Skola och bildning

 

Från småbarnsår till vuxen ålder är utbildning den kanske tydligaste framtidssatsning ett samhälle kan göra. Miljöpartiet ser att kvalitativ högre utbildning kan och bör bedrivas i Härnösand.


Varje barn som växer upp i Härnösand ska få den stöttning av samhället som just hen behöver för att växa upp till en lycklig harmonisk vuxen med medkänsla och ansvar för sin omvärld.  För detta behövs god samverkan mellan skola, social omsorg, barnavårdscentral, ungdomsmottagningar, primärvård, polis, föreningsliv, brukarorganisationer och andra aktörer.


Om vi ska nå goda resultat behövs en förskola och skola med goda lärandemiljöer, där elever får mer tid med sina lärare, och där både barn och skolpersonal mår bra. Därför är även faktorer som elevhälsa, arbetsmiljö, social miljö, skolmat, elevdemokrati hemspråksundervisning och fortbildning viktiga för att återupprätta och stärka Härnösand som skolstad.
 

Skolan har varit högt prioriterad de senaste åren. Vi har nu fler lärare, minskad frånvaro, fler med godkända betyg, prioriterat mål om att främja lusten att lära, avgiftsfri musik- och kulturskola, HBTQ-plan, gratis frukt i skolan, gratis blöjor, tagit stora steg mot giftfri förskola och snart miljöcertifierat samtliga skolor och förskolor i Härnösands kommun.

Även samlat gymnasium och samlat högstadium till två skolor har givit bättre förutsättningar för ökad jämlikhet i skolan. Vi vet att varje barn som hamnar snett kan - förutom allt mänskligt lidande - kosta samhället många miljoner under sin livstid. Därför är det avgörande att vi jobbar förebyggande och ser till att alla barn och unga klarar sig både kunskapsmässigt och socialt. En av många saker som kan stärka det är att prova senare start- och sluttider för skoldagen, vilket haft positiv effekt på resultat och välmående på andra håll.

Arbete kring studiemotivation och psykisk hälsa bör stärkas upp ytterligare. Implementation av huvudmannaplanen - som syftar till att stärka elevers valkompetens i en komplex värld - är central för att skapa förutsättningar att välja väg i livet både vad gäller yrkesval och i sociala situationer.

 

7.1 Nytt Campus Härnösand

Beslutet att flytta Mittuniversitetet från Härnösand var inte grundat i sakskäl. Miljöpartiet verkar för utveckling av ett nytt Campus Härnösand där det finns både universitets- och yrkeshögskoleutbildningar, andra typer av högre utbildning och goda miljöer för studier och lärande. Härnösand har förutsättningar att bli ett kunskapscentrum för hållbar utveckling och omställning och Miljöpartiet vill att kommunen i samverkan med Mittuniversitetet och andra utbildningsanordnare främjar initiativ i den riktningen. Det nya Sambiblioteket med  ett välutvecklat Lärcentrum i samarbete med näringsliv och nationella och internationella utbildningssamordnare är ett viktigt första steg.

7.2 Bygg ut yrkeshögskolan

Härnösand har möjligheten att utveckla yrkeshögskolan inom ramen för vuxenutbildning. Miljöpartiet vill initiera ett strategiskt arbete för att starta fler yrkesutbildningar i Härnösand. Vi ser gärna utökat samarbete med andra utbildningsanordnare. För den som vill ta ett nytt steg i livet är det även viktigt att det finns platser på komvux eller folkhögskola.

7.3 En skola med eleven i centrum

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför måste skolans resurser fördelas genomtänkt så att de skolor som har större behov ska få större ekonomiska resurser. Inget barn ska behöva bli hemmasittare. Miljöpartiet vill satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan.

Ingen elev ska behöva lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. God läsförmåga är en central del av all inlärning. Vi ser därför gärna särskilda satsningar på läsande och skrivande och vill att samtliga elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek.

Vi vill prioritera resurser till de yngsta åldrarna, ser gärna mindre barngrupper i förskolan och vill utveckla fritidshemmens pedagogiska funktion.

Härnösand ska erbjuda högklassiga gymnasieutbildningar med stärkt koppling till näringsliv och civilsamhälle. Det regionala samarbetet för gymnasieskolan bör utvecklas så att länets resurser utnyttjas effektivt.

Vi vill prioritera lekmiljöer på skolorna och ser gärna att den prisbelönade pulssatsningen på Gerestaskolan - som nu också etablerats på fler skolor - får förutsättningar att permanentas och utvecklas. Rörelse som en naturlig del av skoldagen bidrar till bättre hälsa och ork.

7.4 Ge lärarna bättre arbetsvillkor
Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetssituation bör ses över för att se vilka förbättringar som kan göras på olika sätt. Centrala frågor är antalet pedagoger i klassrummen, fler speciallärare och insatser för att minska stress.

Vi vill att fler unga ska vilja satsa på att bli lärare och tror att bättre karriärmöjligheter, arbetsvillkor, kompetensutveckling och högre lön kan göra yrket mer attraktivt. Vi vill förverkliga detta genom en kombination av en långsiktig kommunal lönestrategi och riktade statsbidrag.

7.5 En mångfald av kompetenser behövs

Skolan behöver en mångfald av kompetenser. Läraren kan då ägna mer tid åt eleven och undervisningen. Vi vill fortsätta satsa på elevhälsan och bra läromedel till eleverna. I vårt mångkulturella samhälle bör skolorna kunna erbjuda fler C-språk än idag.

Vi vill satsa på kvalitativa, opartiska skolböcker till eleverna. Det är viktigt med kvalificerad yrkes- och studievägledning och att bryta hinder som kön, etnicitet och klass sätter upp för unga människors framtidsbana.

Barn ska kunna utvecklas som individer till sina bästa jag, utan att begränsas av traditionella könsroller. Därför är genuspedagogiken på förskolorna viktig. Skolorna måste också i stort arbeta aktivt med jämställdhet, hbtq-planen och på andra sätt motverka och förebygga diskriminering. Miljöpartiet vill att det aktiva mångfaldsarbetet stärks.

7.6 Kunskap om miljö

Barn ska tidigt möta kunskap och engagemang för en hållbar framtid. Det är mycket glädjande att vi nu snart har alla skolor i Härnösand miljöcertifierade. Den grunden vill vi bygga vidare på - hållbarhet ska genomsyra alla verksamheter.

Barn som växer och utvecklas är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Tyvärr finns det ofta en hel del kemikalier och hormonstörande ämnen i barnens miljö, bland annat på förskolor. Vi jobbar vidare med satsningen på att alla förskolor ska bli giftfria och successivt fasa ut giftiga ämnen från alla skolans verksamheter.
 

Vi vill använda mer miljöpedagogik och utomhuspedagogik och låta eleverna bli praktiskt involverade i kretsloppssamhället, genom exempelvis växthus och kompostering.

Härnösands deltagande i BioFuel Regions skolprojekt och Komtek/Technichus ska användas aktivt för att öka kunskaperna kring hållbar teknik.

7.7 Elevdemokrati och ungas inflytande över Härnösands utveckling

Elevdemokrati handlar inte bara om förhållandena i skolan, utan också om att unga människor ska skolas in i ett demokratiskt samhälle där det är möjligt att påverka sin situation och där åsikter har betydelse. Vi tror att skolan blir bättre om eleverna trivs och att känslan av ansvar och inflytande hänger ihop. Miljöpartiet vill säkerställa att det finns en god och öppen kommunikation mellan skolledning, elever och föräldrar. Vi vill utveckla formerna för ungas inflytande genom den särskilda satsning som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi vet att många unga är engagerade i samhällsfrågor och Härnösands utveckling. Det är avgörande för framtidstron att vi som politiker och kommun förmår ta tillvara på det.

7.8 Pedagogisk mångfald – inte vinst

Miljöpartiet ser gärna pedagogisk mångfald, både inom den kommunala skolan och förskolan och genom alternativ som drivs av andra aktörer. Den som driver skola ska göra det av passion för uppdraget, inte för att tjäna pengar. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Skolan ska vara en reklamfri zon.

7.9 Grönare och godare skolmat

Skolmaten ska vara god, näringsrik, ekologisk och klimatsmart och bidra till ett hållbart jordbruk. Gärna närproducerad och med höga djurskyddskrav ställda i upphandlingen. Matsvinnet ska minimeras, vilket det finns många bra metoder för.

Miljöpartiet vill införa klimatsmart norm i skolmaten. Det innebär att den mat som serveras ska i grunden alla kunna äta oavsett allergier och etiska val. Sedan kan andra tillval som önskas finnas separat vid sidan om som en buffé. Det frigör resurser som inom samma budget kan göra maten riktigt god, med extra kock och eventuellt lokala tillagningskök. Vi vill ta hjälp av de som lyckats bäst, som årets skolmatskommun Västerås och vegonormen på Globala gymnasiet där 87 procent av eleverna anser att maten inte bara är bra, utan väldigt bra.

7.10 Kultur i skolan

Kultur ger fler möjlighet att uttrycka sig på fler sätt. Kultur berikar, utvecklar och får oss att växa som samhälle och som individer. Ett minne, en utmanande reflektion eller en förvärvad kunskap bygger inga avfallsberg, men bygger en starkare demokrati och högre livskvalitet.  

Härnösand hör till de kommuner som satsar allra mest på kultur per invånare. Nu stärker vi vår ställning som kulturstad genom att erbjuda avgiftsfri musik- och kulturskola till alla barn.

Vi vill ytterligare stärka kulturens plats i skolan genom att återupprätta en central budget för kulturinköp och en planering som säkerställer likvärdig tillgång till kulturupplevelser oavsett vilken skola eleven tillhör.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: