Ett rikt kulturliv i Höör

Miljöpartiet vill

  • ge kommuninvånare i alla åldrar rika möjligheter att delta i kulturaktiviteter
  • främja att ett bygde- och kulturmuseum öppnas i Höör
  • öka stödet till Biblioteken.

Kommunen ska värna om det rika kulturliv som finns i Höörs kommun. Alla ska ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, både som utövare och publik. För oss är det särskilt viktigt att eleverna på våra skolor får del av det kulturutbud som finns. Vi vill därför öka stödet till våra föreningar. Vi vill stödja lokala kulturutövare genom subventionerade ateljéplatser/hobbylokaler.

Det är viktigt att den kommunala musikskolan kan ta emot alla elever som vill komma in. Kostnaden för deltagande i musikskolans verksamheter ska vara låg.

Stödet till biblioteken bör öka så att de kan erbjuda bättre service och ett större medieutbud. Vi vill också stödja barnkultur inom biblioteket och kulturhuset Anders. Dessutom vill vi främja att ett bygde- och kulturmuseum öppnas i Höör, för att tillvarata de kulturskatter som finns inom kommunen.

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Kultur

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

Kulturen speglar samhället vi lever i och den ständigt pågående samhällsförändringen. Kultur ska ses som en framgångsfaktor för en dynamisk region. Miljöpartiet ser kultur som en process som förändras i takt med det som sker i världen och någonting som bidrar i strävan efter en hållbar värld. Miljöpartiet vill att mångfalden i skånskt kulturliv lyfts fram som en unik resurs och att stödet ökar till barn- och ungdomskulturen i samverkan med olika aktörer.

Miljöpartiet är mycket positiva till införandet av kultursamverkansmodellen som möjliggör en regional kulturplan. Arbetssättet har fått positiva effekter för det skånska kulturlivet och skapat en mer lokal förankring. Miljöpartiet vill att nästa steg i utvecklingen av nationell kultursamverkan är att regionerna får ökad förfoganderätt över statliga medel.

 

Aktiv regional kulturpolitik

Miljöpartiet vill att Region Skåne ska utvecklas till en framtida kulturell spjutspets. Därför vill vi göra en kraftfull satsning på barn och ungas kultur. Att sätta barnen i fokus och investera i kultur för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster.

Ungdomar ska erbjudas möjlighet att utveckla sin kultur. Estetiska och skapande verksamheter som stimulerar till fantasi, nyfikenhet och kreativitet är viktiga för att hela människan ska utvecklas och må bra både fysiskt och psykiskt.

Bättre villkor för kulturskapare

I Skåne finns ett rikt kulturliv. Många kulturella uttryck utvecklas i Skåne vilket lockar hit konstnärer från hela landet. Miljöpartiet vill att Region Skåne ska arbeta mer med det regionala kulturlivet och lyfta fram de lokala kulturbärarna och konstnärerna. Det kulturella entreprenörskapet kan bidra till hela regionens utveckling och vi vill att villkoren för kulturarbetare förbättras. Vi vill utveckla möjligheten att söka fria medel för mindre projekt inom skolan. Region Skåne ska ta initiativ till ett skånskt barn- och kulturhus som kan bilda grund för ett nationellt kunskapscenter för barn och ungas kultur. Det finns flera sätt att förbättra villkoren, ett är att stimulera centrumbildningar där flera kan gå samman och dra fördel av administrativ samordning.

Resa till kultur

För att alla ska ha samma möjligheter att ta del av kultur- och idrottsevenemang behöver kollektivtrafiken samordnas och turerna tätas i samband med olika evenemang. Även den som bor på små orter på landsbygd ska ha goda möjligheter att uppleva kultur. Miljöpartiet vill att en kulturbiljett ska gälla som färdbevis för fler idrotts- och kulturevenemang i Skåne och hela Öresundsregionen, dvs att en Skånekulturbiljett och en Öresundskulturbiljett införs.

Mötesplatser för kultur

Kultur finns där människor finns. Miljöpartiet vill att de regionala kulturinstitutionerna och bolagen blir delaktiga i regionens hela kulturliv. De större kulturinstitutionerna ska verka mer regionalt till exempel genom att erbjuda skolorna olika fördjupningar inom sina specialområden. Miljöpartiet vill att större teatrar, symfoniorkestrar och andra kulturinstitutioner i Skåne ska ha ett tydligare uppdrag att se till att alla invånare har tillgång till deras verksamhet, till exempel genom att ha ambulerande föreställningar.

Bibliotekens roll i samhället utvecklas ständigt, verksamheten är inte bara utlåning av medier. Vi vill att biblioteken ska spela en viktig roll för den lokala tillgängligheten till kultur. Vi vill att biblioteken stärks i sin funktion som mötesplats och utvecklas till lokala "kulturhus".

Folkbildning

Folkhögskolorna och studieförbunden erbjuder ett alternativt lärande och är viktiga kulturaktörer. Flera folkhögskolor är också yrkesförberedande inom olika kulturdiscipliner. Vi vill fortsätta utveckla möjligheterna för folkbildningens aktörer att bidra till den kulturella infrastrukturen, både som arrangörer och som utbildare. Folkbildningens roll i det skånska kulturlivet ska stärkas och en satsning göras på folkbildning för att underlätta tillgången till kulturupplevelser.

 

Kultur över alla gränser

Ett aktivt kulturliv i hela Skåne är en viktig förutsättning och ett redskap för att alla ska känna sig delaktiga. Vi vill att alla ska ha samma möjlighet att upptäcka utbudet och ta del av kulturupplevelser. De offentligt finansierade kulturaktörerna i Skåne ska ha ett tydligare uppdrag att se till att alla invånare har tillgång till deras verksamhet.

 

Digital teknik

Med digital teknik kan lokala biografer och olika samlingssalar vara ett sätt att bidra med gemensamma upplevelser på mindre orter och nå ut med större och mer påkostade evenemang som inte kan turnera överallt. Digital teknik kan ge skånsk film, scenkonst, musik och utställningsverksamhet större spridning. Miljöpartiet vill att digitala konstformer ses som en del av kulturen. Våra kulturmedier utvecklas ständigt, det är inte bara scenen, boken eller filmen där kultur förmedlas. IT-revolutionen har inneburit att nya medier och kanaler utvecklas, till exempel satsas det en hel del på att digitalisera kulturarvet då museernas samlingar digitaliseras. Det pågår också försök med digitala sändningar av scenkonst som innebär att fler kan ta del av den. Unga människor inventerar gärna uttrycksmöjligheterna med ny teknik och detta ska vi främja.

 

Gränsöverskridande samarbetsprojekt

Få platser i landet har en sådan unik mångfald av kultur samlad på liten yta som Skåne. I förlängningen kan det leda till positiva gemensamma upplevelser, stärkt identitet samt motverka utanförskap. Miljöpartiet vill att Region Skåne tar initiativ till, och stödjer, gränsöverskridande samarbetsprojekt inom kultur- och idrottsområdet som möjliggör kreativa och spontana möten. Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. En satsning på bildning i vid bemärkelse bidrar till att alla kan utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Miljöpartiet vill verka för att Region Skåne bättre uppmärksammar nya former för kultur- och fritidsutövande. Vi ser positivt på alla former av berikande kultur och hälsofrämjande fysisk aktivitet, oavsett om det är traditionell idrott, gatukonst, e-sport eller skate. Den idéburna sektorn i Skåne är röstbärare och det är viktigt att denna sektor utvecklas inom kulturområdet. Miljöpartiet vill också stimulera till fler internationella och interregionala utbyten och verka som modell för hur kultur kan vara en stark drivkraft i integrationsprocesser.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: