Hållbart ledarskap

 

En ny mandatperiod öppnar nya möjligheter. De följande kapitlen handlar om hur Miljöpartiet de gröna vill fortsätta att utveckla Härnösand till en mer hållbar kommun att leva i.

 

4.1 Kommunen ska lyssna, leda och ge alla en chans

Kommunen, dess ledare och medarbetare är viktiga förebilder i samhället. Ledarskap, både i organisationen och i samhället, handlar om att kunna få människor i sin närhet att växa. Miljöpartiet vill ta krafttag mot strukturer och annat som förnekar människors möjligheter på grund av kön, etnicitet, sexualitet, ålder, bakgrund eller funktionsvariation.

Målet är att alla som bor i Härnösand och alla som arbetar för Härnösands kommun ska uppleva meningsfullhet i vad de gör. Vi vill fördjupa demokratiarbetet i Härnösand, skapa fler mötesplatser mellan politiker och invånare och fler möjligheter till direkt inflytande.

Vi vill att kommunens målarbete tydligare ska kopplas mot de globala målen och Agenda 2030. Metoo-uppropet som i Härnösand har lett till kampanjen #WeDo ska fortsatt vara stark och genomsyra såväl kommunorganisationen som samverkan med företag och föreningar.

4.2 Härnösand – en lokal, regional och global mötesplats

Härnösand grundades som en mötesplats mellan kulturer. Vi är en del av en global värld och berikas av att leva sida vid sida med människor från hela världen. Härnösand ska vara känt för sina kvaliteter som en attraktiv mötesplats, en plats att längta tillbaka till för den som är född här, en fristad för dem som flyr och en aktiv part för lokalt och internationellt samarbete. Det är värdefullt att kommunen uppmärksammar Earth Hour, Internationella kvinnodagen, 5i12, Nationaldagen med mera.

Det är med kunskap och engagemang vi bäst rustar oss för framtiden. Det innebär att vi ska finnas med i strategiska nätverk och samverkansorgan som Sveriges ekokommuner, BioFuel Region, Höga kusten destinationsutveckling, med flera. Det ökar vår kunskap, ger nya möjligheter och underlättar samverkan med andra.

4.3 Långsiktigt hållbar ekonomi

Kommunens pengar är våra gemensamma resurser. De ska användas effektivt och långsiktigt hållbart. Samverkan mellan nämnder och med de kommunala bolagen för att minska stuprören är viktig för att använda våra resurser optimalt. Miljöpartiet vill ha rimliga överskottsmål som gör att kommunen orkar med tillräckliga investeringar i underhåll och framtidssatsningar.

Kommunen ska arbeta aktivt med socialt och miljömässigt hållbara upphandlingar, Fairtrade, stärkt djurskydd och etiska placeringar av våra pensionsmedel. Mer lokal upphandling ger också mer lokala jobb. Kommunen bör se över möjligheten för olika aktörer att investera mer i lokal grön omställning. En modell kan vara att ge ut gröna obligationer.

Livscykelanalys bör ske vid större upphandlingar och investeringar. Demografin och andra utmaningar gör att välfärden kommer att kräva mer resurser framöver. Staten har ett ansvar för att välfärden kan finansieras i alla delar av landet genom exempelvis ökade statsbidrag och aktiv regionalpolitik.

4.4 Demokratisk IT-försörjning

Allt större del av våra liv sker på internet och via datorer. Detsamma gäller kommunens verksamheter. Därför är IT-försörjning en central politisk fråga. Rätt använt är IT ett verktyg för bättre invånardialog, inflytande och smidigare offentlig service. Nya möjligheter ställer oss samtidigt inför nya frågor om personlig integritet, upphovsrätt och makten över informationsteknologin. Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med fler e-tjänster. Det finns demokratiska och ekonomiska risker med att vara upplåst till enskilda leverantörer och vi föredrar därför öppna standarder.

Kommunen ska inte registrera medborgare i onödan. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer nya krav på kommunens arbete med digitalisering och informationssäkerhet. Vi vill stärka medarbetarnas IT-kompetens. Bredband ska byggas ut i hela kommunen och vi ska på ett klokt sätt ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, inte minst genom att minska onödiga resor. Det kan till exempel handla om att höja kvalitet inom vård och omsorg genom frivillig tillsyn i hemmet på distans. Det är också viktigt att ta riskerna med ohälsa kopplat till IT på allvar. Det kan handla om alltifrån plingstress till ergonomi.


 

4.5 Personalen är nyckeln till att lyckas

Varje medarbetare ska känna sig uppskattad i sin yrkesroll. Medarbetare som trivs gör ett bättre jobb. Vård och omsorg är den mest drabbade branschen när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Miljöpartiet vill ta krafttag för att varje anställd ska vara nöjd med sina arbetstider och arbetsvillkor. Vi har jobbat hårt för beslutet att införa rätt till heltid och val av sysselsättningsgrad som nu införs i kommunen. Vårt mål är generell arbetstidsförkortning, för ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan. Vi börjar gärna i särskilt slitsamma yrken. Vi vill se fortsatt systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron och lära av de goda exempel som finns inom kommunen, som till exempel hemtjänsten som minskat sjukfrånvaron från cirka 15 till 7 procent.

Jämställdhet och jämställda löner ska vara en självklarhet och vuxenmobbning får inte förekomma. Vi vill fortsätta ett aktivt jämlikhetsarbete och med #metoo-rörelsens vittnesmål som grund ta krafttag mot diskriminering och kränkningar, såväl inom kommunorganisationen som i våra samarbeten. Under paraplyet #WeDo ska vi arbeta aktivt med normkritik, jämlikhet och mångfald, med riktade aktiviteter för att motverka trakasserier.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: