Samhällsplanering

Lyssna

Falkenbergs kommun har förutsättningar för både en levande landsbygd och stadskärna. Miljöpartiet vill utveckla den levande landsbygden genom att främja småskalig odling, vilket ger arbetstillfällen och skapar förutsättningar för en stark kommun i gemenskap.

Miljön är en hjärtefråga och att det finns en långsiktigt hållbar aspekt i varje fråga som beslutas i kommunen ser vi som en självklarhet.

Vi vill även verka för en grön stadskärna där alla invånare känner sig välkomna och där det finns möjlighet till möten med hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar. För att minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi satsa på energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi och en håll- bar infrastruktur för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

 

Miljöpartiet i Falkenberg vill därför:

 • utveckla och utöka cykelbanor i kommunen och satsa på utlåning av cyklar, vilket även skulle göra att skolor kan ta sig ut i skog och mark på ett miljövänligt och hälsofrämjande sätt,
 • se över belysning av cykelbanor och andra mörkare områden,
 • starta stadsodling på oanvänd kommunal mark, både i villa- områden och i stadskärnan för att odla grönsaker och ätliga växter,
 • odla i kommunala växthus för kommunal verksamhet,
 • plantera fruktträd och bärbuskar på vallarna och utmed Doktorspromenaden,
 • fortsätta utveckla och förbättra kollektivtrafiken till ett verkligt alternativ för resande i vardagen genom bland annat sänkta taxor, bättre turtäthet ochatt kunna medföra cykeln på bussen utan att det kostar extra,
 • införa beställningstrafik vid sidan av de större stråken,
 • bevara åkermark för ekologiskt odlade grödor,
 • införa en samordningscentral för distribution av varor till kommunens verksamheter,
 • ha en långsiktigt strategisk kompetensutveckling för kommunens personal,
 • ha ett levande grönt centrum med sällanköpsvaror utanför stadskärnan,
 • skapa en aktivitetspark i centrum, en grön mötesplats mitt i staden under den torra och varma årstiden där människor i alla åldrar kan utöva fysisk aktivitet i hälsans tecken,
 • bygga solceller på alla kommunala byggnader och införa krav på förberedelse i bygglovet till förnyelsebar energi,
 • förtäta staden genom att utöka befintliga flerfamiljshus med några våningsplan för bostäder,
 • bygga takträdgårdar med bikupor och solceller som ett led i ett hållbart bostadsbyggande i centrum,
 • förbättra hållbarhetsplanen med inriktning på omställning Falkenberg,
 • utveckla långsiktig och strategisk kompetensutveckling i omställningsfrågor. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: