Kommunpolitiskt program 2018-2022

Kommunpolitiskt program 2018-2022

Här är vårt kommunpolitiska program för perioden 2018-2022.

Ladda ner din egen pdf-version HÄR.

Vill du ha en kortfattad version kan du ladda ner den HÄR.

Hållbart Höganäs – vår vision

Vi går till val under parollen Hållbart Höganäs. Det hållbara Höganäs vilar på tre ben:

Ekologisk hållbarhet. Kommunen ska genomsyras av ett ekologiskt perspektiv i alla verksamheter och en stark strävan efter att kommunens invånare och verksamheter fungerar i samklang med naturen. I praktiken medför detta att kommunen ska vara ett föredöme när det gäller exempelvis ekologisk och klimatsmart mat och andra produkter, ha en hög ambitionsnivå beträffande natur- och kulturvärden och verka för minsta möjliga negativa påverkan på natur, miljö och klimat. Kommunen ska därför uppmuntra till ett hållbart resande för invånare, besökare och anställda genom bland annat en väl fungerande kollektivtrafik och goda förutsättningar till att använda cykel.

Social hållbarhet. Social hållbarhet innebär att alla kommunens invånare ges goda möjligheter till en värdefull och innehållsrik livsstil samt inflytande över hur kommunen utvecklas. Detta medför ett stort ansvar för kommunen att särskilt beakta utsatta gruppers intressen och se till att alla känner sig välkomna att delta. Kommunen ska vara attraktiv med ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter.

För att lyckas med studierna behöver barn och ungdomar i skolan tid tillsammans med välutbildade och engagerade pedagoger och lärare. Forskningsresultat visar att mötet med den pedagogiskt verksamma personalen är en av de mest betydelsefulla faktorerna för elevernas lärande och utveckling.

Ekonomisk hållbarhet. God ekonomisk hushållning med kommunens resurser är en förutsättning för en långsiktigt hållbar kommunal verksamhet. Ekonomisk hållbarhet innebär att ett kortsiktigt tänkande med utgångspunkt i ”kvartalsekonomi” ersätts av ett mer långsiktigt livscykel-perspektiv där även fler aspekter än monetära värden vägs in.

För att uppnå ett Hållbart Höganäs vill vi aktivt arbeta med nudging som verktyg.  Nudging används för att främja positiva och önskvärda beteenden utan att inkräkta på människors valfrihet. Det handlar helt enkelt om att göra det lätt att välja rätt och svårt att välja fel.

Kommunpolitiskt program – vad är det?

Detta är MP Höganäs kommunpolitiska program för valet 2018. Programmet innehåller beskrivningar och de konkreta politiska förslag som vi vill driva i Höganäs kommun under nästa mandatperiod. Förslagen finns inom följande för oss helt avgörande teman: klimat och miljö, kollektivtrafik och cykel, ekonomi, skola, livs- och kulturmiljö samt demokrati.

Eftersom detta program fokuserar på de frågor som vi driver på det lokala planet kanske man inte hittar alla frågor som Miljöpartiet driver. Kolla då gärna in vårt regionala valmanifest på https://www.mp.se/sites/default/files/valmanifest_mpskane2018.pdf eller det nationella valmanifestet på www.mp.se/politik. Eller varför inte gå till partiprogrammet som beskriver Miljöpartiets ideologi och den värld vi vill skapa? Partiprogrammet hittar du på https://www.mp.se/om/partiprogram.

Klimat och miljö

Frågorna om klimat och miljö är vår tids ödesfrågor. Klimatet kan inte vänta. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle. Miljöpartiet vill att vi människor lever inom jordens resurser och med respekt för vår miljö och natur. Kommunen har en viktig roll och ett stort ansvar för att arbeta med sin egen miljöpåverkan. Genom att kommunen systematiskt arbetar med miljö- och klimatfrågorna i fokus sprids kunskap och förståelse till invånarna vilket bidrar till det så viktiga globala arbetet.

Vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot att tillgå. Det är helt ohållbart. Vi måste börja leva annorlunda, konsumera mindre, återanvända och återvinna mer. Som individer kan vi göra mycket men vi i Miljöpartiet ser att förändringen måste ledas av det offentliga genom en tydlig systemförändring. Vi vill att Höganäs tar på sig ledartröjan för en grön omställning. För ett Hållbart Höganäs vill vi därför:

 • öka takten i genomförandet av Miljöprogrammet och Naturvårdsplanen

 • att Höganäs ska sänka sina klimatutsläpp med 40% till 2030

 • att Höganäs aktivt samarbetar med övriga kustkommuner för ett renare hav och kustmiljöer

 • ha krav på resepolicy för kommunala verksamheter som prioriterar bort flyg och premierar tåg och buss

 • minska mängden plast i kommunens verksamheter, verka för att bli en plastpåsefri kommun och öka andelen avfall som återvinns

 • skydda fler naturområden, biotoper och marina områden genom exempelvis bildande av kommunala naturreservat

 • att den mark som ägs av kommunen ska odlas ekologiskt

 • att en naturvårdsfond införs med syfte att uppmuntra till lokala naturvårdande initiativ

 • att maten som serveras i kommunens verksamheter är hälsosam, klimatsmart och ekologisk

 • halvera kommunens matsvinn till 2022

 • ta fram en guide för hur invånare kan nå ett hållbart ekologiskt fotavtryck

 • att Höganäs använder parker, refuger och vägdiken för att skapa ängsmarker för ökad biologisk mångfald

 • införa återvinning av textiler och återbruk av möbler på kommunens återvinningscentral

 • genomföra kraftfulla satsningar för att rädda Görslövsån

 • erbjuda energirådgivning åt företag och föreningar i kommunen.

Kollektivtrafik och cykel

Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp i Sverige. Miljöpartiets vägval är tydligt: det fossila resandet ska ersättas med ett resande som är modernt, pålitligt och klimatsmart. Vi vill att fler ska välja att åka kollektivt före bil eller ännu hellre ta cykeln. Fler resor med cykel är bra för miljön, hälsan och plånboken. För ett Hållbart Höganäs vill vi därför:

 • att fler persontransporter under fem kilometer ska göras med cykel än med bil senast år 2035

 • fastställa en långsiktig lösning för väg 111 till förmån för spårbunden trafik

 • genomföra en kraftfull satsning på busstationen i Höganäs för att skapa en trivsam atmosfär kring denna knutpunkt för kollektivtrafiken

 • bygga ut cykelbanorna i kommunen genom en ambitiös och väl genomarbetad Cykelplan

 • uppmuntra personer i kommunens verksamheter att ta cykeln i stället för bilen till jobbet och i jobbet

 • utse en tjänsteperson som är ansvarig för cykelfrågorna så att dessa ges tillräcklig tyngd och samordnas bättre i beslutsprocesser

 • utveckla lånesystem för cyklar och elcyklar

 • bli medlem i Svenska Cykelstäder för att främja erfarenhetsutbyte och ökad samverkan med andra aktörer

 • införa gratis kollektivtrafik för ungdomar

 • minska behovet av bil genom att bland annat skapa tillgång till bilpooler och gynna samåkning

 • sätta upp ordentliga stöldsäkra cykelställ vid busshållplatser för att göra hela den hållbara resan, från dörr till dörr, mer attraktiv

 • underlätta för att ta med cykeln i kollektivtrafiken

 • verka för förbättrad kollektivtrafik med ökad turtäthet till och från byarna

 • skapa fler och bättre parkeringsplatser för cyklar

 • vara öppna för okonventionella lösningar på befintliga trafikproblem, t.ex. utvärdera möjligheten att använda vattenvägar för kollektivtrafik

 • sätta upp fler laddstolpar för elbilar

Ekonomi

Klimatförändringarna och miljöproblemen gör att vi snarast måste ställa om vår ekonomi och minska uttaget av ändliga resurser, återvinna mer samt minska avfallet. Idag använder den linjära ekonomin nya material och resurser som sedan blir avfall och inte återanvänds. Vi vill därför att en cirkulär ekonomi ska främjas. Med den cirkulära ekonomin delar vi på varorna, produkter återanvänds och återvinns istället för att kastas. På det sättet skapas en hållbar ekonomi som inte tömmer jordens resurser.

De senaste årens kommunpolitiska styre har i stor grad präglats av ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Detta har lett till att nödvändiga investeringar i kommunens fastighetsbestånd och energieffektivisering inte genomförts i tillräcklig omfattning. God ekonomisk hushållning med kommunens resurser betyder att kommunen måste arbeta med långsiktiga planer för att möta efterfrågan med tillgång till samhällelig infrastruktur som är klimatsmart och kostnadseffektiv.

Vi vill stödja det entreprenörskap och företagande som finns i bygden. Här finns både mindre och större företag som vill utvecklas. Den lokala besöksnäringen har stor potential, både som ekonomisk motor och för att skapa en levande kommun. Genom att använda kommunens makt vid inköp och upphandling av varor och tjänster kan man skapa goda förutsättningar för ett grönt och hållbart företagande på lokal nivå.

För ett Hållbart Höganäs vill vi därför:

 • att Höganäs ska ha ett klimatpolitiskt ramverk som likställer klimatmål och ekonomiska mål

 • vid behov låna pengar för att finansiera investeringar som ger kostnadsbesparing på lång sikt, exempelvis genom klimatsmarta satsningar på förnyelsebar energi, energibesparingsåtgärder och förebyggande underhåll av kommunens fastighetsbestånd

 • öka takten på klimatinvesteringar som ger mindre energiåtgång och lägre kostnader

 • ta tillvara på nyanländas kompetens och sänka trösklarna för nyföretagande, skapa fler praktikplatser och enkla jobb

 • att kommunen ska verka för spridning av lösningar för ökad framväxt av delningsekonomi

 • att kommunen stimulerar utvecklingen av sociala företag och kooperativ

 • underlätta så att fler mindre företag deltar i upphandlingar

 • använda offentlig upphandling som ett verktyg för att stärka hållbarheten i det vi använder och konsumerar

 • att ett livscykelperspektiv ska ingå i bedömningsunderlaget när kommunen köper varor och tjänster

 • att upphandlingar innehåller sociala åtaganden, som krav på leverantörer att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

 • verka för lokala livsmedelssystem (så kallade food links) för att möjliggöra för lokala producenter att medverka i upphandlingar

 • satsa på ett hållbart lokalt näringsliv med närproducerad mat och tjänster, gärna ekologiska

 • införa ”smarta elmätare” i kommunens fastigheter som ger direktåterkoppling till användaren – detta leder till minskad energiåtgång och lägre kostnader

 • använda ny teknik som energisnåla duschar för att väsentligt minska resursanvändandet

Skola

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Satsningen på skolan i Höganäs måste därför inriktas på mer undervisningstid för lärarna. Lärarna ska helt enkelt vara lärare i första hand och få stöd från annan personal med administrativa uppgifter.

Skolans verksamhet ska vila på tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet. Det är viktigt att lärarna ges utrymme till kompetensutveckling och att den utformas utifrån lokalt uttryckta behov. Digitala verktyg används allt mer i skolan och kan vara bra metoder både för att utveckla undervisningen och för att minska lärarnas administrativa börda. Det är viktigt att lärarna får bra digitalt stöd och kontinuerlig fortbildning så att digitala verktyg används effektivt.

Barns matvanor är grunden för ett hållbart och friskt framtida liv. Vi tror på ett fysiskt aktivt liv, både inom och utanför skoldagen. Ska elever orka studera behöver de såväl näringsrik frukost som lunch. Kommunen har ett stort ansvar för att utveckla hållbara lösningar när det gäller skolmaten med näringsrik och etisk kost.

För att förbättra arbetsmiljön för personal och elever i förskolor och skolor måste vi också bedriva verksamheten i ändamålsenliga lokaler. För närvarande bedrivs undervisning i hälften av kommunens grundskolor i tillfälliga paviljonger. Det är det dyra och konkreta resultatet av en kortsiktighet i planeringen av skollokaler. På samma sätt står vi inför en situation där antalet förskolor är för litet för antalet barn i vissa delar av kommunen. Resultatet blir då att man placerar barnen i ett annat upptagningsområde i en annan del av kommunen än där barnen bor. Det är inte hållbart eftersom det genererar längre resvägar och minskar kommunens attraktivitet.

För ett Hållbart Höganäs vill vi därför:

 • ta fram en Skolplan som säkrar tillgång till skolor och förskolor i alla upptagningsområden så att alla barn får plats där de bor

 • behålla skolpersonal och locka till sig ny genom konkurrensmässiga löner, minskad administration och ökat inflytande över sin arbetsmiljö

 • erbjuda personal i skolan möjlighet att utbilda sig under betald arbetstid för att uppnå behörighet

 • minska barngruppernas storlek och öka vuxentätheten

 • reducera den administrativa bördan för personalen genom att ta bort onödiga kontroller och uppföljningar

 • satsa på modersmålsundervisning för att främja skolresultaten hos barn med ett annat modersmål än svenska

 • stimulera barns och ungas läsande bland annat genom en ökad satsning på en aktiv samverkan mellan förskolan/skolan och skolbibliotek/bibliotek

 • ge barn och ungdomar ett brett utbud av kulturaktiviteter med hög kvalité genom ökade satsningar på Eric Ruuth Kulturhus.

 • fortsätta arbetet med att få en giftfri miljö på såväl förskolor som skolor

 • mer aktivitet och rörelse på skolschemat för att förbättra studieresultaten och arbetsmiljön

 • säkerställa finansieringen av toleransresorna så att samtliga kommunala grundskolor genomför dessa

 • göra Kullagymnasiet mer attraktivt och det självklara valet för kommunens ungdomar genom finansierade satsningar på den internationella profilen

 • göra praktiska utbildningar på Kullagymnasiet mer attraktiva genom att utöka samarbetet med det lokala näringslivet så att praktik-/lärlingsplatser erbjuds

 • erbjuda frukost på Kullagymnasiet för ökad trivsel och bättre studieresultat

 • införa gymnasieprogram på Kullagymnasiet för att möta kommunens stora behov av barnskötare

 • servera mer klimatsmart mat i form av ekologisk mat och mindre kött på skolor och förskolor

 

Livs- och kulturmiljö

Miljön vi lever i, vår livsstil, de val vi gör och den mat vi äter påverkar hur vi mår. Därför ser vi att satsningar på miljö och klimat går hand i hand med ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Till detta hör också ett attraktivt kulturliv och ett bevarande av den fantastiska natur- och kulturmiljö vi har i kommunen.

Vi vill att en större andel pengar och verksamhet fokuseras på förebyggande arbete för bättre folkhälsa. För detta arbete är den idéburna sektorn enormt viktig. Föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, vård eller samhällsfrågor berikar, aktiverar och utvecklar människor.

Levande, inbjudande och attraktiva miljöer är avgörande för kommunens attraktivitet. Ett välmående kulturliv driver också fram ett kreativt och ansvarstagande näringsliv. När eko- och kulturturismen utvecklas ökar livskvaliteten även för våra egna kommuninvånare.

Utvecklingen av Höganäs ska ske genom förtätning och utveckling av de befintliga orterna. Åkermark ska fredas i så stor utsträckning som möjligt. Nya områden ska utvecklas i samspel med kollektivtrafik och ökad digitalisering. Samhällsplaneringen både i tätorter och på landsbygd måste ske ur ett klimat- och miljöanpassat perspektiv. Det ska finnas naturliga mötesplatser i byarna, där föreningslivet har möjlighet att utveckla sitt arbete. Kreativitet och idéer hos byarnas och landsbygdens invånare ska tas till vara genom att visioner arbetas fram gemensamt och att en fond inrättas för att idéer ska kunna få ekonomisk bäring.

För ett Hållbart Höganäs vill vi därför:

 • utveckla Höganäs hamn som höganäsarnas vardagsrum och uppmuntra till fritidsaktiviteter

 • etablera ett Havets Hus i Höganäs hamn som komplement till Naturum på Kullaberg

 • införa en så kallad boendetrappa med bland annat olika former av boenden och ekonomiskt stöd till flytt som underlättar för ensamma äldre att byta bostad

 • förstärka äldreomsorgen genom att samarbetet med volontärer, skola och ideella organisationer utvecklas

 • öka samverkan med övriga nordvästskånska kommuner för ökad attraktivitet på landsbygden

 • skapa goda förutsättningar för ett aktivt föreningsliv i byarna

 • skapa goda förutsättningar för lokal matproduktion, ekoturism och natur- och kulturmiljövård i syfte att främja en levande landsbygd

 • intensifiera arbetet med att ta fram visioner för utveckling med de boende i byarna och omkringliggande landsbygd

 • att varje by ska ha en egen mötesplats, ett Byahus

 • införa en landsbygdsutvecklare hos kommunen

 • att det inrättas en fond för landsbygdsutveckling

 • skapa ett levande centrum i Höganäs tätort genom att koncentrera stadskärnan till Köpmansgatan och Storgatan fram till Arnbergs plats

 • rusta upp och bygga ut befintligt bibliotek alternativt skapa ett Kulturhus i stadskärnan

 • satsa på långsiktigt hållbara investeringar i idrottshallar istället för kortsiktiga reparationer

 • etablera en Fritidsbank där invånare kan låna fritidsutrustning för olika aktiviteter och spontanidrott

 • utöka nätet av ridvägar i kommunen

 • skapa fler hundrastgårdar

 

Demokrati

Det är när människor och kulturer möts och blandas, där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud som nya utvecklande idéer blomstrar. Alla människor har ansvar för att inte begränsa eller inskränka andras frihet. Jämlikhet, tolerans, inkludering och deltagande är honnörsord i en demokrati. En förutsättning för demokrati är att folk känner sig trygga i den miljö de verkar.

Vi vill öka invånarnas möjligheter till delaktighet och inflytande och till att utveckla Höganäs närhelst det är relevant och möjligt. Att ta tillvara på folkinitiativ och fånga upp vilja till medborgarinflytande och engagemang i samhällsfrågor är angeläget. Att minska avståndet mellan invånarna och de folkvalda är viktigt för att skapa delaktighet och intresse för kommunens utveckling. Att arbeta aktivt för att nya kommuninvånare ska känna sig välkomna och sedda minskar risken för utanförskap.

För ett Hållbart Höganäs vill vi därför:

 • utveckla medborgardialoger och införa e-förslag

 • att folkinitiativ med krav på folkomröstningar ska bejakas enligt gällande lagstiftning

 • ställa krav på jämställdhetsarbete för att få föreningsbidrag

 • säkerställa att minst 40% av vardera kön finns representerat i kommunala bolagsstyrelser och ledningsgrupper

 • att kommunen aktivt stödjer och samarbetar med frivilligorganisationer och civilsamhället för att hitta nya sätt att aktivera och integrera ensamkommande och övriga nyanlända

 • se över ersättningar och pensioner för förtroendevalda för att säkerställa att de inte uppfattas oskäliga

 • satsa mer på uppsökande verksamhet för att hjälpa utsatta ungdomar och minska droganvändandet

 • skapa nya lösningar för stadsplanering där utökad grönstruktur och andra hållbarhetsåtgärder bidrar till ökad trygghet

 • genom utvecklat nätverksarbete förebygga och motverka hederskultur och våld i nära relationer

 • säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsboenden för främst kvinnor

 • skapa lekplatser, skolgårdar och fritidsområden som uppskattas av alla

Nyheter på Kommunpolitiskt program 2018-2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter