Strategiskt sänkta taxor

Lyssna

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är inne i en process att se över priser, villkor och upplägg för kollektivtrafiken.

Miljöpartiet vill

  • Ha ett nytt taxesystem som gör det billigare än idag att åka kollektivt och som gäller på både buss och tåg.
  • Införa periodkort, familjebiljetter och ett prissystem som uppmuntrar fler att börja åka buss.

Avgiftsfri kollektivtrafik har införts på försök i några kommuner. Det finns exempel där man har uppnått stora resandeökningar och betydande miljönytta. Det finns också exempel där effekten av avgiftsfri kollektivtrafik inte har varit positiv. De flesta kommuner som provat nolltaxa har av olika skäl frångått detta. Miljöpartiet menar att förutsättningarna för prissänkningar och även en avgiftsfri kollektivtrafik noggrant bör värderas mot andra möjliga satsningar. De allra flesta studier som gjorts visar att fler bussar leder till större ökat resande än sänkt pris och att strategiskt sänkta taxor och utökad turtäthet leder till bäst klimatnytta.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: