Sociala frågor

Sociala frågor

Samhället ska göras tillgänglig för alla människor – med och utan funktionsvariationer.
Det mänskliga och socialt hållbara samhället har ett finmaskigt skyddsnät för de tillfällen i livet då alla kan behöva samhällets stöd. Det handlar om oss alla, när vi är barn, när vi blir gamla eller när vi råkar ut för sjukdom. Men också när människor söker skydd hos oss efter att ha tvingats på flykt undan krig och förföljelse. Eller när barn och vuxna hamnar i kritiska situationer där samhällets stöd behövs. Ett rätt utformat förebyggande arbete är ofta det bästa för att undvika både onödigt lidande och stora kostnader. 

Socialtjänsten

Vi vill att Socialtjänsten måste vara en attraktiv arbetsplats så att socionomer söker sig till Huddinge och stannar kvar. Det är viktigt att de som arbetar inom sociatjänsten kan få möjlighet att skapa stabilitet och långsiktighet i arbetsmetoder, något som krävs för att lyckas i svåra uppdrag. Om stabiliteten saknas och dyra konsulter måste tas in så urholkas också ekonomin. Därför är satsningar på personalen viktiga och vi vill se försök med kortare arbetstid som en av flera vägar till att fler vill söka sig till Huddinge. 

Sociala företag och meningsfull daglig verksamhet

Det är viktigt med meningsfull daglig verksamhet för dem som inte kommer in i det ordinarie arbetslivet. Det kan vara exempelvis återbrukscentraler, caféverksamheter, hantverk och andra aktiviteter. Vi vill se ett stärkt anhörigstöd då det ofta är de anhöriga som drar det tyngsta lasset. Vi vill att kommunen prövar idén med sociala företag tillsammans med civilsamhällets organisation och idéburet offentligt partnerskap som alternativ till upphandling. Vi vill också ge olika former av stöd till vissa brukarorganisationer och kvnnojourer.

Våld i nära relationer

När våld eller hot om våld förekommer i nära relationer behövs ett tydligt stöd som får den våldutsatta att våga bryta sig loss. Skyddat boende måste finnas som en möjlighet för alla som utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer. De som arbetar med att ta emot människor som blivit utsatta för våld i nära relationer ska ha HBTQ-kompetens. 

Flyktingar, asylsökande och ensamkommande barn

Människor som flytt undan krig eller förtryck ska kunna finna en trygg plats i Huddinge. Ensamkommande barn och asylsökande samt nyanlända som blivit kommunplacerade ska ha ett boende som gynnar integration i samhället samtidigt som arbete eller studier påbörjas. Det finns ett stort behov av hyresrätter för utsatta grupper som ofta helt eller delvis saknar nätverk. Exempel på dessa grupper är tidigare placerade ungdomar, inklusive ensamkommande barn, och andra nyanlända vars etableringsperiod har tagit slut samt personer med låga inkomster. Att bostadsförsörjningen fungerar är en viktig komponent för att bygga ett tryggt och bra samhälle för alla kommuninvånare.

Nyheter på Sociala frågor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter