Gröna jobb och näringar

 

Varaktiga, meningsfulla jobb måste svara mot verkliga behov som finns i samhället. Miljöpartiet menar att alla mänskliga resurser behövs i framtidens Härnösand.

Tillväxt som sker på miljöns bekostnad är en dyrköpt återvändsgränd. Men genom att ta oss an globala utmaningar som klimathotet, arbetslösheten, den ekonomiska krisen och urbaniseringen samtidigt, kan vi skapa många gröna jobb och en långsiktigt uthållig utveckling i Härnösand.  

Vi har spetskompetens inom bland annat offentlig förvaltning, energi, arkiv och den kulturella sektorn. Härnösand har goda förutsättningar att profilera sig som en företagarstad präglad av kreativitet, hållbarhet, mångfald och gemensam kraft.

 

6.1 Hållbart lokalt företagande

Gemensamt arbete och dialog mellan kommunen och företagen är ett fundament för en god utveckling av det lokala näringslivet. Miljöpartiet vill fortsätta det fördjupade samarbetet med företagen i Härnösand. Vi värnar befintliga mötesplatser och vill skapa nya forum för olika branscher. Det gemensamma arbete som vuxit fram i processen med tillväxtstrategin under parollen gemensam kraft där hållbarhet genomsyrar allt är viktigt för framtidstron och utvecklingsviljan i Härnösand


Vi tror på företagens innovationskraft och förmåga att hitta system för minskad miljöpåverkan och hållbara lösningar. Genom tydliga servicegarantier, effektiv myndighetsutövning, minskat regelkrångel med fler e-tjänster och samarbete i planerings- och infrastrukturfrågor vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i Härnösand. Kommunen ska bemöta företagare och enskilda korrekt, snabbt och lösningsinriktat.

6.2 Socialt och idéburet företagande

Det finns stor potential i idéburna företag, som drivs av idén om ett bättre samhälle och där vinsten återinvesteras i verksamheten. Miljöpartiet vill se fler aktörer inom den sociala ekonomin och vi vill stödja uppbyggandet av arbetsintegrerande sociala företag och kooperativa verksamheter. Kommunens policy för samverkan med idéburen sektor innebär att vi ska underlätta för detta företagande genom att teckna lokala avtal och överenskommelser samt underlätta i upphandling.

Vi ska vara kreativa och söka lösningar för att idéburet företagande ska få en plats i Härnösand. Brukarorganisationer kan på uppdrag av kommunen utföra viktigt arbete. Målgrupper kan vara till exempel nyanlända eller personer med funktionsvariation som idag står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Kommunen kan bidra till att bygga upp utbildningar för mentorer/handledare och för målgrupper.

6.3 Halverad ungdomsarbetslöshet och meningsfull sysselsättning

Vi måste aktivt minska arbetslösheten i Härnösand, särskilt där den är extra hög: bland unga och nyanlända, samt personer med funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Målsättningen bör vara att varje ung person ska hitta sin väg till personlig utveckling, meningsfullt arbete eller individuellt anpassade studier. Ungdomsarbetslösheten ska halveras. Detta kräver uthålligt och strategiskt arbete och vi vill stärka det strategiska samverkansarbete som vi påbörjat genom en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Arbetslivsförvaltningens aktiviteter som Etappen och Trappan ska fortsätta vara en bra språngbräda för de som av olika anledningar hamnat utanför arbetslivet.

Kommunen ska erbjuda alla ungdomar som inte klarat skolan utbildningar på passande nivåer. Miljöpartiet vill att alla människor som ofrivilligt hamnat utanför ska erbjudas meningsfulla sätt att komma tillbaka igen. Det kan handla om att långtidsarbetslösa erbjuds anställning eller praktik istället för försörjningsstöd. Det kan ske genom att ställa sociala krav i upphandlingar, men också genom smart samverkan och genom överenskommelser med lokala företag och föreningar.

6.4 Hållbara upphandlingar

Kommunen upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 450 miljoner kronor. Kommunens upphandlingar ska utformas så att det lokala näringslivet har goda förutsättningar att lägga anbud, till exempel genom tidig information och uppdelade mängder. Genom att marknadsföra och tillämpa kommunens riktlinjer för hållbar upphandling vill vi främja ett konkurrenskraftigt lokalt näringsliv med högt ställda krav på miljöhänsyn och sociala och etiska krav, såsom vita jobb och kollektivavtal även för underentreprenörer. Kommunen ska stå för god dialog och samverkan och betona hållbarhet i alla dess dimensioner.

6.5 Satsningar på infrastruktur gynnar näringslivet

Långsiktiga satsningar på infrastruktur och ett hållbart transportsystem är centrala faktorer för var företag lägger sin verksamhet. Utbyggd kollektivtrafik i Härnösand och till närliggande kommuner är bra både för pendlare, näringsliv och utveckling. Satsningen som den rödgröna majoriteten har gjort på nästan avgiftsfri kollektivtrafik är viktig för att sänka trösklarna för fler att åka kollektivt. Den behöver kompletteras med förstärkningar och förändringar av linjenäten och vi ser gärna en strategisk utveckling av lokaltåg på sikt.

Miljöpartiet i Härnösand har kraftfullt drivit frågan om dubbelspår på Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Det vi uppnått är den största satsningen på Norrlands tågresenärer på väldigt länge, men vi behöver dubbelspår längs hela sträckan för att nästan halvera restiden till Stockholm.

Djuphamnen har med stöd från kommunen renoverats och har en central roll för industri och näringsliv. Renovering av utsprångskajen bör prioriteras för att ta emot kryssningsbåtar och andra fartyg. Besöksnäringen har stor potential för Härnösands framtid och ett destinationshotell bör etableras för att nå Härnösands och Höga kustens potential som besöksmål och för att möta företags och myndigheters behov.

Vi arbetar för infrastruktursatsningar som stärker landsbygden, till exempel utbyggt bredband, kollektivtrafiknoder och fortsatt utvecklade servicepunkter. Vi vill utveckla bra boendemöjligheter i hela Härnösand för olika behov, särskilt nära pendlingsstråk. Landsbygdsprojektet bör bör tas vidare för fortsatt strategisk utveckling av hela kommunen, i form av boende och service, mötesplatser och upprustning av vandringsleder.

6.6 Ökad betydelse för landsbygdens gröna näringar

Landsbygdens utveckling är central för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Det handlar om att säkerställa en långsiktig livsmedelsförsörjning, lokal produktion av biobaserade drivmedel och ett hållbart skogsbruk.

Miljöpartiet vill ytterligare stärka efterfrågan på närproducerade produkter, ekologisk mat och god djurhänsyn genom medveten och samordnad upphandling. Vi vill lyssna på Härnösands företagare inom de gröna näringarna och hitta vägar för att tillsammans stärka branschen.

Lokal och regional livsmedelssäkerhet är en nyckelfråga för framtiden och vi behöver arbeta innovativt och nytänkande för att stärka lokal produktion och förädling av livsmedel som bygger på cirkulär produktion, exempelvis genom att ta tillvara på överskottsvärme. Etablering av ett spetsgymnasium inom mat och livsmedel, tillvarata lokal kunskap om akvaponi och kretsloppsodling och deltagande i nätverk för utveckling av framtidens livsmedelsproduktion är viktiga steg.

6.7 Nya jobb genom gröna investeringar

Hela världen står inför en nödvändig energiomställning och utveckling av modern framtidsteknik. Härnösand ska fortsätta att vara ledande vad gäller förnybara energilösningar som HEMAB:s småskaliga biogasproduktion, möjliggöra småskalig elproduktion liksom utbyggnad av solenergilösningar i samverkan med lokala aktörer. Härnösand bör bli först i Sverige med att använda solvärme och spillvärme för att ersätta biobränsle under sommarhalvåret.
 

Vi ser gärna både modernt ekobyggande och spännande ombyggnationer av befintliga fastigheter. Vi vill öka andelen träbyggen, införa mobilitetsnorm i detaljplanering och säkerställa att ekosystemtjänster och grön infrastruktur inkluderas i samhällsplaneringen.

 

Vi vill investera i underhåll av våra vägar, broar och kajer samt bygga ut cykelbanor och gångstråk. Härnösand och Västernorrland har genom god tillgång till förnyelsebar energi, infrastruktur och ett fördelaktigt klimat med kalla vintrar goda förutsättningar för etablering av datacenter och serverhallar. Vi vill fortsätta utveckling av centrumnära bostäder med god infrastruktur där grönytor bevaras och utvecklas. Utveckla Nybrogatan från det transportstråk och barriär den är idag till ett tillgängligt och inbjudande stadsrum som länkar samman stadskärnan och får separata cykelbanor.

6.8 Strategisk kompetensförsörjning och innovation

Kompetensförsörjning är centralt, för ett framgångsrikt näringsliv, för kommunen och för statliga och regionala verksamheter. Härnösand har en stark tradition som kunskapsstad och ingår genom Botniabanan i en större arbetsmarknads- och utbildningsregion.

Miljöpartiet vill utveckla detta genom ett strategiskt arbete för att etablera nya utbildningsverksamheter i Härnösand. Utbildningar inom energi, kretslopp, pedagogik, arkiv, språk, humaniora, dans och musik passar extra väl i vår kunskapstradition. Miljöpartiet vill stärka Härnösands roll som danscentrum i samverkan med Norrdans, folkhögskolan och andra.

Vi vill stärka yrkeshögskolan utifrån näringslivets framtida behov. Samarbete med befintliga lokala utbildningsaktörer ska stärkas. Vi vill ge Technichus goda förutsättningar att utvecklas.

Härnösand bör vara en aktiv del i strategiska nätverk för utbildning, forskning och innovation i regionen. Vi vill att Härnösand ska utvecklas till ett kunskapscentrum för hållbarhet och omställning och vill aktivt stötta initiativ i den riktningen.

6.9 Värna våra statliga verksamheter

Under alliansregeringens tid centraliserades många statliga verksamheter till storstäderna. Med den rödgröna regeringen har det vänt och nu har många statliga verksamheter flyttat ut från storstäderna. Miljöpartiet förespråkar en aktiv regionalpolitik som ser fördelarna med statliga verksamheter i hela landet. Vi kommer att fortsätta att verka för nyetableringar av statliga verksamheter i Härnösand. Vi vill stärka de befintliga nätverken mellan regionens myndigheter, akademi, näringsliv och det offentliga.

6.10 Kulturella och kreativa näringar

Kultur ger fler möjlighet att uttrycka sig på fler sätt. Kultur berikar, utvecklar och får oss att växa som samhälle och som individer. Kulturen är också viktig för ekonomisk utveckling, kreativitet och jobb. Redan idag är kulturen Sveriges största exportindustri. Genom att stimulera kreativitet och den inneboende skaparkraften hos befolkningen, lägger vi grunden för ett mer innovativt och hållbart näringsliv.

Vi ser stor potential för de kulturella och kreativa näringarna i Härnösand och vill värna Härnösands starka ställning som kulturkommun med högklassiga verksamheter inom konst, musik, litteratur och dans. Vi vill att Härnösand ska vara en plats dit kulturarbetare söker sig och vi ska ha hög beredskap för idéer och initiativ inom området. Kultur är även en viktig profilfråga för besöksnäringen, där vi vill se ett stärkt samarbete. Kulturkvarteret på Mellanholmen med Technichus, Teatern och Norrdans ska vidareutvecklas som ett centrum för scenkonst, innovation, teknik och lärande. Vi vill se fortsatta satsningar på konstnärlig utsmyckning i kommunen och ser positivt på Härnösands medverkan i initiativ som Fristad för förföljda konstnärer.

6.11 Hållbar besöksnäring

Besöksnäringen är en framtidsbransch. Samarbetet mellan Ångermanlands kommuner stärks nu för turism i Höga Kusten. Härnösand ska vara en hållbar mötesplats dit man kommer för både natur- och kulturupplevelser.
 

Miljöpartiet ser arkiven och kulturarvet som tydliga profilområden för Härnösand som vi vill lyfta fram och utveckla tillsammans med Länsmuseet Murberget, Landsarkivet och andra samarbetsparter. Vi vill att Härnösands kulturarv ska lyftas fram i stadsmiljön genom exempelvis digitala stadsvandringar, lyfta fram viktiga platser och med modern teknik göra berättelser och historiska personer tillgängliga för fler.


Vad gäller naturturism är Smitingen, Härnöklubb och Västanåfallet besöksmål inom kommunen med stor outnyttjad potential. Vi ser gärna etablering av en camping på Smitingen och en led runt Härnön som kan bidra till att tillgängliggöra dessa områden för fler. Vi vill verka för hållbara lösningar för att minimera miljöpåverkan av ökad turism. Vi vill främja vandrings- och cykelturism och se till att besöksmålen tillgänglighetsanpassas. Det pågående arbetet i landsbygdsprojektet med att underhålla leder är viktigt för besöksnäring och naturupplevelser i hela kommunen.

Vi ser också möjligheten att profilera Härnösand genom teknikturism och bland annat lyfta fram energisatsningar, Högakustenbron och ny teknik som moderna besöksmål. Technichus och Hemsö fästning kan naturligt spela en roll i detta.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: