Huddinge växer hållbart

Lyssna

En långsiktig och hållbar plan för bostadsbyggandet och upprustning ska ha fokus på energieffektivisering, miljöteknik samt de boendes önskemål och behov.

En grön livsmiljö ska säkras och nya bostäder bör tillkomma i första hand genom förtätning av befintliga bostadsområden, där man inte tar i anspråk orörd natur och där det redan finns kollektivtrafik. I andra hand ska nya bostadsområden planeras så att ekologiska värden och möjlighet till rekreation inte försämras och ny kollektivtrafik ska tidigt planeras in.

Bostadsbristen är akut och kräver både snabba åtgärder och långsiktiga lösningar - Nya bostäder behövs, speciellt för unga och studenter. Stadsplaneringen ska ge förutsättningar för blandade boendemiljöer med både lägenheter och villor, hyresrätter och bostadsrätter, arbetsplatser och service. För dem som har  knappa ekonomiska resurser kan boendekostnaden i nyproduktion hållas nere genom att det byggs fler små, yteffektiva lägenheter. 

Kretsloppstänkande Alla nybyggda hus ska ha låg energiförbrukning och miljöanpassade byggmaterial och den kommande upprutsningen av bostadsområden ska ske på samma sätt. Tak ska i stor utstäckning nyttjas för sol- och vindkraft, men även för bikupor och gröna tak som tar hand om dagvatten. Nya miljöprofilområden ska utvecklas tillsammans med de boende, ha högre och tydligare miljö- och energikrav, ha alternativ för miljöanpassat resande och moderna system för avfallshantering. 

Vi vill

 • att bostäder byggs där det finns bra kollektivtrafik
 • att alla nybyggda hus ska ha låg energiförbrukning och miljöanpassade byggmaterial
 • att det upprättas rivningsplaner som visar hur byggnadsmaterial kan återvinnas/-användas
 • förtäta befintliga bostadsområden och inte i första hand nyttja orörd natur
 • att hustak utnyttjas för sol- och vindkraft och "gröna tak" för dagvattenrening
 • att upprustning av bostadsområden startar för att behålla och utveckla attraktiva boendemiljöer och energieffektiva hus
 • förverkliga miljöprofilområden i Huddinge
 • bevara de bostadsnära grönområdena
 • att kulturhistoriska värden i boendemiljön lyfts fram
 • att de boende ska få ökat inflytande över bostad och närmiljö
 • att självförvaltning prövas i några av Huges områden (förvaltningsgrupper där de boende är i majoritet) 
 • ha blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer 
 • att det byggs fler små hyresrätter, gärna i form av kooperativ
 • att var femte lägenhet som byggs är anpassad för unga och studenter
 • att hyresvärdar ska förmedla trygga andrahandskontrakt och underlätta för ungdomar att dela lägenhet.  

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: