Hälsa

I dagens samhälle är tempot högt för många. Vi tror att många människors hälsa påverkas därefter. God hälsa handlar om att ha makt över sitt eget liv och att det ges förutsättningar att ta eget ansvar för sin hälsa.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen arbetar för att utjämna de stora skillnaderna i hälsa mellan olika stadsdelar.
  • Att psykisk ohälsa, speciellt bland unga, ska ges mer resurser.
  • Det ska finnas mer grönytor och större möjligheter för alla invånare att röra på sig i dessa.

Göteborg är en stad med stora skillnader i folkhälsa mellan de olika delarna av staden. Större fokus måste läggas på att balansera upp dessa skillnader. Psykisk ohälsa är ett stort och växande folkhälsoproblem, särskilt hos yngre. Barn och unga lider av stress, oro, ångest och självhat. Till skillnad från kroppsliga sjukdomar är psykisk ohälsa ofta stigmatiserande och många skäms för att söka hjälp. Unga tar stort intryck från sin omgivning. Reklam finns överallt i det offentliga rummet, och kan för unga befästa könsnormer, kroppsideal och idealbeteenden. Det kan i sig bidra till psykisk ohälsa.

Människors hälsa formas i stor utsträckning under barndoms- och ungdomsåren, därför är tidiga insatser viktiga. För barn och unga med psykisk ohälsa krävs det en aktiv samverkan mellan elevhälsa, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning och psykiatri. Ett ökat fokus ska läggas på främjande och förebyggande arbete för att undvika psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningarna ska inrikta sig särskilt på psykisk ohälsa, genom att utveckla kompetensen inom psykisk ohälsa och öka tillgängligheten till kuratorer, terapeuter och psykologer. Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ungdomsmottagningarna behöver höjas för att kunna upptäcka behov av insatser från psykiatrin.

 

Många ungdomsmottagningar saknar särskild verksamhet riktad till unga män. Det riskerar att förstärka mönstret där tjejer och kvinnor tar huvudansvaret för sexuell hälsa och fertilitet. Verksamheten på MUM - mottagningen för unga män är framgångsrik och ska utvecklas för att kunna möta det ökande behovet av sexuell upplysning bland unga män.

 

Fokus i stadens folkhälsoarbete ska läggas på människor med störst hälsorisker. Barn och ungdomar ska få ökade möjligheter att röra på sig. Staden ska via föreningar och skolan stimulera till aktiviteter och kunskap om nyttan med goda kostvanor och fysisk aktivitet.

 

Parker, natur och andra grönytor är nödvändiga i staden och måste värnas. Växtlighet på gator och torg ger bättre luft och trevligare stadsmiljö. Parker och naturmark bidrar till rekreationsmöjligheter och ökad folkhälsa.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: