Näringsliv och arbetsmarknad

Lyssna

Här följer ett utdrag om näringsliv och arbetsmarknad taget från Miljöpartiet i Göteborgs kommunpolitiska handlingsprogram.

Miljöpartiet  vill...
● Ta fram fler lärlingsplatser inom kommunen och Göteborgs näringsliv.
● Att arbetet med att vägleda folk till jobb/utbildning ska bygga på respekt för individen och vara anpassad för just den enskilde personen.
● Gynna den sociala ekonomin och det lokala, småskaliga näringslivet i Göteborg.
● Skapa förutsättningar för Göteborgare med begränsat eget kapital att starta företag.
● Skapa förutsättningar för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av miljöteknik.
● Underlätta för odling och lokal matproduktion.
● Arbeta för fler ’Bondens egen marknad’.
● Att Business Region Göteborg marknadsför ”kreativ ekonomi”.
● Skapa en ekologiskt och socialt hållbar turist- och evenemangsstad.
● Att nya bostadsområden planeras för att kunna innehålla utrymmen för affärer, service och småskaligt näringsliv.
● Undersöka om något eller några av de kommunala bolagen kan drivas som allmänintressebolag.
● Att Business Region Göteborg marknadsför och förstärker sin etableringsservice, t.ex. med att tillhandahålla småföretagsledning för att förbättra företagsklimatet i Göteborg.
● Ha fler arbetsplatser för funktionsnedsatta i kommunens förvaltningar och bolag samt uppmuntra företag att göra detsamma.
● Vidareutveckla servicen för nyanlända flyktingar och invandrare bl.a. genom att förbättra vägledningen till jobb.

Vi tror att en god miljö i Göteborg, såväl social som ekologisk, är positiv för företags etablering och överlevnad här. Miljöpartiets politik är främst
inriktad på mindre företag som är lokalt förankrade och på så vis en del av samhället omkring dem.

Det är där de flesta jobb skapas och de verkligt konsumentorienterade tjänsterna finns.
Vi vill återupprätta hantverket för att tillvarata småskalighetens sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Vi vill också underlätta för aktörer inom den så kallade ”sociala ekonomin”
att utvecklas i Göteborg. Den sociala ekonomin omfattar verksamheter som har en demokratisk organisation, ofta ägs kooperativt och prioriterar sociala mål framför vinstintresse. Denna sektor
ska stärkas bl.a. genom upphandling med sociala kriterier, längre anbudstider samt strävan efter fler delupphandlingar som underlättar för mindre
leverantörer. Det är alltså inte en självklarhet att kommunen alltid själv ska driva verksamheter som är samhällsnyttiga, det gäller såväl befintliga ansvarsområden som nytillkommande.
Regelbundet bör vi också granska om de kommunala bolag vi har, eller delar däri, är lämpliga i kommunal drift.
Människors skaparkraft och engagemang är ryggraden i en grön ekonomi, för vår demokrati och vårt samhälle i stort. Möjligheten att utveckla en idé till ett småföretag är därför central.
Särskilt viktigt är att stärka villkoren för entreprenörskapet bland invandrare och kvinnor.

Vi vill göra det lättare för folk utan kapital att starta företag, till exempel genom samarbete mellan kommunala och statliga huvudmän samt genom det Göteborgsregionala bolaget Business Region Göteborg. Detta bolag bör också tillhandahålla ”småföretagsvägledning” för att förbättra företagsklimatet i Göteborg och verka för att Göteborg marknadsförs som ett centrum för ”kreativ ekonomi”. Det innebär en plats där talang och uppfinningsrikedom uppmuntras i ett mångfaldsfrämjande Göteborg. I en kreativ ekonomi lever kulturen i olika skepnader och stadsdelarna
innehåller en blandning av affärer, service och småskaligt näringsliv. Vi vill se nya jobb skapas i branscher som leder till att Göteborg blir en renare och grönare kommun.
Miljöpartiet brukar tala om ”Gröna jobb” vilka i praktiken kan handla om renovering och återbruk av varor, skötsel av parker och skogar, ekologisk livsmedelsproduktion och modern teknikutveckling
inom områden som vind-, vatten- och solenergi, biogasutvinning och marksanering av tidigare förorenad mark. Vi vill främja stadsnära odling, t.ex. genom pilotprojekt i Majorna och Angered.
Genom att verka för fl er ”Bondens egen marknad” möjliggör vi också direktkontakt mellan konsumenter och lokala livsmedelsproducenter.
Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet till ett stimulerande arbete, men vi vill också skapa förutsättningar för andra värden än enbart det rena lönearbetet.

Som stor arbetsgivare ska kommunens förvaltningar och bolag ta ett omfattande ansvar för en juste arbetsmarknad, bland annat genom att vara
en förebild i arbetet för jämställdhet och mångfald. För de unga som inte vill studera, tror vi att lärlingsplatser är en god väg in på arbetsmarknaden.
Därför vill vi öka dessa platser inom kommunala förvaltningar och bolag samt påverka näringslivet att göra detsamma. Miljöpartiet vill dela på jobben, bland annat genom arbetstidsförkortning,
vilket också får gynnsamma arbetsmarknadspolitiska effekter. Kommunen ska fortsätta arbetet med validering, för att snabbare möjliggöra för personer med till
exempel utländsk examen och/eller arbetslivserfarenhet att få en anställning de har kvalifikationer för.
I allt arbete med att vägleda arbetslösa till jobb eller utbildning måste en grundläggande respekt för individen utgöra ett fundament, och
denna vägledning ska vara individanpassad. I klartext anser vi att arbetslösa ska stödjas i att söka jobb, men inte tvingas in i åtgärder som de inte önskar. På en fördomsfull arbetsmarknad
måste kommunen göra särskilt riktade insatser som gör det lättare för funktionsnedsatta och nya svenskar att få jobb.

 

Läs mer i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: