Samhällsplanering

 

Falkenbergs kommun har förutsättningar för både en levande landsbygd och en attraktiv stadskärna. Miljöpartiet vill utveckla den levande landsbygden genom att bygga hållbara kommunikationer, tex lokaltrafik, cykelväg och bredband, värna om landsbygdssamhällena genom att skydda skolorna och serviceinrättningar, samt främja småskalig odling.

Vi vill även verka för en grön stadskärna där alla invånare känner sig välkomna och där det finns möjlighet till möten med hälsofrämjande aktiviteter för alla åldrar. För att minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi satsa på energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi och en hållbar infrastruktur för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Därför vill Miljöpartiet Falkenberg:

 • Anlägga cykelbanor till, i första steget, Vessigebro, Slöinge och Långås.
 • Satsa på utlåning av cyklar, vilket även skulle göra att skolor kan ta sig ut i skog och mark på ett miljövänligt och hälsofrämjande sätt.
 • Se över belysning av cykelbanor och andra mörkare områden.
 • Anlägga fler offentliga tryckluftspumpar för cykel i anslutning till torg och cykelbanor.
 • Anlägga stadsodling där möjlighet finns, både i villaområden och i stadskärnan för att odla grönsaker och ätliga växter.
 • Odla i kommunala växthus för kommunal verksamhet.
 • Plantera fruktträd och bärbuskar i stadskärnan.
 • Bygga ut kollektivtrafiken genom bland annat sänkta taxor, ökad turtäthet och fler linjer.
 • Införa beställningstrafik vid sidan av de större stråken.
 • Bevara åkermark vid nybyggnation och i detaljplaner.
 • Införa en samordningscentral för distribution av varor till kommunens verksamheter.
 • Skapa långsiktiga planer för strategisk kompetensutveckling för kommunens personal.
 • Skapa ett levande grönt centrum planerat utifrån människan, inte bilen.
 • Införa krav på solceller vid alla nybyggnationer.
 • Förenkla bygglovsreglerna för att anlägga solceller på befintliga byggnader.
 • Förtäta staden genom att i första hand höja befintliga byggnader snarare än att bebygga parkområden eller omkringliggande jordbruksmark.
 • Inrätta en inomhusanläggning för familjeaktivitet som byggs och drivs med miljömässiga mål inriktad på miljö och nyskapande; en framtidsutvecklande lärmiljö inriktad på rörelse som blir en naturlig mötesplats för hela familjen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: