Miljö och klimat

 

Mänskligheten har en fantastisk framtid inom räckhåll, men det kräver att vi snarast inser att det inte går att kompromissa med naturens villkor. Miljön är grunden för allt annat och måste därför prioriteras högst. Klimatförändringarna har redan börjat drabba oss, och hotar på sikt hela den mänskliga civilisationen. Även effekterna av minskande biologisk mångfald och andra miljöproblem kan bli förödande.

Samtidigt kan de som leder omställningen bli framtidens vinnare. I Härnösand står vi på tröskeln till flera viktiga framtidsprojekt. För oss är det centralt att genomföra och utveckla dessa satsningar. Kommunen ska införa ett miljöledningssystem och vara ett föredöme när det gäller energieffektivisering, återvinning och återbruk. Vi måste också rusta oss för de klimatförändringar som redan blivit oundvikliga.

5.1 Miljöanpassad samhällsplanering

Medveten samhällsplanering utgör grunden för våra möjligheter att bo och transportera oss klimatsmart. Miljöpartiet anser att det finns potential att förtäta de stationsnära kvarteren vid Härnösand Central. På så sätt kan fler få nära tillgång till en större arbetsmarknad via tåg/ buss, fler kan ta sig fram till fots och de lokala bilresorna minskar. Vi vill också med enkla medel göra området vid Härnösands central mer estetiskt attraktivt för att stärka första intrycket av Härnösand för tågresenärer.
 

Planering och renovering av gator, bostäder och verksamheter ska alltid ha ett hållbarhetsperspektiv och prioritera klimatsmarta färdmedel. En tilltalande miljö för gående i stadskärnan är viktig för att skapa en attraktiv stadskänsla. Därför måste annan trafik anpassas till de gåendes villkor.

Nya hus ska byggas hållbart, gärna i trä och fler höga hus för att möjliggöra fler grönytor och centrumnära boenden. Kommunen ska gå från en parkeringsnorm till en mobilitetsnorm, där tillgång till hållbar mobilitet som kollektivtrafik, bilpool, cykel och andra hållbara transportmedel är utgångspunkt för framtidens Härnösand.

På landsbygden vill vi satsa på ett bra stomnät för kollektivtrafiken, bytespunkter med pendlarparkeringar, säkerställd service och attraktiva miljöer i tätorterna utanför staden.

Utbyggnad av bredband är en nyckelfråga för att kunna bo och verka i hela kommunen och för möjligheten att ta tillvara digitaliseringens  möjligheter inom välfärden.

5.2 Resepolicy och intern klimatfond

Härnösands kommun ska löpande följa upp sitt eget resande. Flygresandet minskade med 17 procent under 2017 och vi vill fortsätta att stärka övergången till hållbara transporter genom tydliga riktlinjer och kommunens interna klimatfond. Vi vill söka lösningar för att göra kommunens bilpool tillgänglig för fler eller i samverkan med andra aktörer utveckla tillgången till fossilfria transportmedel.

5.3 Ändra livsstil - inte miljö
Härnösand behöver jobba mer med systematiskt beteendeförändrande arbete och så kallad nudging. Det handlar om att göra de hållbara valen enklare, genom hur vi utformar allt ifrån stadsmiljö till blanketter. Vår största möjlighet att göra skillnad som enskild kommun är att våga testa nya lösningar, som sedan kan spridas långt bortom kommungränsen.

5.4 Fler och sammanhängande cykelvägar
Cykel är ett smidigt, snabbt, billigt, hälsosamt och klimatsmart transportsätt för de flesta resor inom Härnösands tätort. Ju fler som cyklar, desto mer plats för annat viktigt i staden. Av alla dessa skäl beräknas satsningar på cykling vara väldigt lönsamma för samhället. Med elcykeln blir cykeln ett attraktivt alternativ för ännu fler och för många ett reellt alternativ till bilen.
 

Miljöpartiet vill fortsätta utbyggnaden av cykelvägnätet i Härnösand samt till Brunne, Häggdånger, Smitingen, Solum och längs gamla järnvägsbanken norr om Älandsbro.

Cykelstråken måste vara sammanhängande, väl utmärkta och trafiksäkra. Särskilt i centrum brister detta idag. Cykeltrafik och gående bör separeras så långt det är möjligt. Detta blir allt viktigare nu när att antalet elcyklar och andra elfordon ökar i trafiken.
 

Cykelparkeringar och snöröjning ska vara så bra att fler ser möjligheten att cykla året om. Under mandatperioden vill vi åtgärda problemen på Storgatan och Nybrogatan för att ge cyklarna mer utrymme. Det ska finnas bra villkor och möjligheter att ta med cykeln på buss och tåg. Vi vill etablera lånecyklar för härnösandsbor och besökare.

5.5 Klimatsmart och tillgänglig kollektivtrafik

Härnösand var först i landet med helt fossilfri kollektivtrafik. Som en följd av det initiativet drivs nu all kollektivtrafik i länet på fossilfria bränslen. Bland annat genom satsningarna på centrumlinjen, avgiftsfria lördagar och anropsstyrd kvällstrafik till Brunne/Viksjö och Häggdånger kan bussen bättre konkurrera med bilen. Resandet med buss i Härnösand har redan innan prissänkningen 2018 ökat med över 100 000 resor sedan 2013.

Den 1 juni 2018 infördes Härnösandskortet som innebär närmast avgiftsfri kollektivtrafik i hela Härnösands kommun. Vi har goda förhoppningar att det kommer att ytterligare öka bussens attraktionskraft. Om satsningen slår väl ut och ökar resandet ökar det förutsättningarna för ett utbyggt linjenät. När unga får åka gratis skapas goda vanor hos framtidens resenärer. Det bästa vore om hela länet kunde enas om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

Nu ställer vi krav på fossilfria bränslen även i färdtjänsten. Miljöpartiet vill fortsätta satsningarna på kollektivtrafik genom fler linjer, anropsstyrd trafik till fler kommundelar och viktiga målpunkter, bättre samordning tåg/buss och en översyn av linjesträckningarna.

Tillgänglig kollektivtrafik är en rättighetsfråga och minskar dessutom behovet av specialfordon. Tillgänglighet handlar också om hållplatsutrop i bussarna och realtidsskyltar, vilket bör vara en självklarhet i en modern och tillgänglig kollektivtrafik. Fysiska tidtabeller på varje hållplats behövs också som komplement. Äldre är en viktig resandegrupp och Plusbussen är speciellt utformad efter äldres resandebehov. All stadstrafik körs med låggolvsfordon.

5.6 Prioritera järnvägen

Tågtrafik är klimatmässigt överlägsen vägtrafik och flyg. Tåg är attraktivt då det ger möjlighet till både social samvaro, avkoppling och distansarbete. Järnvägen mellan Härnösand och Sundsvall är en allvarlig flaskhals för hela Norrland, därför vill Miljöpartiet prioritera omedelbar byggstart av dubbelspår på Ostkustbanan till Gävle.

Lokaltåg har på andra håll i Sverige kommit att få stor betydelse för pendling och medfört ökat intresse att bo på landsbygden. Med en modern järnväg Sundsvall-Härnösand finns goda förutsättningar för ett lokaltåg exempelvis Njurunda-Långsele. Vi vill påbörja planeringen för lokaltåg med stationslägen i Antjärn och vid Högakustenbrons södra brofäste. Biljettsystemet på tågen, bussarna och över länsgränserna ska samordnas.

5.7 100 procent kretslopp och lokalproducerad biogas

Genom matavfallsinsamlingen och flerfackskärlen som gör återvinning mer lättillgängligt har kommunen tagit ett stort steg mot visionen om 100 procent kretslopp. Ett viktigt kommande steg är att se till så att samtliga flerfamiljshus, skolor och restauranger också får tillgång till dessa möjligheter. Vi vill också uppmuntra både privatbilister, bussar och arbetsfordon att tanka lokalproducerat biobränsle vid biogasmacken.

5.8 Kretsloppsodling, kolonilotter och mer ekologiskt

Härnösand har ökat andelen ekologisk odlad mat till skolor och kommunala serviceboenden från 2 till 31 procent. Miljöpartiet vill att kommunen ska ha ambitiösa mål och öka andelen ekologiskt odlat för att snarast nå de nationella målen om minst 60 procent ekologisk odling till 2030. Vi bör ha en aktiv dialog med lokala och regionala leverantörer för det.

Samhället måste bli mindre sårbart och då blir mer lokal odling allt viktigare. Enligt LRF är Sverige i nuläget endast självförsörjande på morötter, socker och vetemjöl. Vi vill öka möjligheterna till kolonilottsodling och är mycket tveksamma till att omvandla odlingsmark till andra ändamål. Se även avsnittet om skolmaten.

5.9 Giftfri miljö

Farliga kemiska ämnen sprider sig långt ifrån utsläppskällor och hamnar i mark, vattendrag, växter, djur och människor. För att slippa stora miljökonsekvenser och framtida kostnader är det viktigt med förebyggande arbete för att minska riskerna med farliga ämnen. Barn är särskilt utsatta. Vi vill prioritera satsningen på att alla förskolor ska bli giftfria och att farliga ämnen ska fasas ut från alla kommunens verksamheter. Kommunen ska i upphandlingar ställa höga krav på miljöklassade produkter och intyg på möbler och annan inredning utan giftiga ämnen. Vi ska undvika plast och sträva efter material som kan brytas ned.

Granulat från konstgräs är en av de största källorna till spridning av mikroplaster i haven. Miljöpartiet vill se alternativ till konstgräs och använda metoder som minskar spridning av befintligt granulat.

Forskarna varnar för att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i haven. Vi kan alla vara aktiva med att plogga, städa stränder och hålla rent på våra gator, men måste också minska användandet av plast. Därför vill vi att kommunen minskar sina inköp av onödiga plastprodukter och ställer krav på återvunnen plast och alternativa material vid inköp och upphandling.

5.10 Biologisk mångfald

Vi behöver öka kunskapen om grön infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen, för att ta tillvara sådant som den biologiska mångfalden ger oss, exempelvis renare luft, bättre lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, närodlad mat och bullerdämpning.

Miljöpartiet vill lyfta in ekosystemtjänstanalys i kommunens planprocesser för att möjliggöra gröna lösningar i samhällsplaneringen som exempelvis gröna tak, viktiga grönområden, öppna dagvattenlösningar, etc. Vi vill etablera blomsterängar på strategiska platser i stadsmiljön och utveckla stadsodling med bland annat ätbara växter.

I Härnösands kommun är inte så mycket av naturen formellt skyddad relativt många andra kommuner. Bara 1179 hektar är skyddat totalt och av det är 967 hektar skogsmark. Vi vill därför öka andelen skyddad natur i kommunen, särskilt i tätortsnära områden och till havs. Källor till dricksvatten är särskilt viktiga att hålla skyddade.

5.11 Klimatsäkra Härnösand

De senaste åren har vi sett hur stormar som Dagmar, Ivar och Cora har orsakat skador för miljontals kronor på skogar, telefonnät och elförsörjning. Stormarna har också inneburit risk för människors liv och pekat på vårt samhälles sårbarhet inför klimatförändringarna.

HEMAB har gjort ett stort arbete med att gräva ner ledningar och på andra sätt klimatsäkra samhället. Miljöpartiet ser att det är både viktigt och lönsamt att påskynda det arbetet. Klimat- och sårbarhetsanalyser ska ligga till grund för kommunens fysiska planering och exploateringsarbete. Klimatförändringarna ska vägas in i samhällsplanering och byggnation. Både nybyggnation och befintliga byggnader ska klimatanpassas.

5.12 Aktiv energikommun

Sedan 2013 är Härnösands kommunkoncern självförsörjande på grön el från vindkraft, biobränslen och sol. HEMABs innovativa energipark, fyra anläggningar med prisbelönta solfångare och vindkraftverken på Vårdkasen har blivit viktiga landmärken. Vindkraftsparken i Viksjö för cirka fem miljarder är den största investeringen i kommunen någonsin.


Vi måste ta framtidens utmaningar på allvar. Vi ska fortsatt arbeta aktivt med energiomställning, energieffektivisering och vara en lockande plats för företag som vill utveckla sin verksamhet i en förnyelsebar framtid. Naturligtvis måste även viktiga satsningar på vindkraft placeras så att ingreppen i naturen minimeras.

Vi står bakom en vindkraftsetablering på Spjutåsberget och hoppas på etableringen i Viksjö som kan generera stora positiva effekter i form av arbetstillfällen, grön energi och lokala utvecklingsmedel. Kommunen bör vara en aktiv part för att ta tillvara vindkraftsetableringarnas möjligheter lokalt i form av infrastruktur, föreningsstöd och arbetstillfällen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: