Ett öppet och humant Europa

Lyssna

Miljöpartiets EU-valmanifest 2014, del 2.

2a. Ett öppet och humant Europa

Vi vill ha ett öppet och humant Europa. Människor ska känna sig välkomna hit oavsett om de kommer för att arbeta, studera, återförenas med sin familj eller söka asyl. Vi står upp för fri rörlighet för människor.

Konflikten i Syrien har påmint oss om betydelsen av en human flyktingpolitik och fungerande flyktvägar till EU. Sverige är en fristad för människor som har lyckas ta sig till vårt land från kriget i Syrien, men för de flesta står EU:s murar i vägen. EU:s politik kortsluter asylrätten. Unionens insatser har oftare som mål att stänga flyende människor ute, än att skapa säkra och lagliga sätt att röra sig över gränser. Konsekvensen blir att tusentals människor dör varje år när de försöker fly krig och förföljelse. Ingen människa ska behöva fly ett krig för att i stället möta döden i en sjunkande flyktingbåt. En gemensam flyktingpolitik för hela EU får inte hindra enskilda medlemsstater från att vara mer öppna än vad som krävs av de gemensamma överenskommelserna.

Främlingsfientliga partier är på frammarsch runt om i Europa. De vill stänga EU för omvärlden. De sprider fördomar och ställer människor mot varandra. Vi vill annorlunda. De gröna i Europa står tillsammans upp mot rasism och främlingsfientlighet.

I stora delar av EU ökar nu diskrimineringen av minoriteter som judar, muslimer och romer. Intoleransen mot hbtq-personer syns tydligt när Pridefestivaler i flera länder har förbjudits eller ställts in. Intoleranta attityder som antifeminism, homofobi och rasism hänger ihop och vi ser spridning av dessa som djupt oroande. Miljöpartiet tolererar inga former av diskriminering. EU får inte stillatigande acceptera att grundläggande mänskliga rättigheter kränks.

För ett öppnare EU vill Miljöpartiet:

 1. skapa lagliga vägar till EU för asylsökande. Vi vill ge asylsökande möjlighet att söka asyl och asylvisum på EU:s ambassader,
 2. reformera Dublinförordningen så att en asylansökan prövas i det EU-land där den asylsökande söker asyl i stället för som i dag, det land personen först anlänt till,
 3. stärka arbetet för mänskliga rättigheter inom EU. Vi vill ge EU fler och starkare verktyg för sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter. Det kan handla om verktyg som att utdöma böter, att ogiltigförklara diskriminerande lagstiftning eller att göra det lättare att tillfälligt frånta landet rösträtten i EU,
 4. förändra den inre gränskontrollen i Schengenområdet så att människor inte misstänkliggörs på grund av sitt utseende,
 5. att fler medlemsstater ska ta ett större ansvar för att ge skydd åt människor på flykt,
 6. avskaffa transportöransvaret, som innebär att exempelvis flygbolag och fiskebåtar tvingas göra juridiska bedömningar gällande en resenärs rätt att resa in i EU. Myndighetsutövning och gränskontroll ska inte delegeras till privata aktörer,
 7. använda EU:s gränskontrollbyrå (Frontex) till att hjälpa människor på flykt och rädda liv i stället för att stänga människor ute,
 8. erkänna regnbågsfamiljer i EU och använda inkluderande definitioner av "familj" i relevant EU-lagstiftning,
 9. arbeta för lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer i hela unionen,
 10. fullfölja antidiskrimineringsarbetet i EU genom att anta ett antidiskrimineringsdirektiv enligt förslaget från 2008 och säkerställa fortsatt finansiering av arbetet mot diskriminering,
 11. att alla EU:s medlemsländer, och EU självt, ska göra Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna överordnad de egna lagarna, precis som Sverige har gjort. En lag som bryter mot konventionen ska inte vara giltig.

2b. Integritet, digitala rättigheter och upphovsrätt

Den personliga integriteten är ett av demokratins kärnvärden. Ny digital teknik öppnar nya möjligheter för människor att mötas och samarbeta men det innebär också risker för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Övervakning, registrering och kartläggning av människor får aldrig vara generell eller godtycklig. Det måste finnas konkreta misstankar och domstolsbeslut för de specifika fall då övervakning används. Den övervakning som genomförs får aldrig vara mer omfattande än vad som krävs och ska alltid vägas mot betydelsen av att skydda individens integritet. Flera integritetskränkande lagar som har införts i Sverige har sin grund i EU-politik, såsom EU:s fildelningslag och datalagringsdirektiv. Dessa vill vi riva upp eller skriva om från grunden.

Vi anser att upphovsrätten måste reformeras för att anpassas till dagens tekniska verklighet och för att möjliggöra bredare spridning av information och kultur via internet.

För ett öppnare EU vill Miljöpartiet:

 1. säga upp eller omförhandla de överenskommelser EU har med andra länder som innebär att uppgifter om enskilda, till exempel uppgifter om flygpassagerare och banktransaktioner, kan lämnas ut utan begränsning,
 2. skydda enskilda medborgares rätt att få veta om det har samlats information om dem och hur denna information sprids,
 3. riva upp datalagringsdirektivet, som innebär att internet- och telefonoperatörer ska lagra information om abonnenterna i mellan sex månader och två år. Vi vill också riva upp de delar av fildelningslagen Ipred, som ger upphovsrättsindustrin polisliknande befogenheter,
 4. att kopiering och fildelning för privat bruk inte ska vara straffbart. Kulturarbetares rättigheter ska samtidigt värnas,
 5. motverka övervakningssamhället och det massiva it-spionaget mot medborgare, företag och stater. Vi vill att Sverige tar initiativ till avtal mellan i första hand nordiska länder om att inte spionera på varandra. I ett andra steg skulle en sådan överenskommelse kunna överföras till den europeiska nivån.

2c. Jämställdhet

Vi vill att EU och dess institutioner ska vara förebilder för parlament och regeringar både inom och utanför EU vad gäller jämställdhet. Därför behövs en jämställd representation av kvinnor och män. I dagens EU dominerar män på i princip alla samhällets höga poster och EU-kommissionen har aldrig haft en kvinnlig ordförande. EU bör också driva på möjligheterna för kvinnor och män att kombinera yrkesliv och familjeliv.

Miljöpartiet vill med kraft motverka människohandel och trafficking. Den svenska sexköpslagstiftningen har varit framgångsrik och vi kommer att arbeta för att sprida information om lagstiftningen i EU och i EU-länderna.

För ett mer jämställt EU vill Miljöpartiet:

 1. använda kvotering för att uppnå jämställd representation av kvinnor och män vid utnämningar till toppositioner inom EU:s institutioner,
 2. kräva kvotering för att uppnå jämställd representation i bolagsstyrelser inom EU,
 3. införa krav på jämställdhetsperspektiv i all EU-lagstiftning kombinerat med mål som kan följas upp och utvärderas,
 4. försvara och arbeta målinriktat för rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet,
 5. fortsätta det viktiga arbete som har påbörjats i EU-kommissionen med att underlätta för män inom EU att vara föräldralediga.

2d. Rörlighet och arbete

Vi värnar den fria rörligheten och människors möjlighet att söka arbete i olika EU-länder. Däremot vill vi inte att den inre marknaden ska användas på ett sätt som utnyttjar människor eller snedvrider konkurrensen. Arbete ska inte utföras till lägre löner eller under sämre villkor än vad som normalt gäller i det land där arbetet utförs.

Vi motsätter oss alla försök att begränsa den fria rörligheten för människor. Särskilt romer är utsatta för diskriminering runtom i EU och hindras i sin rörlighet genom tvångsdeporteringar.

Vi vill stärka samarbetet för att alla i EU ska erkännas mänskliga rättigheter och att ingen ska behöva tigga eller leva i hemlöshet. Den systematiska diskrimineringen av romer som pågår i hela EU sanktioneras i dag i flera länder av politiska makthavare. Den gröna politiska familjen tar konsekvent fajten mot inskränkthet, rasism och intolerans – också när den syns hos regeringar och i statlig politik.

EU:s roll vad gäller miljöskydd, konsumentskydd och arbetstagares rättigheter ska vara att sätta
miniminivåer. Medlemsländerna ska vara fria att gå före och ställa högre krav om de så önskar. Sverige ska värna kollektivavtal och den svenska modellen på EU-nivå.

För ett öppnare EU vill Miljöpartiet:

 1. att fler EU-länder ska ge människor utanför unionen möjlighet att arbetskraftsinvandra. Löner och villkor ska vara lika goda för den som arbetskraftsinvandrat som för andra som arbetar i samma land,
 2. verka för stärkta grundläggande fackliga rättigheter på EU-nivå genom att införa ett socialt protokoll i EU-fördraget. På så sätt underordnas inte fackliga rättigheter den ekonomiska friheten.
 3. arbeta för att alla arbetstagare ska ha rätt till likabehandling oavsett i vilket land de formellt är anställda,
 4. förbättra arbetsreglerna för transportsektorn inom EU. Cabotagereglerna, som styr hur utländska åkare får utföra inhemska transporter, måste förstärkas, både för att försäkra rimliga arbetsvillkor för chaufförerna och undvika snedvriden konkurrens,
 5. samarbeta inom EU för att ingen ska leva i hemlöshet. Vi vill stärka erfarenhetsutbytet för att det över hela unionen byggs upp arbete enligt principen ”bostad först”.

2e. Demokrati

Vi vill arbeta för ett mer demokratiskt och transparent EU. Avståndet mellan EU:s institutioner och den enskilde medborgaren är allt för stort och det är svårt att få insyn i politiken. För att minska avståndet vill vi öka öppenheten och ge medlemsländerna större möjligheter att kontrollera EU:s politik. Vi anser också att EU måste bli bättre på att respektera sina egna regler. Om det blir ett nytt EU-fördrag ska länder som säger nej i folkomröstning inte tvingas acceptera det nya fördraget mot sin vilja. Vi vill inte ha en EU-konstitution och inte heller en EU-president.

Vi vill stärka den enskilde medborgarens ställning i relation till den stora grupp lobbyister som arbetar i Bryssel för att påverka EU:s politiska beslut. Det är viktigt att politiker lyssnar på olika åsikter, men inflytande ska inte avgöras av hur stora ekonomiska resurser man har. Den som upptäcker korruption eller andra brott mot öppenhet inom EU måste kunna anmäla detta utan att riskera negativa konsekvenser.

För ett öppnare EU vill Miljöpartiet:

 1. göra det register över lobbyister som finns inom EU obligatoriskt. Kraftfulla sanktioner ska införas för de lobbyister som inte följer de etiska reglerna,
 2. öka medborgarnas insyn och kunskap i EU-frågor. Vi vill införa en offentlighetsprincip och meddelarfrihet enligt svensk modell även i EU,
 3. stärka de nationella parlamentens möjlighet att kontrollera att EU inte överskrider sina befogenheter,
 4. försvara de små ländernas rätt i EU. Alla medlemsländer bör ha en kommissionär även i fortsättningen och de stora länderna ska inte kunna göra upp EU:s politik på egen hand.

2f. Fred och säkerhet

I dag ser vi en utveckling där EU går mot ett ökat militärt samarbete. Det är inte vägen för att uppnå målet om fred och säkerhet. Miljöpartiet vill i stället skapa villkor för fred och utveckling genom rättvisa globala ekonomiska strukturer, demokratibyggande, medling och diplomati. EU skulle kunna göra stor skillnad i sitt närområde genom att arbeta för en lösning i Israel-Palestina-konflikten, för mänskliga rättigheter i Turkiet och för rätt till självbestämmande i Västsahara. Det är den icke-militära kompetensen EU behöver utveckla – inte den militära. Vi vill försvara den militära alliansfriheten. Vi vill därför avskaffa EU:s militära snabbinsatsstyrkor och verka för ett kärnvapenfritt EU. EU måste också förhindra medlemsländerna från att exportera vapen till länder där de riskerar att motverka en fredlig utveckling.

För en säkrare värld vill Miljöpartiet:

 1. införa en civil EU-fredskår som kan sättas in för att förebygga konflikter, upprätthålla mänskliga rättigheter och förhindra våldseskalering i länder utanför EU,
 2. avveckla EU:s gemensamma militära kapacitet. Vi vill värna Sveriges rätt till alliansfrihet,
 3. förhindra vapenexport till diktaturer och länder i väpnad konflikt,
 4. arbeta för ett kärnvapenfritt EU och riva upp Euratomfördraget, som har som syfte att öka tillväxten av kärnkraft inom EU,
 5. ta bort reglerna i Lissabonfördraget om att medlemsländerna ska stärka sina militära förmågor. Länder måste ha rätt att nedrusta.
   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: