Grönare Härnösand

Lyssna

Steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun

KLIMAT

Klimatförändringarna är vår tids kanske största utmaning. Vi måste agera kraftfullt nu, lokalt, nationellt och globalt, för att klimatsäkra samhället för kommande generationer. Vi behöver utveckla ny teknik, nya vanor och ta fram övergripande miljöledningssystem.

Vi vill utveckla Härnösand till en alltmer aktiv klimatkommun, genom att:

 

 • Prioritera dubbelspår på Ostkustbanan med omedelbar  byggstart Härnösand - Sundsvall

 • Erbjuda attraktiv, tillgänglig kollektivtrafik där unga får åka gratis

 • Bygga sammanhängande cykelstråk och trygga gångvägar

 • Arbeta för hållbar resepolicy och intern klimatfond i kommunen

 • Utveckla biogas av matavfallet och 100% kretslopp i avfallshanteringen

 • Främja lokal odling, kolonilotter och planerna på ett kretsloppsväxthus

 • Fortsätta arbeta för hållbar samhällsplanering , både i staden och på landsbygden

SKOLA

Härnösands identitet som utbildningsstad behöver återupprättas och utvecklas. Skolan ska vara en plats att längta till. Elever måste få tid med sina lärare. Lärare måste få högre status och mindre byråkrati.

Vi vill utveckla Härnösands skolmiljöer, genom att:

 • Satsa på ett nytt Campus Härnösand och utbyggd yrkeshögskola

 • Arbeta för högre löner och mindre pappersarbete för lärare

 • Säkerställa mindre barngrupper i förskolan

 • Satsa på fler pedagoger i klassrummet och en mångfald av kompetenser i skolan

 • Alla skolor ska jobba med miljö och jämställdhet

 • Se till att vi har giftfria förskolor och ekologisk skolmat

 • Erbjuda avgiftsfri Kultur- och Musikskola

 

GRÖNA JOBB

Det behövs stora investeringar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Omställningen skulle skapa många nya jobb lokalt i företag och i offentlig sektor. Samarbete mellan näringslivet och kommunen är en självklarhet.

Vi vill profilera Härnösand som en kreativ företagarstad och ett centrum för hållbarhet, genom att:

 

 • Ta fram en näringslivsstrategi för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

 • Underlätta lokal upphandling med miljö- och social hänsyn

 • Införa servicegarantier och fler e-tjänster  för företag

 • Underlätta för socialt företagande och kooperativ

 • Investera i infrastruktur och energiteknik som solceller och biogas

 • Prioritera hållbar besöksnäring, fler kulturarbeten och innovation

 • Halvera ungdomsarbetslösheten och satsa på utbildning och meningsfulla åtgärder för arbetslösa

 • Verka för nyetableringar av statliga  verksamheter i Härnösand

 

GODA LIVSMILJÖER

Närheten till vattnet och naturen, kulturutbudet och det breda föreningslivet gör Härnösand till en fantastisk plats att bo på. Ett hållbart samhälle bygger på möjlighet till engagemang och medskapande som bidrar till en trygghet hos alla som vill bo här.

Vi vill utveckla Härnösand som attraktiv boendemiljö för både unga och äldre genom att:

 

 • Satsa på att vara en kreativ kulturkommun  och ett regionalt kulturcentrum

 • Utveckla stadkärnan som levande miljö med vattennära promenadstråk, tillgängliga mötesplatser, lek och lokal handel

 • Fortsätta utveckla attraktiva och tillgängliga natur- och friluftsområden,  bl a genom att skapa en Hälsans stig och satsa på Vårdkasen och Smitingen

 • Utveckla skolgårdarna och parkerna, skapa fler platser för spontanaktiviteter och stödja föreningslivet

 • Arbeta för trygghet och jämställdhet i det offentliga rummet

 • Verka för hållbart bostadsbyggande  

 

SOLIDARITET

Härnösand har rötter i hela världen. Varje människa är unik och bör få chans att skapa ett meningsfullt liv. Alla borde få den möjligheten oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. En kollektiv sammanhållning krävs för att samhället som helhet ska fungera. Samhället fungerar bättre om vi är trygga i att vi får hjälp när vi fått problem, blivit gamla eller tvingats fly.

Det vill vi genomföra i Härnösand, genom att:

 

 • Ha tillgänglighetsperspektiv i all kommunal planering

 • Utveckla ett kunskapscentrum för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar

 • Etablera ett traumacentrum i Härnösand

 • Tillhandahålla värdig omsorg och utvecklat stöd till anhöriga

 • Stödja lokala aktörer inom omsorgen, där kvalitet  går före vinstuttag

 • Stötta kvinnojouren och bildandet av en mansjour

 • Arbeta aktivt för icke-diskriminering och kompetensutveckling inom mångkultur, HBTQ,  genusfrågor och  teckenspråk

 

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Grunden för vår ideologi är tre solidariteter:

 

 • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • Solidaritet med kommande generationer
 • Solidaritet med världens alla människor

 

Miljöpartiet i Härnösand är sedan 2010 med och styr kommunen. Vi har tagit viktiga steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun.

 

Miljöpartiet står för ett dynamiskt ledarskap där kommunen ska vara en solidarisk och lärande organisation som uppmuntrar människor att växa och utvecklas. Vi vill att anställda ska kunna påverka sin arbetssituation och sina arbetstider för att passa olika perioder i livet. Kommunen ska ta krafttag mot begränsande strukturer och för jämställda löner.

 

Miljöpartiet vill fördjupa demokratiarbetet och medborgardialogen, ta ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi, verka för demokratisk Grön IT och utveckla Härnösand som lokal, regional och global mötesplats.

Nu ber vi om fortsatt förtroende att leda Härnösands kommun ytterligare en mandatperiod!

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: