad översiktsplan för Centrala Danderyd. Liksom i dialogarbetet kring Centrala Danderyd skulle medborgardialog kunna genomföras kring hur vi vill att kommunen som helhet ska utvecklas och var vi skulle kunna komplettera existerade bebyggelse med ett bostadsbyggande i harmoni med omgivande landskapskaraktär och bebyggelse. Med det tankesättet skulle detaljplaner utarbetas före markförsäljning. Vid markanvisningstävlingar för flerbostadshus skulle det redan i underlagen finnas krav på upplåtelseform, andel olika lägenhetsstorlekar samt information om fastställd detaljplan. På så sätt skulle danderydsborna i förhand känt till förutsättningarna och fått möjlighet att påverka kommunens utveckling. På sikt borde ett sådant förfarande både minska tjänstemännens arbetsbörda och skapa en smidigre detaljplaneprocess.

 

Vecka 1 2018

 

Vecka 50-51 2017

 

Kommentar av Kjell Rosén:

Området på båda sidor av motorvägen vid Enebyängens handelsplats är extremt känsligt för all exploatering. Dels är där ett s.k. svagt samband för Rösjökilen och dels finns där resterna av kommunens viktigaste våtmark.

Rösjökilen är ett av de tio stora sammanhängande naturområden i Storstockholm som sträcker sig ända in mot centrala Stockholm. Dessa kilar skapar förutsättning för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De är även viktiga rekreationsområden för invånarna. Om kontakten mellan olika delar av en sådan kil bryts uppstår isolerade öar där djur och växtliv tynar bort. Byggandet av Enebyängens handelsplats skedde på ett sedan tidigare svagt samband och bygget av tennishuset har i stort sett inneburit att sambandet helt har upphört. Ekebysjöns naturreservat tappar därmed den viktiga kontakten och arterna försvinner.

Dalkarlskärret är en naturlig våtmark på andra sidan E18 sett från Enebyängen. Våtmarker är mycket viktiga eftersom de har förmågan att både rena dagvatten och buffra upp stora vattenmängder. För Dalkarlskärret innebär det att risken för översvämningar nedströms - t.ex. vid Noraområdet - minskar. Sedan tidigare är kärret/våtmarken misshandlat av byggmassor och nu har det stora tennishallbygget ytterligare minskat förutsättningarna att återskapa våtmarken. Om sedan de planerade utetennisbanorna tillåts att byggas på det som idag är parkmark väster om huset så blir skadan på våtmarken förmodligen total.

 

Vecka 49 2017

Kommentar av Ruby Rosén:

Ensamheten hos våra äldre är stor i Danderyd. För pensionärer som är pigga och orkar finns det seniorträffar som är tillgängliga för alla sjuk-, förtids- och ålderspensionärer. Seniorträffarna med olika aktiviteter kan ge social och trivsam samvaro och möjlighet till kaffe eller lunch. Det finns också seniorboenden som det går att ställa sig i kö till från 70 år och möjlighet att få bostad vid 75 år.

För äldre som behöver allt mer hemtjänst - upp till sju tillfällen per dygn - blir ensamheten allt större. De orkar inte ta sig till seniorträffar. En matlåda som levereras vid dörren ger ingen matlust. Ständigt ny hemtjänstpersonal som hastar vidare till nästa äldre ger ingen stadig social kontakt. I dagsläget förordar kommunen hemtjänst så länge som möjligt. Alla äldre vill inte ha hemtjänst. Många vill känna trygghet och ha möjlighet till social samvaro även om de blir sjukare men inte så sjuka att de behöver dygnet runt vård som på vård- och omsorgsboende. På ett trygghetsboende är det lättare för den äldre att kunna påverka vilken service i form av hemtjänst som han/hon skulle kunna få. Matlusten skulle öka med god och näringsriktig kost lagad på plats i stället för att äta ur matlådor.

En ny lag - Förslag till lag om ändring av socialtjänstlagen (2001:453) - är planerad att träda i kraft 1 juli 2018. Enligt lagförslaget ges kommunerna befogenhet att inrätta särskilda boendeformer för äldre som behöver stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service (trygghetsboende). De äldre ska själva få bestämma hur de vill bo för att kunna känna sig trygga. Därför har Miljöpartiet skrivit motionen Boenden för äldre till kommunfullmäktige den 19 juni 2017. En kö för trygghetsboenden behöver också inrättas för att underlätta kommunens planering.

 

Gun-Britt Lindström, bostadspolitisk talesperson

 

Vecka 46-48 2017

Kommentar av Ruby Rosén:

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas efter barnets behov så att utveckling och lärande bildar en helhet och ger en trygg omsorg under hela dagen samtidigt som den utmanar och lockar till lek och aktivitet. Det får inte bli för många relationer för barnen att förhålla sig till under dagen. Framförallt har de yngsta barnen mest att vinna på att vara i mindre barngrupper. Förskollärarna kan då ta tillvara den mindre barngruppens fördelar i form av bättre samspel och kommunikation med barnen.

Skolverket rekommenderar riktmärket 6-12 barn i en småbarnsgrupp i åldern 1-2 år och 9-15 barn i en syskongrupp i åldern 3-5 år. Barngruppens storlek bestäms av personalens kompetens, personaltätheten, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön. Om personaltätheten är låg under hela eller delar av dagen bör det vara färre barn i barngruppen. Barngruppens sammansättning har stor betydelse när det gäller barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt utvecklingsstöd, barn med annat modersmål än svenska och barnens närvarotider.

Enligt skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt i all utbildning som rör barn. För att utreda vad som är barnets bästa och hur det kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan kan huvudman och förskolechefer göra en barnkonsekvensanalys. Syftet är att bedöma vilka konsekvenser ett beslut får för det enskilda barnet eller för en grupp av barn. Barnkonsekvensanalyser är tänkta att vara en del av det ordinarie arbetet.

Kolla också MP Danderyds motion Barngruppernas storlek i förskolan den 27 november 2017.

 

Vecka 45 2017

Kommentar av Kjell Rosén:

Det är främst påfyllnadsmaterialet - det s.k. granulatet - som "läcker" från konstgräsplanerna, men även själva grunden i konstgräset slits och läcker ut mikroplaster. Vid snöröjning och rengöring av konstgräsplanerna kan viss insamling ske men långt ifrån allt går att samla in på det sättet. Läckaget bidrar till spridningen av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag via dagvatten och avlopp. Via slammet från reningsverk sprids mikroplasterna också till jordbruksmarker.

Uppsamlingssystem kan installeras i dagvattenbrunnar närmast konstgräsplanerna, där det mesta samlas in från planerna. Partiklarna följer också med spelarna och deras kläder  och hamnar då i avloppssystemet. 

Det granulat som används  i Danderyd - SBR - är gjort av gamla bildäck och är en petroleumprodukt d.v.s. fossilt material. Det finns granulat gjorda av kork och kokos som ur miljösynpunkt är bättre val.

 

Vecka 44 2017

Kommentar av Rolf Hansen:

Miljöpartiet de gröna i Danderyd har sedan valet 2010 framhållit att ökat medborgarinflytande ger bättre politiska beslut. Vi måste förbättra invånarnas möjligheter att aktivt medverka i den politiska beslutsprocessen – inte bara via den representativa demokratiska processen med val vart fjärde år utan också under mandatperioderna däremellan. Att förbättra danderydsbornas möjligheter att medverka borde leda till färre överklagade beslut. Kommunens förluster efter onödig planering och projektering skulle därmed minska. Målet med kommunens medborgardialog måste vara att invånarna inte bara får komma till tals utan också att deras åsikter systematiskt vävs in i kommunens verksamhetsstyrning. Ett öppet debattforum på kommunens hemsida skulle underlätta detta arbete.

Under hösten 2011 utlovade Danderyds kommun att ett öppet debattforum skulle lanseras i samband med publiceringen av kommunens nya hemsida. Hemsidan publicerades i december 2012 men ännu idag (november 2017) saknas ett öppet forum.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: