Miljö

 

Vi vill verka för en biologisk mångfald på land, i våra vattendrag och i havet. För att minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi satsa på energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi och utbyggd kollektivtrafik.

Vi vill kraftigt minska användandet och utsläppen av skadliga kemikalier och hormonstörande ämnen.

Vi vill gynna ekosystemtjänster, återbruk och en cirkulär ekonomi. Vid offentliga upphandlingar skall Falkenbergs kommun ställa höga miljömässiga, etiska och sociala krav för att bli en föregångskommun i ett hållbart samhälle.

 

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

 • Minska utsläppen av läkemedelsrester, läkemedelsmetaboliter och icke biologiskt nedbrytbara mikroplaster från reningsverken.
 • Förbjuda slamspridning på åkermark i väntan på nya utvinningsmetoder.
 • Öka andelen ekologisk och närodlad mat till kommunens verksamheter samt gynna småbrukare framför koncerner i kommunens upphandlingar.
 • Att Falkenberg återigen skall bli en föregångskommun beträffande grön energi.
 • Aktivt påskynda höjandet av den ekologiska statusen i våra vattendrag och i vår havsmiljö.
 • Uppnå målen i kommunens hållbarhetsplan för koldioxidbegränsning samt skärpa målen när den revideras.
 • Garantera ett dricksvatten fritt från skadliga kemikalier, restprodukter och metaboliter.
 • Stödja och aktivt arbeta för att kommunens lantbrukare ska kunna ställa om och få utbildning i ekobruk.
 • Att beslut i kommunen skall innehålla en miljökonsekvensanalys som utgår från, men inte är begränsad till, kommunens hållbarhetsplan och översiktsplan, samt att miljökonsekvensanalysen alltid följs upp av ansvarig nämnd senast efter tre år.
 • Upprätta en handlingsplan för en giftfri kommunal verksamhet.
 • Verka för att endast biologiskt nedbrytbar plast används i kommunen.
 • Främja användandet av trä som byggmaterial i alla nybyggnationer.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: