Både kropp och själ

Lyssna

Långsiktighet och samarbete är lönsamt

Samhällsplanering - viktigt för folkhälsan. Trygga cykelbanor och motionsslingor lockar till bra vardagsmotion. Träd och annan grönska förbättrar luftkvalitén, reducerar buller och skapar trivsel. Bostads-nära grönområden skapar förutsättningar för rekreation och rörelse. 

Ökat samarbete behövs mellan kommunens olika verksamheter och landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sociala företag,  kvinnojourer och olika brukarorganisationer.

Hälsoekonomi är ett forskningsområde som analyserar de ekonomiska effekterna av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Om fler hälsoekonomiska beräkningar görs i samverkan med olika aktörer leder det till bättre folkhälsa och bättre användning av skattepengar. 

Vi vill

  • ha en samhällsplanering som gynnar folkhälsan
  • värna om bostadsnära grönområden för rekreation och rörelse
  • att man vid planering av vägar och bostäder tar hänsyn till den förebyggande och rehabiliterande effekten av grönområden och bullerfria områden
  • att den ökade psykiska ohälsan, framför allt bland ungdomar, uppmärksammas dels genom ökade resurser till den psykiska vården för ungdomar, dels genom förebyggande åtgärder för att minska stress i skolan
  • att hälsoeffekter analyseras innan beslut tas som berör barn
  • att hälsoekonomiska beräkningar görs för att bedöma effekterna av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: