Jämställdhet, tillgänglighet och integration

I Gnesta kommun ska alla kunna leva ett gott liv och vara delaktiga. Oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi kommer att arbeta för en inkluderande kommun.

Vi vill:

  • arbeta fram en tillgänglighetsplan som innehåller ett åtgärdsprogram, för att göra den allmänna utemiljön mer tillgänglig. Till exempel genom att anpassa övergångsställen, god belysning och åtgärda enkelt avhjälpta hinder
  • fortsätta jämställdhetsarbetet i alla kommunens förvaltningar till exempel genom att pojkar och flickor får lika möjlighet till goda betyg, mot våld i nära relationer och lika lön för lika arbete
  • att hemspråk ska vara lättare att få i Gnesta Kommuns skolor än det är idag. Flerspråkighet ska ses som en tillgång. På förskolor ska aktivt arbete bedrivas för att lyfta flerspråkighet.
  • att kommunens hemsida ska finnas på flera språk
  • att fler ensamkommande flyktingbarn tas emot och bereds bra möjligheter till boende och sysselsättning.
  • utveckla och stärka kommunens integrationsarbete
  • ge kommunens bostadsbolag i uppgift att arbeta med sociala perspektiv så som att främja bostadsintegration

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: