Kultur, turism & fritid

Gnestas starka kulturliv och fantastiska natur är livsnerven i vår kommun. Miljöpartiet de grönas politik för fritiden och kulturen bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av det på jämlika villkor. Kultur och natur och ska vara tillgängligt för alla, oavsett vem du är och var i Gnesta kommun du bor. Vår kommun behöver utveckla turistnäringen med naturen, kulturen och närheten till Stockholm som främsta medel.

I Miljöpartiets Gnesta är vårt starka föreningsliv och kreativa företagare grunden för ett varierat kulturliv. Därför är det viktigt att kommunen ökar stödet till föreningar och andra initiativ för att stimulera och hjälpa de många ideella krafter som arbetar runt om i kommunen. Vi behöver fler fysiska platser för att utöva kultur och ökat stöd till dem som gör det möjligt.

VI VILL:

 

  • Göra en stor satsning på tillgänglig naturturism i kommunen.

Vår natur och kulturlandskap ska lyftas genom bättre information, våra tätorter behöver bindas ihop med Sörmlandsleden genom gång- och cykelbanor och våra kulturmiljöer och stadsnära natur ska bli enklare att hitta till för både boende och turister. Våra leder för ridning, camping, kanot och vandring ska ses över och vid behov rustas upp eller utökas. 

  • Öka den totala budgeten och anslagen till kultur i kommunen.  

Gnesta är den kommun i Sörmland som lägger minst pengar per invånare på kultur och har en av de lägsta nivåerna i landet. Fokus ska ligga på att öka stödet till fria aktörer som ideella föreningar och professionella kulturskapare. 

  • Säkra ett jämställt föreningsstöd. 

Det finns många exempel i landet där det offentliga stödet till föreningslivet visat sig missgynna kvinnor. Miljöpartiet vill utreda och skapa riktlinjer så att investeringar, föreningsbidrag och tillgång till lokaler fördelas jämställt.  

  • Bredda uppdraget för biblioteket. 

Vi ska ge ökade resurser för att utveckla verksamheten på biblioteket, särskilt aktiviteter riktade till unga mellan 12-19 år eller i samarbete med skolorna. Bibliotekets verksamhet måste på fler sätt komma invånare i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov till del.  

  • Skapa ett nytt kulturhus i tätorten Gnesta. 

Idag finns inte tillräckligt med offentliga lokaler för kreativt skapande i centrala Gnesta. Vi behöver ett nytt kulturhus för både professionella aktörer, ideella föreningar och privatpersoner - som kombinerar kreativa verkstäder med publik scen och fysisk mötesplats. 

  • Öka tillgängligheten av kultur. 

Vi behöver göra mer för de grupper som idag har svårt att ta del av ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och kulturupplevelser. Till exempel handlar det om barn 0-3 år och personer på äldreboenden eller med funktionsvariationer 

  • Bygga ett utomhusbad uppvärmt av solvärmefångare i Björnlunda. 

Vattenkvaliteten i Kyrksjön i Björnlunda är tyvärr alltför dålig och sjön kan inte förväntas bli badbar inom en nära framtid. Därför vill vi att kommunen utreder och bygger ett utomhusbad som ger Björnlunda badmöjligheter i tätorten och vara en mötesplats för invånarna under sommarhalvåret. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: