Mångfald och integration

Vi arbetar för ett mer mänskligt samhälle, där vi alla kan mötas över gränser. Människor måste snabbt få bostad, jobb eller utbildning som kan leda till jobb.

Miljöpartiet vill

  • Att integrationsarbetet ska vara högt prioriterat i Göteborg.
  • Att skolan ska bli mer jämlik och bostadssegregationen motverkas så att fler människor får mötas över gränserna.
  • Att kommunen aktivt informerar om de nationella minoriteternas rättigheter.
  • Att föreningsbidragen kopplas till krav på mångfaldsarbete.

Integrationen har traditionellt lyckats bra i landet, men vi står inför nya utmaningar och behöver bli bättre. Våra främsta utmaningar är ojämlikheten, segregationen och ökande motsättningar i samhället, som förstärks av diskriminerande strukturer. För att skapa ett samhälle med bättre sammanhållning måste vi locka fram det bästa hos varandra, bevara tilliten och bli bättre på att hantera olikheter med demokratiska och fredliga medel. Precis som i resten av västvärlden har befolkningen de senaste decennierna fått allt mer skilda livsvillkor. I dag ligger Göteborg bäst till av landets storstäder när det gäller att minska skillnaderna i ojämlika inkomster. Men vårt mål är ett jämlikt Göteborg, där alla känner sig delaktiga och behövda, där vi kan leva ett gott och meningsfullt liv tillsammans.

Bostadssegregationen måste motverkas. Vi driver på för att bygga blandade boendeformer, såväl hyresrätter, bostadsrätter och småhus i samma områden. Vi skapar attraktiva stadsmiljöer som minskar barriärer och mer sammanhängande och trygga bostadsområden. Och fler flyktingar får bo i stadsdelar som är ovana att ta emot nyanlända. Vi bygger parker, lekplatser och mötesplatser där människor kan mötas över gränser. Kultur och fritidsaktiviteter är en brygga till att finna gemenskap. Vi har alla ansvar i att skapa en anda där vi ”gör varandra bra”. Hela staden ska vara både fysiskt och socialt tillgänglig. Vi ska alla integreras i en öppen och human stad.

Varje barn måste få en god start i livet. Forskningen visar tydligt att det är tidiga insatser som har störst effekt. Lågstadielärare ska få mer resurser att se till att alla, verkligen alla barn, skall kunna räkna, skriva och läsa när de slutar trean. Särskilt stöd skall snabbt komma på plats när det finns behov. Vi satsar extra resurser på skolor som har störst svårigheter att nå resultaten.

Skolan ska bli mer jämlik. Barn med olika bakgrunder ska få möjlighet att gå i samma skolor. Vi satsar på språket, det är vägen till framgång. Forskning visar att ett språkutvecklande arbetssätt stärker alla elever. Alla vinner på att utveckla sin språkliga förmåga och att nyanlända elever finns på fler skolor.

Skolan ska ha ett normkritiskt förhållningssätt för att skapa respekt för olikheter.  Vi sätter barnen först, barnkonventionen ska följas på alla skolor. Barnets föräldrar kan vara tiggare eller direktörer, alla barn har rätt att gå i skolan.

Vi måste ständigt vara vaksamma på och förändra diskriminerande strukturer. Regler, normer, rutiner, beteenden i institutioner som blir till hinder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi behöver stärka tilliten i samhället och skapa lika möjligheter för alla oavsett etnicitet, kön, klasstillhörighet, sexuell läggning och andra orsaker.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: