Energi

Vi vill:

  • Öka energieffektiviteten i kommunens verksamheter och fastigheter med 50 % till 2030 jämfört med 2005, i linje med det nationella målet.
  • Att alla nämnder och bolag, i synnerhet Eskilstuna kommunfastigheter, ska arbeta för en effektivare energianvändning vid såväl byggande som drift och underhåll av fastigheter och anläggningar.
  • Att kommunen inom ramen för sitt näringslivsfrämjande arbete organiserar nätverk där kommunens företag kan lära och inspireras av varandra till en mer effektiv energianvändning.
  • Att Eskilstuna Energi och Miljö ska utforma sina elhandelsavtal och elnätstariffer så att de främjar energihushållning och användarflexibilitet. Bolaget bör också aktivt vända sig till kunder med hög elförbrukning och utifrån kundens förutsättningar föreslå lösningar som konvertering till exempelvis fjärrvärme eller värmepump eller installation av styrutrustning för t ex eluppvärmning eller elbilsladdning.
  • Att fjärrvärme- och närvärmenät byggs ut där förutsättningarna är lämpliga, t ex i Kjula där samhället och logistikparken tillsammans skapar goda förutsättningar för närvärme.
  • Att möjligheten att utnyttja restvärme till fjärrvärmenätet eller närliggande verksamheter (t ex växthusodling) undersöks vid nyetableringar eller expansion av t ex serverhallar och industrier som ger upphov till överskottsvärme. Om förutsättningarna är lämpliga och kommunen har rådighet så bör detta kunna ställas som krav. Även geotermisk energi bör undersökas som möjlig värmekälla i fjärrvärmen.
  • Att Eskilstuna Energi och Miljö bygger ut ett värmelager med kapacitet att lagra fjärrvärme under längre perioder än dagens korttidslager för att på så sätt öka flexibiliteten i kraftvärmeproduktionen. Med säsongslager blir dessutom solvärme ett mer intressant alternativt eftersom värmen kan användas de delar av året då den behövs som mest och inte bara då solen skiner som mest.
    Att kommunala fastigheter installerar solceller på tak där förutsättningarna är goda.
  • Att den näringsrika askan från kraftvärmeverket återförs till skogen för att sluta kretsloppet.

Energisystemet står inför en stor och viktig omställning, där fossila bränslen i allt högre grad ersätts av el från den snabbt växande förnybara energin. När industrier och transporter som tidigare använt t ex kol och olja elektrifieras behöver elsystemet byggas ut i den takt som krävs. Kan vi använda energin smartare kan vi skynda på den elektrifiering som är en viktig del av klimatomställningen, samtidigt som vi minskar både de kostnader och den miljöpåverkan som är svåra att komma från vid en mycket kraftfull utbyggnad av elnät och ny elproduktion. Eskilstuna har med sitt energicentrum (Energy evolution center), sitt universitet och sina två energirelaterade myndigheter (Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen) särskilt goda förutsättningar för att bli en spjutspets i omställningen till ett hållbart energisystem. Miljöpartiet vill göra Eskilstuna till Sveriges energihuvudstad.

En viktig del av en effektiv energianvändning är att inte använda mer energi än nödvändigt. Här kan t ex ett välisolerat hus inte bara minska energianvändningen och därmed energikostnaderna utan också ge en behagligare inomhusmiljö. Men en effektiv energianvändning handlar inte bara om hur mycket energi vi använder utan också om när i tiden vi använder den. Efterfrågan på el varierar inte bara över året utan också över dygnet. Kan vi vara mer flexibla i vår elanvändning så kan efterfrågan bättre matcha elproduktionen – som även den varierar – vilket stärker balansen i systemet. Att t ex låta elbilen ladda på natten i stället för så fort den parkerats för dagen minskar belastningen på elsystemet samtidigt som det går att nyttja de lägre elpriser som råder när färre använder elen. Med modern teknik behöver vi inte själva ha koll på vare sig elpriset eller belastningen i elnätet, utan det går att automatisk styra inte bara elbilsladdning utan också t ex värmepumpar så att bilen är laddad när den behövs och värmen i huset ligger inom det intervall vi angett. Ett annat sätt att kapa effekttopparna i elanvändning är att konvertera eluppvärmda hus till fjärrvärme där det är ett realistiskt alternativ.

Den energi som väl behövs – också när möjligheterna att spara energi uttömts – måste naturligtvis komma från källor med så låg miljöpåverkan som möjligt. Kraftvärmeverket i Eskilstuna eldas nästan uteslutande med biobränslen, men miljöpåverkan från fjärrvärmen skulle kunna minska ytterligare inte bara genom att fasa ut de sista fossila bränslena utan också genom att ta tillvara den restvärme som uppstår i t ex datahallar och vissa industrier. Genom att ta vara på lämpliga takytor för solenergi och platser med bra vindlägen för vindkraft så kan ytterligare förnybar energi produceras i Eskilstuna.

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 4 oktober 2022

MP:s nya utbildningspolitiska talesperson vill att fler ska drömma om att bli lärare!

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter