Valmanifest 2018-2022

Valmanifest 2018-2022

för människor och miljö


 

HÄRNÖSAND BEHÖVER EN STARK GRÖN RÖST I KOMMUNLEDNINGEN

Steg för steg bygger vi ett hållbart samhälle för människor och miljö.

Vi står för hållbart ledarskap och framtidstro. Härnösand ska fortsätta utvecklas som en attraktiv sommarstad, en kreativ plats med stor gemenskap och delaktighet, en trygg plats att längta tillbaka till för den som är född här, en fristad för den som flyr och en kommun som tar ledarskap för klimatet.

Ett starkt miljöparti i Härnösand innebär långsiktighet och satsningar på klimat, skola, gröna jobb, social hållbarhet och livskvalitet. Vi jobbar aktivt för dubbelspår längst Ostkustbanan och för er statliga jobb till Härnösand.

Nu ber vi om förtroende att leda Härnösands kommun ytterligare en mandatperiod.

 

AKTIV MILJÖKOMMUN

Klimatkrisen pågår NU och är en ödesfråga för mänskligheten. Härnösand ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbete. Det ska vara enkelt för härnösandsborna att göra hållbara val. Vi jobbar bland annat för:

 • Fler och sammanhängande cykelbanor och ny cykelplan
 • Lånecyklar, bilpool och utbyggd fossilfri kollektivtrafik
 • Mer skyddad natur, särskilt nära tätorten och till havs
 • Klimatsmarta hus, gärna i trä
 • Härnösand först i Sverige med solvärme och spillvärme istället för biobränsle under sommarhalvåret
 • Klimatsmart norm för skolmaten. Mer miljöanpassat och nöjdare matgäster – utan ökade kostnader

   

  SOCIAL HÅLLBARHET

  Jämlika samhällen fungerar bättre. Vi vill stärka arbetet för ett socialt hållbart Härnösand, med solidaritet och allas lika värde i centrum. Vi jobbar bland annat för:

  • Aktivt och mer förebyggande arbete för psykisk hälsa, särskilt bland unga och utsatta grupper
  • Stärkt integration genom utökad SFI (svenska för invandrare), fler jobbspår och stärkta nätverk
  • Tillgång till mötesplatser och kultur för äldre
  • Aktivt jämlikhetsarbete. Normkritik och stärkt samverkan under #wedo
  • Stopp för hedersrelaterat våld och förtryck                                                                                                                                                                                                                         

 

GRÖNA JOBB OCH LOKALT FÖRETAGANDE

Omställningen till en hållbar utveckling skapar nya jobb i företag och i offentlig sektor. Härnösandsföretag växer i framtidsbranscher. Vi jobbar bland annat för:

• Kommunala servicegarantier till företagen och stärkt samverkan

• Lokal upphandling och stärkt socialt företagande

• Utveckling av sambiblioteket som kreativ mötesplats för utbildning och företag med spets

• Hållbar lokal energi- och livsmedelsproduktion

• Halverad ungdomsarbetslöshet

 

GODA LIVSMILJÖER

Närheten till natur, vatten, attraktivt boende, rikt kulturutbud och brett föreningsliv ger goda förutsättningar för livskvalitet i Härnösand. Vi ser medskapande och invånarnas engagemang som grundläggande för ett hållbart samhälle. Vi jobbar bland annat för:

 • Levande centrum med vattennära promenadstråk, mötesplatser, lek och lokal handel
 • Utveckling av Technichus och Teatern som kulturkvarter
 • Stärkt stöd och samverkan med föreningslivet
 • Satsning på friluftsområden och fler platser för spontanidrott
 • Stadsodling, kolonilotter och ätliga växter i parkerna
 • Blomsterängar för biologisk mångfald

   

  FRAMTIDENS SKOLA

  Varje barn i Härnösand ska växa upp till en nyfiken vuxen med medkänsla och ansvar för sin omvärld. För det behövs mer förebyggande och långsiktiga insatser. Kvalitativ högre utbildning kan och bör bedrivas i skolstaden Härnösand. Vi jobbar bland annat för:

  • Fler pedagoger i klassrummet

  • Stärkt elevdemokrati och ungas inflytande

  • Giftfri miljö för alla barn i skolan

  • Mer och likvärdig tillgång till kultur i skolan

  • Campus Härnösand och utbyggd yrkeshögskola

  • Stärkt elevhälsa, jämställdhet, hbtq, arbetsmiljö, hemspråksundervisning och fortbildning

   

   

  RÖSTA GRÖNT!

  9 SEPTEMBER

 

Nyheter på Valmanifest 2018-2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter