Hälsa, äldre och omsorg

Lyssna

I dagens samhälle är tempot väldigt högt för de flesta. Vi tror att många människors hälsa påverkas därefter. God hälsa handlar om att ha makt över sitt eget liv och att det ges förutsättningar att ta eget ansvar för sin hälsa.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunen arbetar för att utjämna de stora skillnaderna i hälsa mellan olika stadsdelar.
  • Att ingen göteborgare ska vara hemlös.
  • Ge äldre tillgång till odling, trädgårdar och aktiviteter, samt utöka möjligheterna för äldre som bor hemma att få samvaro med andra, till exempel vid måltider och i form av träffpunkter.
  • Behålla seniorkortet i kollektivtrafiken.

Folkhälsan i stadsdelarna skiljer sig stort. Större fokus måste läggas på att balansera upp de stora skillnaderna i folkhälsan. Ett tillvägagångssätt är med Göteborgs stads ”träning på recept” där du i samråd med läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast får recept på en bestämd typ av motion som är anpassad till dig.

Människor med förstörande bruk av alkohol, narkotika och spel har rätt till medmänskligt stöd från samhället, även om personen befinner sig mitt i missbruket.

Årligen läggs pengar till organisationer som fokuserar på socialt förbyggande arbete, till exempel RFSL, länkrörelser, Dalheimers hus, Gyllenkroken och Göteborgfontänen. Miljöpartiet är mycket positivt till detta och vill att fortsatt satsning görs inom socialt förebyggande arbete.

I unga växande människors liv är familj och skola det absolut viktigaste. När dessa krafter inte räcker till vill Miljöpartiet satsa mer resurser på ungdomsmottagningar och andra verksamheter för barn. Det är viktigt att ungdomarna känner sig delaktiga i samhället. Vi sätter barnets bästa i fokus.

Människor med psykiskt, fysiskt eller intellektuell funktionsnedsättning ska få samma rätt att delta i samhällslivet som alla andra. Personer som inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken har rätt till färdtjänst.

Äldre människors möjlighet ha bo kvar i sitt egna hem ska stödjas. Men det är viktigt att boendet är i lämplig miljö för äldre. Göteborg ska fortsätta sträva efter alternativa boendeformer, till exempel gemenskaps- och trygghetsboenden. Alla äldreboende ska ha tillgång till natur och trädgård på området. Möjligheten att ha social kontakt med hundar och katter ska ingå i det vardagliga hälsoarbetet på äldreboenden och rehabiliterande verksamheter.

Äldre göteborgare som är födda i utlandet måste erbjudas omsorgspersonal som kan kommunicera på den hjälpsökandes språk.

Läs mer om våra åsikter kring hälsa och omsorg i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: