Skola och utbildning

Lyssna

Göteborg ska bli Kunskapsstaden som utvecklar varje elev, oavsett nivå. En stad där skolmiljön är varm och professionell så att lärare ständigt utvecklas. Elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa ska öka och de som behöver stöd ska få det. Vi vill ha en jämlik skola för alla.

Lärarna är elevernas viktigaste resurs. Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Även lärarna ska få den tid och det stöd de behöver och en god arbetsmiljö. Både eleverna och skolan behöver arbetsro. Elever ska ses som medmänniskor, kunskapskällor och värdeskapare.

Vi vill därför anställa mer personal i skolan och vill nästa år satsa 330 miljoner kronor mer till skolan i Göteborg. Där ingår också att höja lärarnas löner i förskola, grundskola och gymnasiet.

Skolan behöver arbetsro och inte en omorganisation som den borgerliga alliansen föreslår. Det skulle skapa oro och störningar i flera år.

Minska byråkratin. Göteborgs Stad ska göra sitt yttersta för att minska lärares administration. Även rektorernas administrativa uppgifter ska ses över för att de ska få mer tid att vara pedagogiska ledare.

Vi vill att elever med behov av särskilt stöd ska få det i klassen eller i särskilda grupper om det fungerar bättre för eleven. Stöd ska sättas in tidigt. Socialt utsatta skolor ska stärkas så att alla barn får tillgäng till god utbildning.

Ge studiehandledning på modersmålet till alla elever som behöver det och ge ökade möjligheter till undervisning i olika ämnen på modersmål.

Vi vill ha fler genuspedagoger och hbtq-kompetent personal tillgängliga för varje förskola och skola.

Vi storsatsar nästa år på att rusta upp skolor och skolgårdar i Göteborg och fortsätta att utveckla gröna skolgårdar och uteklassrum.

Vi vill ha mindre grupper i förskolan. Kvaliteten ska stärkas genom att bygga fler förskolor och anställa fler förskollärare. Förskolan ska med god pedagogik, omsorg och lek ge barnen en bra start.

Offentliga medel till friskolor ska alltid återinvesteras i skolan. Samtidigt är friskolor med olika pedagogiska modeller viktiga. I den kommunala skolan ska mångfald uppmuntras, till exempel genom kommunala friskolor och lokala skolstyrelser.

Vi vill tillsätta en lokal skolkommission som består av forskare, elever och arbetstagarorganisationer med mandat att ta fram blocköverskridande förslag som bättre tillgodoser elevernas, personalens och skolans behov.
 

Läs mer i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: