Jämlikhet och jämställdhet

Järfälla ska vara en kommun där alla har samma möjligheter oavsett kön, könsidentitet- eller uttryck, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Alla ska kunna känna sig trygga, välkomna och delaktiga.

Vi vill arbeta för att höja kompetensen om hbtq-frågor inom kommunens verksamhet. Det kan exempelvis ske genom att hbtq-certifiera ungdomsmottagningar, skolor och fritidsgårdar samt att vid behov erbjuda särskilt boende för asylsökande hbtq-personer.

Vi vill också ta ett helhetsgrepp kring den problematik som #metoo visat på. Det som under 2017 började som en enskild #metoo-berättelse växte till ett globalt vrål som kräver respekt för kvinnors kroppar. Under sin tid i regeringen har Miljöpartiet drivit på för flera viktiga åtgärder för att stärka denna respekt, bland annat samtyckeslagen. Vi vet idag att många flickor upplever trakasserier av olika slag så gott som dagligen i skolan. I enlighet med kraven från #metoo-rörelsen vill vi att nolltolerans för sexuella trakasserier och kränkningar ska gälla på kommunens arbetsplatser, skolor och andra kommunala verksamheter. I Järfälla finns många som på ideell basis gör stora insatser för jämställdhet och jämlikhet. Ett exempel är det viktiga arbete som utförs av kvinno- och tjejjourer. Genom långsiktigt stöd och finansiering från kommunens sida vill Miljöpartiet värna den verksamheten. En annan viktig del av jämställdhetsarbetet handlar om trygghet, både i hemmet och utomhus. Även om antalet anmälda brott legat relativt stabilt över tid i Järfälla känner sig alltför många otrygga i sin vardag. Från Miljöpartiets sida välkomnar vi satsningen på ordningsvakter på utvalda platser i kommunen. Regelbundna trygghetsvandringar och möjlighet för invånare att rapportera in brister i form av avsaknad av tillräcklig belysning och liknande kan också vara sätt att komma tillrätta med den upplevda otryggheten. Vi ska också ha en bra infrastruktur och tydlig information för hur den som behöver kan komma i kontakt med stödfunktioner och annan hjälp exempelvis vid våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck av olika slag.

Fördjupning i ämnet Jämlikhet och Jämställdhet

Läs mer i vårt handlingsprogram för mandatperioden 2018 - 2022.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: