Tillgänglighet

Ett socialt hållbart Göteborg är bara möjligt om mänskliga rättigheter och allas behov tillgodoses. De mänskliga rättigheterna inbegriper bland annat rätten till social trygghet, bostad, bästa möjliga hälsa, utbildning, arbete och lika lön för lika arbete utan diskriminering.

Behovet av ett systematiskt rättighetsarbete kvarstår, inte minst för människor med funktionsnedsättning. Det är i de kommunala verksamheterna som många av rättigheterna ska förverkligas. I Göteborg lever människor med olika bakgrund, erfarenheter, funktionsförutsättningar och resurser. Detta bidrar till en levande och rik stad.

Stadens demokratiska processer ska göras mer tillgängliga. Att i stor omfattning tillgängliggöra kommunens information enkelt och tillgängligt på nätet är prioriterat. Informationen ska vara överblickbar och sökbar, tillgänglig för människor med funktionsnedsättning samt finnas på fler språk än svenska. Göteborgarnas möjligheter till demokratiskt inflytande ska säkerställas. Alla invånare, med särskilt fokus på de som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser, har rätt att delta i beslutsfattande och planering av åtgärder som berör dem och deras rättigheter.

Tillgängligheten till samhället för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska öka. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett gott och meningsfullt liv. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande för stadens arbete. Staden ska göra den offentliga miljön tillgänglig för alla och underlätta deltagande i beslut, föreningsliv etc.
En ofta bortglömd grupp är människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har rätt att kunna vistas i staden. Bland annat ska alla så kallade enkelt avhjälpta hinder på publika platser undanröjas snarast och kontinuerligt. Tillsynen över att detta sker även på privat mark ska skärpas.

Personer med funktionsnedsättning ska få vägledning, information och stöd i vardagen och inför ansökan om LSS och även fortsatt efter beslut. Beslut som fattas enligt LSS ska verkställas snarast. Stödet till personer med funktionsnedsättning och föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar ska fortsätta att utvecklas så att glapp mellan olika instanser eller huvudmän inte ska uppstå och inte heller mellan kommunens och regionens/landstingets eller statens stöd. Stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer behöver utvecklas. Genom satsningar på koordinatorer i stadsdelarna ska samordning, information och vägledning förbättras.

Daglig verksamhet av god kvalitet ska vara tillgänglig för alla som har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Mindre utförare ska få verka på samma villkor som andra utförare inom daglig verksamhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: