Solidaritet

 

Mer jämlika samhällen fungerar ofta bättre. För oss i Miljöpartiet är solidaritet ett centralt begrepp, oavsett tid, rum och art. Vi alla är unika individer som behöver både den individuella friheten och den kollektiva sammanhållningen för att samhället ska fungera.

Vår vision är att alla ska ha sina grundläggande behov tillgodosedda. Det gäller inte bara oss i Härnösand, utan människor i hela världen, både nu levande och kommande generationer.

Mer än var femte svensk är nu över 65 år. Det innebär utmaningar för oss som vill försäkra alla om kvalitativ och värdig omsorg. Många äldre lever ett aktivt liv längre upp i åren. Därför är äldrefrågor inte bara vårdfrågor, utan i allra högsta grad också frågor om livskvalitet.

Människor som tvingats fly har stort behov av att knyta nya kontakter och känna sig behövda i sitt nya land. Ett mer solidariskt Härnösand är en bättre plats för oss alla.

Social hållbarhet betyder ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det kräver att människor känner tillit och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Då står vi som samhälle väl rustade för framtiden. Kommunen bör stärka det strategiska arbetet med social hållbarhet på motsvarande sätt som med de ekologiska hållbarhetsfrågorna.

 

9.1 Värdig omsorg av hög kvalitet

De allra flesta äldre som behöver stöd bor eller vårdas i kommunal regi. Miljöpartiet vill att den kommunala hemtjänsten ska vara av god kvalitet och ett attraktivt val för våra äldre. De äldre ska kunna välja att ha samma personal så långt det är möjligt.
 

PER-modellen är en bra unik modell för anhörigstöd inom demensområdet som utvecklats i Härnösand. PER står för pedagogiskt, emotionellt och relationsbaserat stöd. Värdegrundsarbete, hälsofrämjande, minnesträning, rehabilitering och anhörigstöd är viktiga delar i den värdiga omsorg vi vill ha.
 

Vi ser positivt på att använda de möjligheter som digitaliseringen innebär, bland annat i form av nattillsyn med trygghetskamera och vårdplanering på distans som minskar resandet, för att använda medarbetares tid och kompetens på ett bra sätt och ge mer värdig hållbar omsorg.

 

9.2 Nej till riskkapital – ja till valfrihet för äldre

Inom Härnösands kommun finns idag både privata och kommunala särskilda boenden. Detsamma gäller hemtjänsten. Miljöpartiet tycker att det är bra att äldre kan göra val i frågor som rör vård, omsorg och utförande av tjänster men det måste handla om reella och meningsfulla val för den äldre.

Valfrihet betyder för oss att vi gärna ser (personal)kooperativa lösningar och vill främja lokala och idéburna företag. Däremot ställer vi oss kritiska till riskkapitalbolag, där avkastningskravet väger tyngre än kvalitet.

 

9.3 Lokala aktörer inom LOV

Lagen om vårdval (LOV) ger äldre rätt att välja om det är kommunen eller någon annan som ska utföra den hemtjänst de beviljats. Vi ser gärna lokala företag som drivs av engagemang för en värdig ålderdom och god omvårdnad.
 

Miljöpartiet verkar för att privata utförare ska få organisera sig lokalt, det vill säga anmäla inom vilka områden de kan åta sig uppdrag. Det skulle ge samma villkor till privata som till kommunens egen hemtjänst, vilken är organiserad i hemtjänstområden. En sådan regeländring ökar förutsättningarna för lokalt förankrad hemtjänst, driven av engagemang för god omvårdnad.

9.4 Höj kompetensen inom språk, HBTQ, jämställdhet och hållbarhet

Vårdtagare inom omsorgerna i Härnösands kommun består av alla slags människor precis som samhället i övrigt. Det finns kommuninvånare som har ett annat modersmål och som med åldern glömt svenskan. Det finns homosexuella, bisexuella, queer- och transpersoner.

Miljöpartiet betonar vikten av kompetensutveckling för omvårdnadspersonal i jämställdhet, HBTQ-frågor, miljö och hållbarhet. Språkkunskaper ska ses som en merit vid rekrytering av personal. För modersmål finns också en stor potential för digitala hjälpmedel.
 

Liksom andra verksamheter måste äldreomsorgen kretsloppsanpassas så långt det är möjligt.
Det finns goda exempel där hemtjänstgrupper sparar både tid och miljö genom att använda (el)cykel istället för bil. Detta och andra miljöinitiativ från personalen bör aktivt uppmuntras och stöttas av kommunen centralt mer än idag.

 

9.5 Kultur och livskvalitet för äldre

Många håller sig friskare och aktivare längre upp i åren. Miljöpartiet ser att det är viktigt att stötta äldres föreningsliv och skapa mötesplatser för äldre och över generationsgränser. Vi vill ge möjligheter till natur och friluftsliv genom tillgänglighetsåtgärder. Vi ser positivt på Landsarkivets, Länsmuseet Murbergets och Pensionärsuniversitetets verksamheter riktade till äldre och som delar av Härnösands rika kulturutbud. Murberget kan spela en viktig roll även för dem som börjar tappa minnesfunktioner, genom sina historiska miljöer som stimulerar minnet och håller hjärnan friskare. Projekt vårdhunden är ett annat exempel som ger livskvalitet och sinnesträning. Vi vill även se särskilda initiativ för mer kultur i äldreomsorgen.

 

9.6 Det mångkulturella samhället gör oss rikare

Härnösand kom till som en marknadsplats i gränslandet mellan olika kulturer. Genom hela vår historia spelar migration och internationella kontakter en central roll. De invandrare och flyktingar som kommer till oss nu är en stor tillgång i vårt samhälle.
 

Miljöpartiet anser att det bör vara självklart för oss i Härnösand att ta emot de människor som flyr från krig och förföljelse på samma värdiga sätt som vi själva skulle vilja bli mottagna på om vi tvingades fly.
 

Att det bor människor från hela världen i Härnösand berikar oss kulturellt men vi behöver bli ännu bättre på integration och att ta tillvara de resurser som invandrade bär med sig.

Kommunen ska erbjuda läxhjälp på biblioteket och vara delaktig i att skapa arenor där människor från olika kulturer kan mötas.

Vid sidan av kommunen är civilsamhällets organisationer, främst idrotts- och kulturföreningarna viktiga för integrationen. Kommunen har ett ansvar att stötta dessa aktiviteter. Vi behöver ta fortsatta krafttag för att stärka nyanländas möjligheter till arbete, sysselsättning och en plats i samhället.

 

9.7 Tillgänglighet och delaktighet i Härnösand

Personer med funktionsvariationer har samma mänskliga rätt till ett rikt liv som andra, oavsett om funktionsvariationerna är fysiska eller psykiska. En funktionsvariation ska inte behöva bli en funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet är en av de främsta orsakerna till att personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer diskrimineras.
 

Vi vet att många inte kan delta fullt ut i samhället och att det finns stora behov av tillgänglighetsanpassningar. Miljöpartiet vill anlägga tillgänglighetsperspektiv på all kommunal planering. Vi vill göra utflyktsmål i naturen mer tillgängliga och utöka antalet tillgängliga busshållplatser.
 

Kontaktpersoner även för dem som bor på särskilda boenden har stor betydelse för den enskildes möjlighet att delta i det offentliga livet.

Det ska vara enkelt att få teckenspråkstolkning vid offentliga evenemang. Informationen på kommunens hemsidor ska vara tillgänglig även för personer med olika funktionsvariationer.

 

9.8 Stötta kvinnojouren och ändra mansrollen

Våld i hemmet och nära relationer är en tragisk verklighet som drabbar många, främst kvinnor. Miljöpartiet ser att Härnösands kvinnojour fyller en mycket viktig roll för tillflykt, stöd och rådgivning. Kvinnojouren är en viktig verksamhet som kommunen fortsatt vill stödja.

Även män kan fara illa i nära relationer och konflikter, exempelvis i vårdnadstvister. Vi ser gärna fortsatta initiativ som Killmiddag, Locker Room Talk och andra former för att arbeta aktivt mot negativ mansroll.

Transpersoner är en extra utsatt grupp som vi behöver höja kompetensen kring och bli bättre på att stödja. Alla människor oavsett könsidentitet ska ha lika rättigheter och möjligheter att själva forma sina liv. Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas, och kompetensen kring det ska öka hos kommunens anställda.

 

9.9 Droger

Missbruk har tragiska konsekvenser både för missbrukaren själv, dennes närmaste krets och samhället i stort. Miljöpartiet menar att ett genomtänkt helhetsperspektiv är viktigt för att begränsa missbruket av alkohol och andra droger. Strategier bör vara långsiktiga, grundas på förebyggande arbete och påvisat effektiva metoder. Kommunen ska vara en god förebild genom att till exempel avstå alkohol vid representation och underlätta tillgång till alkoholfria miljöer. Kommunen bör arbeta aktivt och i samverkan med polisen för att stävja användande och spridning av droger, särskilt bland unga. Centralt är att skapa ett samhälle som är så bra att färre tar sin tillflykt till skadliga droger.

 

9.10 Psykisk hälsa
Den psykiska ohälsan är alldeles för stor i samhället. Vi måste jobba grundläggande och förebyggande för att motverka det, vilket vi tar upp på många håll i det här programmet, men också hjälpa alla som har problem här och nu. Vi vill därför utveckla en särskild handlingsplan mot självmord, minska köerna till BUP och stärka elevhälsan. Vi behöver särskilt stärka vårt arbete för grupper där psykisk ohälsa är mycket vanligare, till exempel bland HBTQ-personer.
 

Vi vill ha god samverkan med Vårstas nyetablerade traumacentrum för att stödja människor som utsatts för krig, våldtäkter och andra traumatiserande händelser. Personer med psykiska funktionshinder är ofta stigmatiserade och tillhör de svagaste i samhället. Miljöpartiet vill verka för att utveckla och erbjuda meningsfull daglig sysselsättning/arbete för denna grupp. Alla ska ha möjlighet att arbeta enligt sin förmåga.


Sociala företag kan spela en viktig roll för detta. Vi vill att kommunen börjar mäta och undersöka de faktorer som ger psykisk hälsa och livskvalitet. Samhällets strategier för att förhindra självmord, förebygga psykisk ohälsa och stärka välmåendet måste vidareutvecklas.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: