Election manifest 2018-2022

 

Greener Härnösand

For people and environment

 

ACTIVE ENVIRONMENT MUNICIPALITY

 

The climate crisis is NOW and it concerns the fate of mankind. Härnösand shall be a forerunner in the work for a better climate and environment.

It should be easy for the people in Härnösand to make sustainable choices.

Some of the things we work for:

●      More – and more connected - bicycle tracks and a new plan for bicycles.

●      Possibility to borrow bicycles, possibility to own and use a car together with other people (car pools) and expanded fossil-free public transport.

●      More protected nature, especially near the town and at sea.

●      Build climate-smart houses preferably in wood

●      Härnösand should be first with solar heating and heat from burnable waste during the summer season.

●        Climate-smart standard for the food in public schools.  That means more environment friendly food  and more satisfied food guests without increased costs.

 

 

SOCIAL SUSTAINABILITY

Diminished inequality in the society makes it work better.   We want to work hard for a socially sustainable Härnösand with solidarity and equal value for all.

 

Some of the things we work for:

 

●      Active and more preventive work for mental health especially among young people and vulnerable groups.

●      Strengthened integration through expanded SFI (Swedish for immigrants) more possibilities to combine work and SFI and strengthened networks.

●      Access to meeting places and culture for the elderly.

●      Active work for a more equal society. Norm criticism and enhanced cooperation under #wedo

 

●      Stop for honour-related violence and oppression.

 

GREEN JOBS AND SOCIAL COMPANIES

 

 The transition to sustainable development creates new jobs in new companies and in the public sector. The companies in Härnösand grow to be industries for the future.

 Some of the things we work for:

 

●      Local service guarantees to companies and enhanced cooperation between companies and the public.

●      Local procurement and strengthened social entrepreneurship

●      Development of our library Sambiblioteket to make it a creative meeting place for education and creative companies

●      Sustainable production of energy and food on a local basis.

●      The numbers for unemployment of young people should be halved.

 

GOOD LIFE AND HABITAT

The proximity to nature, water, attractive accommodation, rich cultural facilities and different organisations provide good conditions for quality of life in Härnösand. We see co-creation and the involvement of residents as fundamental to a sustainable society.

 

Some of the things we work for:

●      Living citycentre with waterfront walkways, meeting places, playgrounds and local trade

●      Development of Technichus and the Theatre to a cultural district.

●      Strengthened support and cooperation with the community

●      Development of more open-air areas to enable spontaneous sport activities

●      Urban cultures, allotments and edible fruits in the parks

●      Flower fields for biodiversity

 

 

THE SCHOOL FOR THE WORLD OF TOMORROW

We want every child in Härnösand to grow up to a curious adult with compassion and responsibility for their surroundings. To achieve this,  preventive and long-term efforts are needed. High-quality higher education can and should be conducted in  Härnösand as a school city

 

Some of the things we work for:

●      More teachers in the classrooms

●      Strengthened student democracy and the influence of young people

●      Non-toxic environment for all children in school

●      More and equal access to culture at schools

●      Campus Härnösand and an advanced vocational school

●      Strengthened student health, gender equality, LGBTI, good working environment, education in native languages and continuing education

 

HÄRNÖSAND NEEDS A STRONG GREEN VOICE IN THE MANAGEMENT OF THE TOWN COUNCIL
 

Step by step we build a sustainable society for people and environment.

We stand for sustainable leadership and confidence in the future.

Härnösand will continue to develop as an attractive summer city, a creative place of great solidarity and participation, a safe place to long back to for those who are born here, a refuge for the one who has escaped and a municipality that takes the lead for a better climate.

 

A strong Miljöparti in Härnösand means long-term efforts for a better climate, school, green jobs, social sustainability and quality of life.

We work for better railroads and for more public jobs to Härnösand.

 

Now we ask for your confidence to lead the municipality of Härnösand for a further term of office.

 

 

 

 

ORIGINAL

GRÖNARE HÄRNÖSAND

För människor och miljö

 

AKTIV MILJÖKOMMUN

Klimatkrisen pågår N U och är en ödesfråga för mänskligheten.

Härnösand ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbete. Det ska vara enkelt för härnösandsborna att gör hållbara val. Vi jobbar bl.a. för:

●      Fler – och sammanhängande cykelbanor och ny cykelplan

●      Lånecyklar, bilpool och utbyggd fossilfri kollektivtrafik

●      Mer skyddad natur, särskilt nära tätorten och till havs.

●      Klimatsmarta hus, gärna i trä

●      Härnösand först med solvärme och spillvärme istället för biobränsle under sommarhalvåret

●      Klimatsmart norm för skolmaten. Mer miljöanpassat och nöjdare matgäster – utan ökade kostnader

SOCIAL HÅLLBARHET

Jämlika samhällen fungerar bättre. Vi vill stärka arbetet för ett socialt hållbart Härnösand, med solidaritet och allas lika värde i centrum. Vi jobbar bland annat för:

●      Aktivt och mer förebyggande arbete för psykisk hälsa, särskilt bland unga och utsatta grupper

●      Stärkt integration genom utökad SFI (svenska för invandrare), fler jobbspår och stärkta nätverk

●      Tillgång till mötesplatser och kultur för äldre

●      Aktivt jämlikhetsarbete. Normkritik och stärkt samverkan under #wedo

●      Stopp för hedersrelaterat våld och förtryck

GRÖNA JOBB OCH SOCIALT FÖRETAGANDE

Omställningen till en hållbar utveckling skapar nya jobb i företag och i offentlig sektor. Härnösandsföretag växer i framtidsbranscher. Vi jobbar bland annat för:

●      Kommunala servicegarantier till företagen och stärkt samverkan

●      Lokal upphandling och stärkt socialt företagande

●      Utveckling av Sambibioteket som kreativ mötesplats för utbildning och företag med spets

●      Hållbar lokal energi- och livmedelsproduktion

●      Halverad ungdomsarbetslöshet.

GODA LIVSMILJÖER

Närheten till natur, vatten, attraktivt boende, rikt kulturutbud och brett föreningsliv ger goda förutsättningar för livskvalitet i Härnösand. Vi ser medskapande och invånarnas engagemang som grundläggande för ett hållbart samhälle. Vi jobbar bland annat för:

●      Levande centrum med vattennära promenadstråk, mötesplatser, lek och lokal handel

●      Utveckling av Technichus och teatern som kulturkvarter.

●      Stärkt stöd och samverkan med föreningslivet

●      Satsning på friluftsområden och fler platser för spontanidrott

●      Stadsodling, kolonilotter och ärliga växter i parkerna

●      Blomsterängar för biologisk mångfald

FRAMTIDENS SKOLA

Varje barn i Härnösand ska växa upp till en nyfiken vuxen med medkänsla och ansvar för sin omvärld. För det behövs mer förebyggande och långsiktiga insatser. Kvalitativ högre utbildning kan och bör bedrivas i skolstaden Härnösand. Vi jobbar bland annat för:

●      Fler pedagoger i klassrummet

●      Stärkt elevdemokrati och ungas inflytande

●      Giftfri miljö föra lla barn i skolan

●      Mer och likvärdig kultur i skolan

●      Campus Härnösand och en utbyggd yrkeshögskola

●      Stärkt elevhälsa, jämställdhet, hbtq, arbetsmiljö, hemspråksundervisning och fortbildning

HÄRNÖSAND BEHÖVER EN STARK GRÖN

RÖST I KOMMUNLEDNINGEN

Steg för steg bygger vi ett hållbart samhälle för människor och miljö

 

Vi står för hållbart ledarskap och framtidstro. Härnösand ska fortsätta utvecklas som en attraktiv sommarstad, en kreativ plats med stor gemenskap och delaktighet, en trygg plats att längta tillbaka till för den som är född här, en fristad för den som flyr och en kommun som tar ledarskap för klimatet.

 

Ett starkt miljöparti i Härnösand innebär långsiktighet och satsningar på klimat, skola, gröna jobb, social hållbarhet och livskvalitet. Vi jobbar aktivt för dubbelspår längs Ostkustbanan och för fler statliga jobba till Härnösand.

Nu ber vi om förtroende att leda Härnösands kommun ytterligare en mandatperiod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: