Trafik

Vi vill:

 • Att all trafikplanering ska vara förenlig med kommunens mål att minska bilens andel av resorna till 39 % till 2030
 • Satsa mer på drift och underhåll av cykelvägnätet, särskilt vinterväghållning där sopsaltning bör införas på alla prioriterade stråk.
 • Att lämpliga gator byggs om till cykelgator där cyklisternas hastighet blir styrande.
 • Satsa på fler och bredare cykelbanor som är separerade från gångtrafiken, inklusive cykelbanor till resecentrum, samt till stadsnära landsbygd.
 • Att felande länkar i cykelinfrastrukturen byggs bort, att trafikfarliga hinder avlägsnas och fler cykelöverfarter byggs.
 • Satsa särskilt på säkra trafikmiljöer i anslutning till skolor genom bilfria zoner och säkra gång- och cykelvägar.
 • Att snabbcykelvägar byggs i stråk med många cyklister
 • Bygga fler stöldsäkra cykelparkeringar med tak och bättre belysning, anpassade för olika typer av cykelekipage.
 • Att Kommunfastigheter i sitt bostadsbestånd och vid verksamhetslokaler ska främja användning av cykel genom cykelgarage för olika typer av cykelekipage.
 • Att Kommunfastigheter ska erbjuda mobilitetspooler med t ex elbilar och lådcyklar till sina hyresgäster.
 • Utveckla busstrafiken med fler busskörfält, ökad turtäthet, rymligare bussar på de linjer där det är trångt och bättre möjligheter att åka på udda tider
 • Underlätta möjligheten för att använda kollektivtrafik som en del av resan även på landsbygden genom att säkra goda möjligheter till cykelparkering och vid lämpliga förutsättningar även bilparkeringar i anslutning till busshållplatser.
 • Underlätta för bilpooler och andra mobilitetslösningar som minskar behovet av att äga bil.
 • Att kommunens bilar, där så är möjligt, ska tillgängliggöras som bilpool för eskilstunaborna på kvällar och helger.
 • Att Eskilstuna ställer krav på fossilfrihet vid inköp av fordon och arbetsmaskiner samt vid upphandling av tjänster som innefattar sådana, såsom entreprenader, hemtjänst och transporter
 • Öka tillgången på laddstolpar på mark som kommunen har rådighet över, både för lätt och tung trafik och både vid arbetsplatser, trafiknoder, bostadsområden mm.
 • Avveckla kommunens finansiering av flygplatsen.

Vi vill ha attraktiva och trivsamma stadsmiljöer för alla i staden. Därför behöver gaturummet i högre grad vikas åt mer yt- och energieffektiva färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Då kan vi skapa mer plats för människor. Handeln i city kommer aldrig att vinna mot externhandeln genom de största och billigaste parkeringarna utan stadskärnan måste konkurrera med de andra värden som skapas av trivsamma miljöer där människor vill umgås, äta och handla. För att skapa attraktiva och trivsamma stadsmiljöer för alla i staden behöver bilens roll förändras. Bilen kommer även fortsatt att ha en viktig roll i delar av kommunen där avstånden är för långa för gång och cykel och befolkningen för liten för att möjliggöra en attraktiv kollektivtrafik.

Ingen ska behöva tveka inför att släppa iväg sina barn på cykel eller cykla själv, men då behöver trafikmiljön utformas så att cykling blir ett tryggt och smidigt alternativ. Vid sidan av ”vanliga cyklar” ser vi en allt större bredd av fordon såsom lådcyklar, elcyklar, cyklar med kärra, trehjulingar och elsparkcyklar. Det innebär att allt fler människor i allt fler situationer kan lösa sina transportbehov utan bil, men det innebär också att cykelbanor, cykelställ osv behöver ta hänsyn till att de fordon som nyttjar dem är olika stora och håller olika hastighet. Med väl tilltagna ytor för denna typ av hållbara transportlösningar minskar risken för konflikter mellan olika trafikantkategorier, inklusive risken för att dåligt parkerade fordon skapar tillgänglighetsproblem för t ex personer med nedsatt syn.

I situationer där gång och cykel inte är ett alternativ fyller kollektivtrafiken en viktig roll. Att resa tillsammans sparar både mycket yta och energi jämfört med om alla åkte i en egen bil. Med separerade busskörfält behöver inte bussen fastna i bilköer, vilket gör det mer attraktivt att välja buss framför bil. När färre väljer bilen minskar risken för bilköer betydligt mer effektivt än genom att bygga nya vägar som snart fylls med nya bilar när det blir mer attraktivt att köra bil – och därmed snart med nya köer.

Kollektivtrafiken kan fylla en roll även på landsbygden i starka stråk där det finns tillräckligt många som vill resa, men då behöver också tillkommande bebyggelse fokuseras till sådana stråk. Där resandeunderlaget är svagare kan anropsstyrd trafik utgöra ett komplement. På ställen och vid tidpunkter där det inte finns någon kollektivtrafik kommer dock bilen även fortsatt att vara nödvändig.

Även i staden kan bilen ibland vara nödvändig, men fler skulle kunna klara sitt vardagspussel utan egen bil om det i stället fanns god tillgång till olika typer av mobilitetspooler som kan erbjuda bilar, lådcyklar eller andra typer av fordon för situationer när ens vanliga transportlösningar inte räcker till. Genom att färre behöver äga en egen bil minskar vi trycket på t ex batterimetaller och andra resurser som krävs för nya bilar men där utvinningen har sina hållbarhetsutmaningar. Genom att färre kör bil minskar också behovet av biodrivmedel för att minska fossila drivmedel, något som även det har sina hållbarhetsutmaningar.

För de bilar och lastbilar som fortfarande krävs är det viktigt att de kan förses med så hållbar energi som möjligt. Här behöver laddinfrastrukturen byggas ut, särskilt för tung trafik och för boende i flerbostadshus.

Att de partier som nu styr Eskilstuna länge drivit på för en kommersiell flygplats i Kjula är klimatmässigt vansinne. Flyg är det mest klimatbelastande färdmedlet och tillsammans med den långväga sjöfarten det som ser ut att bli svårast att ställa om till hållbara drivmedel. Det är fel att lägga kommunala skattepengar på en flygplats, vi ser hellre att området används för en solcellspark.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 4 oktober 2022

MP:s nya utbildningspolitiska talesperson vill att fler ska drömma om att bli lärare!

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter