Goda livsmiljöer

 

Härliga Härnösand är en fantastisk plats att leva och bo på. Närheten till natur, vatten och friluftsområden, attraktiva boenden, rikt kulturutbud och brett föreningsliv ger goda förutsättningar för livskvalitet.
 

Kommunen har en infrastruktur som kan rymma fler och därför är det naturligt för oss att vilja välkomna nya människor att leva sina liv här. Sedan Botniabanan öppnades för trafik finns betydligt större möjligheter att bo i Härnösand och samtidigt pendla till arbete eller studier.
 

Miljöpartiet vill utveckla vackra Härnösand som boendestad med fokus på livskvalitet, hälsa, medbestämmande och omsorg om de gemensamma livsmiljöerna. Härnösand ska vara en kommun där många väljer att bosätta sig. Tillgängligheten ska vara hög för olika grupper och ingen ska behöva känna sig otrygg i det offentliga rummet.

 

8.1 Vi utvecklar våra livsmiljöer tillsammans

Miljöpartiet ser medskapande och invånarnas engagemang som grundläggande för hur vi bygger ett hållbart samhälle. Genom engagemang i byalag, bostadsrättsföreningar, brukarorganisationer, idrottsrörelsen, elevråd och nätverk fördjupas demokratin och utvecklingen av det gemensamma. Det ska vara enkelt för invånare i Härnösand att lämna synpunkter och vara delaktiga i hur närsamhället utvecklas. Vi vill att unga ska engageras i utsmyckning och utformning av offentliga miljöer.

8.2 Hållbart boende

Vår bostad är kanske den plats som har störst betydelse för vårt välbefinnande och där vi tillbringar störst del av vår tid. Härnösand har stor tillgång till vackra boendemiljöer och det finns plats för fler att flytta hit. Vi i Miljöpartiet är positiva till att det utvecklas nya attraktiva boenden för olika önskemål och kommer att verka för hållbara lösningar.

Vi ser gärna kollektivhus, trygghetsboende för äldre, hus med tydlig ekoprofil och bostadsområden som uppmuntrar möten mellan generationer och grupper. Vi vill genom vårt kommunala bostadsbolag Härnösandshus bidra till detta. Detta finns nu uttryckt i kommunens bostadsförsörjningsprogram och ägardirektiven till Härnösandshus.

Härnösand har unika riksintressanta kulturmiljöer som vi vill värna och lyfta fram. Vi vill uppmuntra byggande i trä och andra hållbara materialval och att livscykelanalyser genomförs inför investeringar.

8.3 Stadskärnan – en plats för möten, lek och lokal handel

Ett levande, barnvänligt, vackert centrum, där människor vill vistas, är en förutsättning för ett attraktivt stadsliv och en stärkt centrumhandel. Till centrum kommer folk för att mötas, umgås, uppleva kultur, lära sig nya saker och handla lokalt. Parker, kajer och torg ska trevliga och lustfyllda för alla åldrar.

Miljöpartiet vill fortsätta att utveckla Härnösands centrum. Vi vill ha fler möjligheter till lek och aktivitet i centrum. Vi vill utveckla den nya isbanan på Mellanholmen till en mötesplats för alla åldrar vintertid.

För att binda samman området runt Stora Torget och handelsområdet Ankaret vill vi skapa trivsamma miljöer på Kronholmen och Torsvik, genom attraktiva gångstråk och mötesplatser för både barn och vuxna. Man ska lätt kunna ta sig till fots, cykel och kollektivt till stadskärnan, Ankaret och andra viktiga mötesplatser som Technichus och Sambiblioteket.

Vi vill se över parkeringssituationen i centrum, så att resurserna används optimalt. Det är till exempel olyckligt när parkeringar avsedda för centrumhandel används till arbetsplatsparkering. Parkeringar ska finnas tillgängliga och väl skyltade centralt, men inte omöjliggöra utveckling av mötesplatser och promenadstråk längs vattnet i centrum.

8.4 Trygghet och jämställdhet i det offentliga rummet

Många upplever otrygghet i offentliga miljöer. Vi i Miljöpartiet vill öka känslan av trygghet och minska risken för att utsättas för brott genom åtgärder i den fysiska miljön. Här kan invånare och intressegrupper engageras genom till exempel trygghetsvandringar. Innovativa belysningslösningar kan både smycka staden och öka trygghetskänslan. Vi vill också fortsätta samarbetet inom Rådet för trygghet och hälsa för att skapa en tryggare stad och minska brottsligheten, särskilt genom förebyggande insatser.

För att Härnösand ska vara en attraktiv stad, behövs en medveten analys av hur vi utformar det offentliga rummet jämställt. Kvinnor och män ska kunna ta plats i det offentliga rummet på ett likvärdigt sätt. Vid namngivning av till exempel gator och byggnader ska jämställdhetsperspektivet alltid beaktas.

Vi vill gå vidare med samverkan med föreningar i satsningen på ett levande torg. Vi ska arbeta aktivt med förebyggande insatser och sådant som vi vet har effekt. Vi vill fortsätta det långsiktiga arbetet med unga under #WeDo och stärka det gemensamma arbetet kring unga i Härnösand genom dialoger, utvecklande av ungdomsgård eller ungdomens hus och andra mötesplatser.

Härnösand fanns i centrum för de så kallade trolldomsprocesserna under 1600-talet då kvinnor halshöggs och brändes efter anklagelser om häxkonster. Det är berättelser om drev och grupptryck att lära av idag och som är en viktig del i Härnösands och regionens kulturarv som vi bör lyfta fram och lära av.

För den reklam som kommunen ger tillstånd för i vårt gemensamma offentliga rum, vill vi endast tillåta reklam för företag som är verksamma i Härnösands kommun och därmed kan gynna den lokala handeln, som på många sätt är viktig för en levande stad med trivsel och trygghet. Givetvis ska även reklam för verksamheter med andra syften än kommersiell försäljning vara tillåten, men ingen sexistisk reklam. Vi vill även begränsa ytorna för reklam, värna riktlinjerna för skyltning och se över avgifterna för skyltarrenden så att de blir mer marknadsmässiga.

8.5 Promenadstaden Härnösand

Människor som promenerar och flanerar är något av det viktigaste för en mysig, levande stadsmiljö. Där människor rör sig till fots vill andra människor komma. Där uppstår caféer, restauranger, unika butiker och andra mötesplatser.
 

Miljöpartiet vill stärka och utveckla miljöer för gående. Dels längst vattnet där alltför mycket attraktiva platser idag upptas av bilparkeringar, dels i stråket mellan Stora Torget och Ankaret där de täta stadskvarteren kan byggas ihop till en enhet. I hela kommunen är det viktigt med attraktiva gångstråk vid vatten, i tätortsnära skog och i naturen i övrigt. Vi vill ha långa sammanhängande strandpromenader längs stadens kajer och möjlighet till sparkåkning vintertid.

8.6 Skapa plats för spontanaktiviteter

Ungas fritidsaktiviteter sker allt mer utanför det organiserade föreningslivet. Det gör att kommunen bör söka nya vägar för att skapa en inkluderande meningsfull fritid. Miljöpartiet vill verka för fler möjligheter för spontanaktiviteter.

Fritidsgården Kåkens verksamhet ska bedrivas på fler platser och nå nya grupper genom varierade initiativ. Härnösands profil som ung musikstad med replokaler, studio och regionala musikarrangemang ska bestå. Försök med subventionerade öppna halltider för drop-in-verksamhet bör genomföras i samarbete med föreningslivet.

Kommunen ska ha beredskap och medel för att stötta ungas egna initiativ till kultur- och fritidsarrangemang och mötesplatser. Samarbetet med studieförbunden bör fördjupas.

Vi vill ta tillvara BMX- och skateparkens möjligheter och Kristinaparken som en aktivitetspark där olika grupper kan mötas. Vi ser gärna att befintliga skolgårdar, idrottsplatser och stadskärnan utvecklas med fler möjligheter till spontana aktiviteter och spontanidrott för alla åldrar. Ett ökat användande av kommunens kulturlokaler som kreativa mötesplatser bör stimuleras.

8.7 Utvecklat stöd till föreningslivet

Ett aktivt föreningsliv är viktigt för ett varmt, levande och demokratiskt Härnösand. Engagemang i en förening är för många en källa till glädje och livskvalitet. Den ideella sektorn har andra syften än vinst och skapar enorma värden - sociala, kulturella och ekonomiska.

Tillsammans med föreningslivet och civilsamhället kan kommunen identifiera viktiga samhällsutmaningar och komma överens om hur vi tillsammans kan ta oss an dem.

Miljöpartiet vill fortsätta satsningen på föreningslivet i Härnösand. Bidragen till föreningar och studieförbund bör stegvis skrivas upp. Initiativ som främjar integration ska ges särskilt stöd. Det administrativa stödet till föreningarna bör utvecklas. Vi vill underlätta föreningarnas viktiga arbete som arrangörer och bistå med informationsspridning från och inom föreningslivet. Kommunen ska vara öppen och lyhörd för föreningslivets behov och önskemål.

8.8 Idrott för livskvalitet och folkhälsa

Sport och idrott är en stor källa till folkhälsa och social gemenskap. Det är viktigt att idrottsrörelsen förblir en bred och demokratisk rörelse där alla kan vara med och delta på lika villkor. Det är angeläget att idrottsglädje och gemenskap prioriteras även för barn i tonåren, för Härnösand ska erbjuda livaktig lagidrott för alla åldrar. Vi vill verka för en jämställd fördelning av resurser och hög tillgänglighet för olika grupper. Trygga idrottsmiljöer, samarbete och ambassadörskap ska vara självklara ledstjärnor. Idrottslivet i Härnösand ska vara fritt från alkohol och droger.

Vi vill utveckla samarbetsformer för drift av kommunägda anläggningar och främja samverkan mellan föreningarna vad gäller halltider. Vi stöttar initiativet till en ny inomhushall som svarar mot idrottsklubbarnas behov, förutsatt att framtida driftskostnader går att hålla nere och tillräcklig miljöanpassning sker.

8.9 Inkluderande kulturliv

Kultur genomsyrar hela samhället och är en förutsättning för hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling. Miljöpartiet vill att Härnösand ska fortsätta utvecklas som kulturkommun med ett rikt kulturliv både i staden och på landsbygden.

En ny kulturplan ska tas fram med mål och prioriteringar för konst och kultur i hela kommunen. Miljöpartiet vill se till att det avsätts resurser för att genomföra de utpekade satsningarna under planperioden.


Vi har antagit 1 procent-regeln som innebär avsättning till konstnärlig utsmyckning vid större investeringar, vi har prioriterat konstnärlig utsmyckning av Alfhild Agrells plats, vi ser fram emot den graffitivägg som ska etableras och ser gärna fler muralmålningar på lämpliga platser i kommunen.

Vi vill att fler härnösandsbor ska känna sig delaktiga och tilltalade av kulturen i Härnösand. Vi vill skapa medvetenhet om resursfördelning mellan olika grupper inom kulturen. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att synas och verka i Härnösands kulturliv. Alla ska kunna delta och skapa.

8.10 Profilera Härnösand som kreativ kulturkommun

Kommunen ska ha ett starkt samarbete med både kulturföreningarna, professionella kulturskapare och de regionala kulturaktörerna. Vi vill att den kommande Scenkonstbiennalen ska leda till ett fördjupat engagemang för Härnösand i Scenkonstbolaget och vi värnar Norrdans fortsatta utveckling.

Vi vill att Härnösands teater ska vara ett modernt scenkonsthus där elever och föreningar har ökad tillgång. En sammanbyggnad mellan Teatern och Technichus bör övervägas för ökad tillgänglighet och bättre möjligheter till arrangemang.

Vi ser gärna en satsning på ungas filmskapande i samarbete med Film i Västernorrland. Vi är positiva till en gemensam regional satsning på en filmfond som underlättar etablering av filmproduktioner och förutsättningar för filmskapare att verka i regionen.

Härnösand ska vara ett nav för arkiv, bibliotek och museiverksamhet i Sverige och i Västernorrland. Sambibliotekets ska utvecklas till en ny mötesplats för utbildning och utveckling. Miljöpartiet vill särskilt stötta ung kultur, nyskapande initiativ, mångkulturella inslag och främja konst och kultur i det offentliga rummet.

8.11 Värna tätortsnära skog, natur och friluftsliv

Det ska vara enkelt att ta sig ut i Härnösands natur. Naturguiden ska utvecklas och spridas. HittaHärnösand är ett viktigt folkhälsoinitiativ som vi vill fortsätta stödja. Vi vill fortsätta att utveckla tillgängliga hälsofrämjande promenadstråk.

Härnösand ska ha ett välutvecklat system för skyltning, vindskydd och grillplatser och gärna fler naturstigar. Genom samarbete med besöksnäringen kan vi ta krafttag för att lyfta några prioriterade natur- och friluftsområden i Härnösand, exempelvis Vårdkasen, Smitingen, Fälleberget, Mjällådalen och Västanå. Vi vill också inrätta en cykelled längs gamla järnvägen.

Miljöpartiet stödjer ett långsiktigt hållbart bruk av den kommunala skogen. Vi vill ha kontinuitetsskogsbruk där det är möjligt och lämpligt. Vi vill öka andelen skyddad skog, verka för fler naturreservat i Härnösands kommun och avsätta mer resurser till naturvårdande insatser.

8.12 Vattnet och stadens stränder

Många förknippar Härnösand med det vackra hav- och kustlandskapet. Det är värden vi vill förädla. Miljöpartiet vill öka tillgängligheten till vattnet och göra hamnfronten attraktiv, särskilt längs Skeppsbron och stråken runt Nattviken och Kanaludden. Idag upptar bilparkeringar flera av de mest attraktiva platserna längs stadens kajer. Vi vill stegvis omvandla dessa till användbara ytor för människor istället. Vi värnar stadens båtliv och vill fortsätta utvecklingen mot ett miljöanpassat båtliv. Vi vill fortsätta att tillgänglighetsanpassa våra största kommunala badplatser och utveckla miljöerna runt Sälsten och Smitingen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: