Äldreomsorg

Lyssna

Samhället ska garantera äldre en vård av god kvalité och valmöjligheter i fråga om boendeformer.

Möjligheten att bo kvar i hemmet med en bra hemtjänst ska finnas. För dem som inte orkar eller vill bo kvar hemma ska det finnas alternativ. Planering av boende och vård ska göras i samråd med de äldre och deras anhöriga och deras åsikter och behov ska väga tyngre än idag. Att ta tillvara det friska ökar livskvalitén, minskar och fördröjer vårdbehoven.

 Vi vill

 • att förebyggande friskvård och stimulerande vardagsliv ska vara grunden för omsorgen
 • att hemtjänsten får mer tid för de äldre
 • att platser i korttidsboenden ska finnas i tillräckligt antal
 • att par ska ha möjlighet att bo tillsammans även om bara den ena parten har behov av vård och omsorg
 • ge äldre möjligheter till aktiviteter som ger stimulans och glädje 
 • att det på äldreboenden ska finnas goda möjligheter till utevistelse och fysisk aktivitet, t ex enklare trädgårdsskötsel
 • att terapihundar används inom äldreomsorgen och ge äldre rätt att ha egna husdjur med sig till boenden
 • ta krafttag mot felaktig läkemedelsanvändning
 • ge anhöriga bättre stöd och avlastning
 • ge personalen en god arbetsmiljö, ständig kompetensutveckling och inflytande
 • säkra kvalitén inom demensvården genom väutbildad personal och nya kunskaper
 • genomföra ett kompetenslyft för god mat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: