Vatten

Miljöpartiet vill

  • skapa naturliga ytor för dagvattenrening, som redan påbörjats i kommunen
  • säkerställa grönytor i stadsplanering
  • säkerställa den långsiktiga dricksvattentillgången genom att stoppa Bricka gruva

Att planera för vår vattenförsörjning kan ske på flera områden. Staden och stadsplaneringen kan faktiskt bidra till vår vattenförsörjning, vilket kanske låter motsägelsefullt. Det handlar om att bevara, planera för och bygga parker i staden, där kan vattnet sjunka ner till grundvattnet. Detta är även viktigt ur klimatsäkringssynpunkt. I ett framtida klimat med fler skyfall är det nödvändigt att skapa naturliga avrinningsytor där vatten snabbt kan tas upp i jorden. För att förhindra för hög vattenavrinning ut i åar och bäckar är det även nödvändigt att planera för ett modernt skogsbruk som tillåter skogen att ta upp vatten lokalt.

Dagvattnet kan renas mer än vad som görs idag, på fler platser i kommunen, för att få renare vatten i våra åar, fjärdar och sjöar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: