Inrätta en vård- och omsorgsombudsman!

Pressmeddelande 2018-12-17

Förslagsställarna Anders Lönroth och Barbro Lind

För att Huddinge ska tillvarata kommunens äldre och personer med funktionsvariationers rättigheter på ett bättre sätt föreslår miljöpartiet att inrätta en vård- och omsorgsombudsman. 

Ombudsmannen ska arbeta på en strategisk nivå och bevaka dessa två gruppernas intressen och rättigheter, inte minst öka kunskapen om deras situation och behov inom kommunens alla verksamheter. Ombudsmannen är en förstärkning och ett komplement till ansvariga nämnder i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningarna för delaktighet för äldre och människor med funktionsvariationer. En överordnad uppgift för ombudsmannen är att företräda dessa personer och/eller deras ställföreträdare gentemot kommun, andra myndigheter eller i domstol.

- Det här är jätteviktigt! säger Barbro Lind, miljöpartiets ledamot i äldreomsorgsnämnden. Jag ser att äldre människor och personer med funktionsvariationer inte alltid får det stöd de har rätt till. De kan ha svårt att göra sin röst hörd och alla har inte anhöriga som kan, orkar eller har möjlighet att föra deras talan när de inte klarar det själva. Miljöpartiet i Huddinge har därför tagit initiativ till det här förslaget om en ombudsman som ska företräda båda dessa grupper.  

Ombudsmannen ska vidare granska beslut och statistik från vård- och omsorgsnämnden, påtala och kräva rättelse om statistik insamlas på fel sätt och som visar att jämställdhet inte råder mellan kvinnor och män beträffande t ex hjälp i hemmet. Ombudsmannen bör även vara adjungerad till kommunens pensionärsråd och funktionshinderråd.

- Vi måste behandla alla människor med respekt, även de som har svårt att hävda sig i samhället. Diskriminering av äldre och personer med funktionsvariationer ska inte förekomma och vi måste leva upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, avslutar Barbro Lind.

 

För mer information:

Barbro Lind 

Ledamot i äldreomsorgsnämnden (MP) 

070-871 13 65

 

Marie Åkesdotter

Politisk sekreterare (MP)

08-535 301 51

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: