Jämställdhet och feminism

Lyssna

Vi vill att kommunens alla verksamheter arbetar aktivt med jämställdhet.

Jämställdhet och feminism är inte en fråga utan ska genomsyra varje politikområde.  Regelbunden utvärdering av jämställdhetsplaner, könsuppdelad statistik och kunskapsspridning kan bidra till en positiv utveckling.

Våld i nära relationer är ett allvarligt problem, oavsett vem som är utsatt. Tjej-, kvinno- och mansjourer som arbetar med detta ska få stöd.  

Vi vill

  • att kommunen arbetar aktivt för jämställda löner och en jämnare könsfördelning på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser
  • att varje skola ska ha tillgång till en genuspedagog som hjälper lärarna att arbete normkritiskt för att ge varje elev möjlighet att utforska och uttrycka hela sin person
  • att studie- och yrkesvägledarna ska ha en nyckelroll när det gäller att främja gymnasieval som bryter mot traditionella könsmönster
  • att flickor och pojkar får samma möjigheter inom idrotts- och fritidsektorn när det gäller bidrag, träningstider etc 
  • att kvinno- och mansjourer som hjälper dem som är våldsutsatta och dem som slår får resurser för sin verksamhet
  • att skyddat boende ska finnas för alla som utsätts för våld eller hot i nära relationer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: