Kommunpolitiskt program för Järfälla

Lyssna

Detta är det kommunpolitiska programmet för Miljöpartiet de Gröna i Järfälla. Det är antaget inför mandatperioden 2014-2018.

KOMMUNPOLITISKT PROGRAM FÖR MILJÖPARTIET DE GRÖNA I JÄRFÄLLA 2014-2018

 

Kapitel:

1. Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Järfälla!

2. Miljö

2.1 Inledning

2.2 Biologisk mångfald

2.3 Klimat

2.4 Energi

3. Välfärd

3 1 Inledning

3.2 Lokal bostadspolitik

3.3 Skola och utbildning

3.4 Äldreomsorg

3.5 Social omsorg

4. Den gröna staden

4.1 Inledning

4.2 Barkarby/Jakobsberg: Utmaningar och möjligheter

4.3 Grönska ger hälsa

4.4 Tillgänglig stadsmiljö för alla

4.5 Sophantering

4.6 Bullerstörningar från trafiken

5 Principer för upphandling

6. Människan

6.1 Inledning

6.2 Demokrati

6.3 Barn

6.4 Kultur

6.5 Lika rättigheter

7. Arbetsmarknad och näringsliv

7.1 Inledning

7.2 Kommunal arbetsmarknadspolitik

7.3 Lokalt näringsliv

8. Ekonomi

8.1 Ekonomi i balans

8.2 Belåning

 

1. Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Järfälla!

Miljöpartiet de gröna är ett konstruktivt och framtidsinriktat parti med politiska idéer för ett modernt, mänskligt och miljövänligt Järfälla. Vi formulerar en politik för framtiden. I det här programmet presenterar vi våra visioner för Järfälla och vad Miljöpartiet de gröna vill genomföra under mandatperioden 2014-2018.

 

Miljöpartiet har alltid kämpat för alla människors lika rättigheter och jämställdhet. Vi vill se ett Järfälla där alla människor har lika möjligheter att skapa sig ett gott liv. Bostad, arbete och goda möjligheter till utbildning är grundstenar för en stad där människor ges många livschanser.

Miljöpartiet vill skapa ett miljövänligt Järfälla och ge människor förutsättningar för att leva miljövänligt. Vi vill bygga en klimatsmart kommun med satsningar på förnybar energi, miljöteknik, hållbara bostäder och goda lösningar för cyklister, gående och kollektivtrafikanter. Så skapar vi ett modernt, mänskligt och miljövänligt samhälle.

 

Miljöpartiet de gröna är också en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

 

 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

 

Vi anser att Järfälla på många sätt är en bra kommun att leva i. Vi har tillgång till naturreservat som ger många Järfällabor och besökare välbehövlig rekreation. Därtill får vi människor biologisk mångfald och närhet till Mälarens vatten, som både ger fantastiska badmöjligheter och gott dricksvatten.

 

Järfälla ligger strategiskt till för att bygga ut kollektivtrafiken och ett bättre gång- och cykelnät. I kommunen finns också en bredd av kulturell mångfald som gör att Järfälla kan utvecklas. Det betyder dock inte att Järfälla saknar utmaningar som Miljöpartiet vill vara med och lösa. Vi är djupt bekymrade över att Järfälla upplevs som allt mindre attraktivt att starta och bedriva företagsverksamhet i. Det Järfälla behöver är en bredd av små- och medelstora företag, inte fler stormarknader.

 

Miljöpartiet oroas också över att fler och fler Järfällabor har kommit att bli beroende av försörjningsstöd, på grund av försämringarna av sociala skyddsnät som a-kassa och sjukförsäkring. Bland annat detta har gjort att framför allt Socialnämnden har en mycket ansträngd ekonomi, vilket har påverkat kommunens ekonomi i sin helhet på ett negativt sätt.

 

Stadsplaneringen behöver också bli betydligt mer resurssnål och klimatsmart. Järfälla måste å ena sidan vara med och ta ansvar för att det finns tillräckligt mycket bostäder i en växande Stockholmsregion. Å andra sidan vill Miljöpartiet värna Järfällas unika grönområden. Därför vill vi att bostadsbyggandet koncentreras till Barkarby, Kallhäll, Jakobsberg och Veddesta. Detta kan medföra en effektivare stadsbyggnad i kollektivtrafiknära lägen.

 

En annan, minst lika viktig samhällsutmaning är att på alla sätt motverka den växande främlingsfientligheten, samhällsfenomen som medför diskriminering och att grupper ställs mot grupper. Vi vill se ett samhälle där man är fri att utöva vilken religion som man vill, fri att följa den livsåskådning man önskar, fri att tro på vad man vill utan att man för den skull blir behandlad nedlåtande eller diskriminerande på något sätt, så länge man själv respekterar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, alltså att man själv inte inskränker en annans människas fria och självständiga liv.

 

Grön ideologi i handling är en kreativ och livsbejakande kraft som både vill och kan ta sig an dessa skiftande utmaningar som omvänt också kan bli till möjligheter.

 

2 Miljö

2.1 Inledning

Vi människor lever på en planet med begränsade resurser, och det sätter gränser för vårt handlande. Mänsklig påverkan är nu den huvudsakliga kraft som driver stora förändringar i världens miljö. Redan idag överskrider vi eller riskerar att överskrida naturens ramar på flera områden.

 

Järfälla ska arbeta aktivt för att ha rent vatten, ren luft, skyddade strandområden och god tillgång

till grönområden även i framtiden. Miljömålen för kommunen ska vara mycket ambitiösa och baseras på de nationella och regionala miljömålen. Vi ska ha som mål att kontinuerligt minska vårt ekologiska fotavtryck och ha hög beredskap för klimatförändringar.

 

Kommunfullmäktige har beslutat om en MILJÖPLAN för Järfälla kommun 2010—2020. Miljöpartiet i Järfälla anser att miljömålen kan vässas ytterligare både när det gäller den kommunala verksamheten och medborgarnas miljöpåverkan. Tänk globalt och agera lokalt! För Järfällas barn börjar miljötänkandet i förskolan och genomsyrar hela skoltiden.

 

2.2 Biologisk mångfald

Det gröna engagemanget grundar sig i insikten om vår delaktighet i och vårt beroende av det ekologiska systemet. Naturen är också en plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för ökat välbefinnande. Respekten för naturens mångfald är en grundvärdering i den gröna ideologin.

 

Ekosystemen, det vill säga alla levande varelser och miljön inom ett område, i stadens natur ger mervärden som ska värderas i stadsplaneringen. Ekosystemen finns runt omkring oss och är en del av de processer som ger liv. Ekosystemens funktioner ger människan en mängd ”gratistjänster”, så kallade ekosystemtjänster. Men vi människor är också en del av ekosystemen

och hur vi förvaltar ekosystemen påverkar dem. Att förstå kopplingen mellan naturen och människors välbefinnande och värna naturens ekosystemtjänster är av avgörande betydelse för att skapa ett hållbart samhälle.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att Järfällas naturreservat ska bevaras och inte naggas i kanterna.
 • Att spridningskorridorer mellan naturområden ska skyddas.
 • Att Järfälla kommun på ett aktivt sätt bidrar till att skydda kvaliteten på Mälarens vatten, som både är badvatten men också dricksvatten för hundratusentals människor.
 • Att området kring Ängsjö ska bevaras och bli naturreservat.
 • Att strandskyddet respekteras.

 

2.3 Klimat

Den pågående och accelererande klimatförändringen äventyrar vår framtid. Den påverkar inte bara enskilda människors liv, utan även den globala ekonomin och överlevnaden för hela nationer. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka.

 

Det finns goda möjligheter för Järfälla och alla som bor här att ta ett stort ansvar för klimatet.

Det kräver att kommunen fattar många framtidsinriktade beslut och ett medvetet agerande av kommunens invånare varje dag. Biltrafiken måste minska och fastigheter måste energieffektiviseras.

 

Vi måste äta mindre kött för att minska klimatutsläppen från produktionen av livsmedel. Det gäller

särskilt nötkött som orsakar stora klimatutsläpp. Vi behöver också äta mindre kött för att jordens resurser ska räcka till för att producera mat åt alla. Genom att välja att äta en större andel vegetariskt och ekologiskt kan vår matkonsumtion bli mer hållbar och barnen kan få klimatvänliga matvanor med sig från tidig ålder.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att det ska vara lätt att hitta information om mer hållbar konsumtion i Järfälla.
 • Att vår kommun ska vara en förebild när det gäller cykling, med bra, belysta cykelvägar och cykelparkeringar. Barn och ungdomar ska uppmuntras att cykla och gå till skolan.
 • Att kommunen genom en aktiv dialog med SL ska verka för att allmänna kommunikationer ska förbättras när det gäller turtäthet, tex till Viksjö, Görväln och Ängsjöparken.
 • Att kommunala verksamheter årligen ska bedöma om ytterligare miljöåtgärder är möjliga.
 • Att grön upphandling bör tillämpas av kommunen, dvs att även miljöaspekter väger tungt samt att det kött som serveras i kommunens verksamheter förutsätter god och etisk djurhållning. Lokal och miljövänlig produktion ska räknas som ett positivt mervärde.
 • Att grön upphandling ska tillämpas av kommunen, där priset inte är viktigast, utan där närodlad och ekologisk mat, som serveras i kommunens verksamheter, får företräde, enligt Europaparlamentets nya direktiv. Miljöaspekterna, som att maten produceras miljövänligt tex, skall det läggas stor vikt vid i denna gröna upphandling.

 

2.4 Energi

De senaste seklerna av ekonomisk utveckling har möjliggjorts genom tillgången på billig energi i form av kol och olja som orsakat stora utsläpp av växthusgaser. Vi vill se en grön omställning där vi på sikt använder 100% förnybar energi. Nya lösningar som sol- och vindkraft ger energi som kan skapa ett överskott i värme- och elnäten. Att använda solceller minskar utsläppen av

koldioxid. Kommunen ska arbeta aktivt med att informera medborgarna om möjligheterna att bidra till mer solenergi. Kommunen ska inventera sina fastigheters tak och där det är lämpligt använda taken för solceller. Kommunen ska köpa vindkraftsandelar och endast köpa in el som klarar de högsta miljökraven.

 

En mycket stor del av utsläppen kommer från transportsektorn. Det är därför av största vikt att begränsa biltransporterna till sådana där bilen är nödvändig och att i ökande utsträckning övergå till användning av elfordon, som primärt bör drivas av grön el.

 

I Järfälla vill vi:                 

 • Att Järfälla satsar på att investera i förnyelsebar energi.
 • Att Järfälla energieffektiviserar kommunens nuvarande fastighetsbestånd, exempelvis skolor.
 • Att Järfällahus ofta energislösande bostäder i miljonprogramsområdena rustas upp, exempelvis Söderhöjden, Tallbohov och Sångvägen.
 • Att ekonomiska styrmedel används för att begränsa bilismen, tex parkeringsavgifter.
 • Att Järfälla verkar för en utbyggd infrastruktur i form av laddmöjligheter för elfordon i anslutning till t.ex. bensinstationer och parkeringsplatser i bostadsområdena.
 • Att Järfälla verkar för etablering av bilpooler i anslutning till befintliga och nya bostadsområden.

 

3. Välfärd

3.1 Inledning

Välfärden ska ge människan frihet och trygghet. Vi är som starkast när vi vet att vi lovat att ta hand om varandra när vi är som bräckligast. Därför vill vi ha goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård och omsorg när vi behöver det och trygghetssystem som stöder den som är sjuk eller utan arbete. Välfärden är något som vi alla såväl finansierar som formar.

 

Järfälla har goda förutsättningar och en bra grund för att utveckla och förbättra välfärden på bred front. Den största resursen är engagerade och duktiga medarbetare inom både hemtjänst, äldreomsorg, socialtjänst och skola från förskola till gymnasium. Trots detta dras Järfälla med stora utmaningar inom välfärdssektorn. Ett kortsiktigt tänkande och brist på politiskt ledarskap har gjort att framför allt Socialnämndens ekonomi är mycket dålig. Samtidigt är behoven stora inom detta område.

 

Många barn och ungdomar far illa, flera hemtjänstföretag har lämnat eller planerar att avveckla sin verksamhet i Järfälla eftersom ersättningen från kommunen till utförarna är alltför låg. Det förebyggande arbetet för att upptäcka och stävja missbruk hos riskpersoner fungerar inte tillfredsställande, och många har på grund av arbetslöshet blivit beroende av försörjningsstöd. Därtill har relevanta, kommunala arbetsmarknadsåtgärder satts igång för sent. Den gröna politiken erbjuder dock ett alternativ till dagens politik.

 

3.2 Lokal bostadspolitik

Vår livskvalitet mäts bland annat i vår tillgång till en bostad, ett eget hem. Våra behov och önskemål ser olika ut och därför skall våra bostäder se olika ut. Folkhälsan är bland annat beroende av att vi får vistas i en god miljö med gemenskap och av att vi kan förverkliga oss själva, våra drömmar samt de mål som vi har med våra liv.

 

Vi har fått lära oss att historien tenderar att upprepa sig. När det gäller de så kallade miljonprogramsområdena från 60-talet har vi lärt oss att vi måste tänka långsiktigt. Alla inser att vi måste bygga så många bostäder som möjligt och så fort som möjligt, men att det måste ske klokt. Vi vill främst förtäta redan bebyggda områden och bevara våra gröna kilar.

 

Det finns vissa käppar i hjulet för att vi effektivt ska kunna bygga ifatt och för att vi ska kunna råda bot på bostadsbristen, bland annat parkeringssnormen som gör gällande att varje lägenhet skall ha en p-plats. Detta anser vi är ett slöseri med värdefull mark.Genom att exempelvis upplåta plats för bilpoolsföretag så att inte alla hushåll behöver ha tillgång till egen bil kan parkeringsnormen sänkas. Genom valmöjligheten att ansluta sig till en bilpool kan det också bli mer attraktivt att bosätta sig i kommunen.

 

Det är av största vikt att unga människor får börja sina självständiga liv i egna hem och att de inte tvingas bo hemma hos sina föräldrar högt upp i åldrarna. Det tär förstås på relationer, om detta är ofrivilligt, och skapar mycket negativa livssituationer på många sätt. Detta kräver att vi genast bygger fler små lägenheter bland annat utifrån de marknadsundersökningar som görs. Å andra sidan behöver vi också bygga många större lägenheter för de större barnfamiljerna. Det finns många forskningsrapporter som påvisar faran med trångboddhet och de negativa effekter som detta bland annat ger på barnens skolgång.

 

Vi värnar också hyresrätten som ett sätt att bo på. Valfriheten får inte urholkas och alla vill inte äga sin bostad även om de skulle kunna köpa densamma.

                                               

I Järfälla vill vi:

 • Att Järfälla präglas av en mångfald när det gäller upplåtelseformer av bostäder, med ett starkt inslag av fler hyresrätter.
 • Att det i ett förtätat Barkarby/Jakobsberg också byggs fler studentlägenheter

 

3.3 Skola och utbildning

Barn och deras föräldrar vet oftast bäst hur barnet fungerar och vad det behöver. Barn har rätt till delaktighet och inflytande enligt FN:s barnkonvention, som Sverige och alla kommuner sagt att vi ska följa. Barn har alltså rätt att vara med och utforma sitt eget liv och sina egna omständigheter, i samråd med sina vårdnadshavare, som ska ta ansvaret för att detta sker på bästa sätt utifrån barnets förutsättningar och behov. På så sätt blir barnen också rustade att tillgodogöra sig en utvecklande skolgång.

 

På förskolan, såväl som i skolan, ska barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Ofta finns det erfarenheter från hela världen i skolan bland eleverna, något som ska ses som en tillgång. Förutom modersmålsundervisning så ser vi gärna ämnesundervisning på det egna modersmålet. Detta blir en resurs för skolan och i slutändan för hela samhället.

 

I förskolan ska all verksamhet hålla en hög kvalitet med behörig personal. Vi vill ha små enheter nära hemmen. Man ska inte behöva ha långa restider till förskolan eller dagbarnvårdare. Här ska finnas valfrihet utifrån barnens och föräldrarnas behov tex om barnet är infektionskänsligt eller allergiskt. Verksamheten ska drivas på ett omvårdande sätt som prioriterar barnens basala behov som god, nyttig och åldersanpassad ekologisk mat, trygg fysisk omvårdnad, stressfri lugn miljö med möjlighet till vila/sömn samt pedagogisk utvecklande verksamhet som grundlägger ett livslångt lärande. Barngruppernas storlek och personaltätheten är därför direkt avgörande.

 

Fritidshemmen ska hjälpa föräldrarna med omsorg i det tidsglapp som uppstår när skolan slutar och tills föräldrarna kan ta över ansvaret efter avslutad arbetsdag. Det ska verkligen röra sig om omsorg i dess rätta mening, och barnen ska få ett nyttigt stärkande mellanmål om så önskas. En trygg barnomsorg på obekväm arbetstid, med utbildad personal, ska kunna erbjudas alla föräldrar för att göra det möjligt för framför allt ensamstående med kvälls- och nattarbete att kunna arbeta och försörja familjen.

 

Vi tror att betyg, och i viss mån överdrivet mycket hemarbete/läxor, motverkar barnets inlärningsprocess och att det är en mycket dålig måttstock på det faktiska kunnandet hos en människa. Betyg är ett mycket trubbigt instrument och skapar skadlig stress hos våra ungdomar. Det finns modernare sätt att bedöma om en människa kan tillgodogöra sig exempelvis vidareutbildningar.

 

Politiker ska skapa goda förutsättningar för lärare att lära ut och för barn att lära in. Här är det givet att mindre barngrupper underlättar. Vuxentätheten likaså. Skolan ska hjälpa vårdnadshavarna med att se till att barnen växer upp till engagerade och kunniga samhällsmedborgare som visar empati mot medmänniskor och omgivande natur.

 

Skolmaten ska vara avgiftsfri och fria från skadliga ämnen och gifter. Där ska det också finnas olika alternativ för att tillgodose olika religiösa, kulturella traditioner samt även om man har etiska eller medicinska önskemål rörande maten. En grundförutsättning för att servera exempelvis kött som är slaktat utifrån religiösa ritualer, är att slakten har skett enligt svensk djurskyddslagstiftning, dvs att djuret har bedövats före slakt. Ytterligare ett instrument för att främja god hälsa och främja konsumtionen av vegetarisk kost är att införa åtminstone en köttfri dag på alla skolor i kommunal regi.

 

Fysisk aktivitet skall finnas frekvent på schemat i den form som skolan så önskar. Det ska vara möjligt för alla elever att delta på så lika villkor som möjligt. Givande utevistelser och miljömedvetenhet ska stimuleras. En sund livsstil som grundläggs i unga år ger resultat på folkhälsan i framtiden.

 

Vi vill se en skola som är tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning. Kompetent stöd ska ges i tid så att alla barn ges lika möjligheter att tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper för framtiden. För verklig valfrihet ska det under hela utbildningstiden, från förskola till vuxenutbildning, alltid gå att välja också ett kommunalt alternativ.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att storleken på skolklasser och barngrupper på fritidshemmen blir mindre.
 • Att barnomsorg även ska erbjudas på obekväm arbetstid.
 • Att vuxentätheten i skolan ökar. Lärarna ska ges möjligheten att i första hand vara lärare. Därför behövs fler vuxna som är närvarande övrig tid.
 • Att rätten till modersmålsundervisning utvecklas och att barnen också kan lära in kärnämnen på modersmål.
 • Att skolmaten som serveras är näringsrik och lagad på plats av färska, gärna ekologiska råvaror.
 • Att det ska finnas skolmatsalternativ som svarar mot eventuell religiös tro, vilket dock förutsätter att köttet kommer från djur som är slaktade i Sverige och således bedövas före slakt.
 • Att alla skolor i kommunal regi inför minst en köttfri dag i veckan.
 • Att fysisk aktivitet frekvent finns på schemat där man främjar mycket utevistelse.

 

3.4 Äldreomsorg

I samhället i stort, så även i Järfälla, får vi alltfler invånare som blir allt äldre. En annan, minst lika tydlig tendens är att dagens äldre också vill ha ett större inflytande över hur hemtjänst och övrig äldreomsorg ska se ut.

 

Miljöpartiets syn på hemtjänst och äldreomsorg samt vision för densamma, är att omsorgen i högre grad måste fokusera på det som är friskt inom varje människa. För oss är det också viktigt att vi hushåller med de ekonomiska resurserna så till vida att nya äldreboenden byggs utifrån verkliga behov, istället för att som idag ofta tvingas köpa dyra äldreboendeplatser i andra kommuner. Grön politik innebär också rätten till fortsatt kärlek. Därför anser vi att par som lever tillsammans också ska kunna göra det fortsättningsvis även om någon i paret behöver flytta till ett äldreboende.

 

Miljöpartiet har en positiv syn på att det finns flera utförare att välja på när det gäller hemtjänst, med en stabil egen-regiverksamhet som bas. En grundförutsättning för att vi ser positivt på mångfald inom hemtjänsten är att det handlar om små eller medelstora företag, organisationer eller kooperativ som bärs upp av en tydlig verksamhetsidé och en tydlig värdegrund. Vi avvisar därmed att diverse aktörer bedriver hemtjänst i Järfälla med målsättningen att i första hand generera vinst. Vi vill inte att riskkapitalbolag ska bedriva hemtjänst eller äldreomsorg i Järfälla och sedan kunna investera egna vinster i skatteparadis. En viktig förutsättning för att kunna behålla en mångfald av framför allt små aktörer inom hemtjänsten är att den kommunala ersättningen till dessa blir högre. Annars är risken uppenbar att det till slut bara finns ett fåtal, ofta stora företag kvar inom kommunen att välja på. Ett sådant scenario innebär att mångfalden i så fall skulle spela ut sin roll.

 

God mat är en viktig del av alla människors liv. Det slutar inte att vara så bara för att vi blir äldre. Därför har vi med oro sett hur fler och fler äldre måste hålla till godo med mat i plastlådor, som inte sällan blir uppvärmd i efterhand istället för att lagas på plats eller åtminstone i så nära anslutning till hemmiljön som möjligt. Vi vill också se att nya äldreboenden automatiskt ska ha egna tillagningskök, samt att detta kommer till stånd även på befintliga äldreboenden successivt. Maten ska vara variationsrik, näringsrik och lagas av utbildad personal.

 

Pensionärsorganisationer spelar en mycket viktig roll i kommunala sammanhang. Genom organisationerna kan äldre föra fram viktiga synpunkter till politiker och tjänstemän angående äldreomsorgen och hemtjänsten, men pensionärsorganisationerna fyller också en viktig, social funktion. Många äldre lever ofta isolerade liv, och därför kan aktiviteter som anordnas av pensionärsorganisationer vara direkt avgörande för att höja livskvaliteten för många. Därför vill Miljöpartiet i Järfälla att bidragen till pensionärsorganisationerna höjs. Detta behöver inte vara en dyr investering, och genom att fler äldre får bättre livskvalitet, kan detta också bli till ekonomisk vinning för kommunen på längre sikt.

 

Miljöpartiet menar även att kunskapen om skilda kulturer, och särskilt de nationella minoriteternas situation måste bli bättre inom äldreomsorgen. Miljöpartiet anser att det hittillsvarande arbetet med att tillgodose behoven hos äldre som tillhör någon av de nationella minoriteterna, särskilt den finska har dragits med stora brister. Hållningen från styrande majoritet och förvaltning har i många fall varit direkt avvisande. Grön politik innebär att erkänna nationella minoriteters rättigheter på ett djupare sätt, samt öka kunskapen och förståelsen för övriga kulturer och religioner. Där har ofta mindre aktörer inom framför allt hemtjänsten varit en källa till kunskap och kompetens. För att det ska råda full valfrihet ska det alltid vara möjligt att välja ett kommunalt alternativ inom hemtjänst och äldreboende

 

I Järfälla vill vi:

 • Att hemtjänst och äldreomsorg arbetar på ett hälsofrämjande sätt så att det friska hos varje individ kan utvecklas vidare, gärna med så mycket utevistelse som möjligt.
 • Att äldreboenden byggs runt om i kommunen i den takt som behovet ökar, så att vi så långt det är möjligt slipper att köpa dyra platser i andra kommuner.
 • Att parboendegarantin är just en garanti då behovet finns.
 • Att äldreboendena successivt får egna tillagningskök samt att äldre som får mat genom hemtjänsten ska få tillgång till mat som är lagad i så nära anslutning till hemmiljön som möjligt. Vi vill att maten ska tillagas av färska, ekologiska och gärna närproducerade varor.
 • Att arbetet med att förstärka nationella minoriteters rättigheter inom hemtjänst och äldreomsorg intensifieras. Detta gäller även kunskap och kompetens kring andra kulturer och religioner.
 • Att bidragen till pensionärsorganisationerna höjs.
 • Att ersättningen från kommunen till hemtjänstutförarna höjs så att verklig mångfald i form av små företag, kooperativ eller organisationer som bedriver hemtjänstverksamhet kan garanteras.

 

3.5 Social omsorg

Miljöpartiets syn på social omsorg är att den måste vara förebyggande och ha en helhetssyn på varje människa. I Järfälla finns alltför många barn och ungdomar som far illa. Om man ser till det rent ekonomiskt, har kostnaderna för att placera barn och unga i fosterfamiljer och liknande ökat lavinartat. Miljöpartiet ser hellre att det stödjande arbetet kan ske i hemmiljön så långt det är möjligt, men anser självklart att andra placeringsmöjligheter också måste finnas när det behövs. Å andra sidan är varje investerad krona för att hjälpa barn och ungdomar på glid investeringar för framtiden, då detta innebär att andra samhällskostnader inte ökar.

 

Likaså måste arbetet med att förebygga missbruk bli bättre. Att uppnå ett samhälle som är helt fritt från alkohol- och drogmissbruk är i praktiken omöjligt, men däremot kan samhället och andra samarbetsaktörer bedriva ett mer förebyggande arbete för att förhindra att ett pågående missbruk blir värre. En ny trend är att alkoholmissbruket har ökat bland äldre, nu även bland kvinnor.

 

Utmaningarna är också stora för att klara de ökade kostnaderna för hemtjänst som har blivit en följd av att bedömningarna för att få LSS-insatser har blivit hårdare från Försäkringskassans sida. Grundinställningen från kommunens sida måste ändå vara att se att varje människa har sitt egenvärde och i första hand inte ska betraktas som parasiterande kostnad. Varje människa är en medmänniska och måste få uppleva livskvalitet. När det gäller övrigt stöd till funktionshindrade som kommunen erbjuder, är den gröna grunden precis som i äldreomsorgen, att insatserna ska verka hälsofrämjande och se till det friska hos varje människa.

 

En god ledsagarservice kan vara en god nyckel som öppnar dörrar till bättre livskvalitet, men också kontaktpersoner, boendestöd osv kan bryta isolering hos många. I likhet med äldreomsorgen ser vi också positivt på att funktionshindrade kan välja assistans och ledsagarservice från flera utförare. Men grunden är som sagt att det i första hand måste handla om små företag som bärs upp av en värdeburen verksamhetsidé, där kontakten mellan brukare och företagsledning blir nära. De funktionshindrade som av olika skäl inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden, ska ges tillgång till daglig verksamhet som är stimulerande.

 

Den kanske största utmaningen för kommunen är att bryta trenden med att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Detta har sin grund i ökad arbetslöshet och övrig social utslagning som har ökat på senare år.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att kommunen blir bättre på att sätta in insatser i tid för att motverka att fler barn och ungdomar far illa.
 • Att insatserna till barn och ungdomar i högre grad ges i hemmiljö om förhållandena tillåter detta.
 • Att kommunens arbete med att förebygga alkohol- och drogmissbruk utvecklas.
 • Att insatserna för funktionshindrade, exempelvis ledsagarservice, kontaktpersoner och boendestöd syftar till att höja livskvaliteten och främja det friska hos varje människa.
 • Att de funktionshindrade som inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden får tillgång till dagverksamhet som är stimulerande.

 

4. Den gröna staden

4.1 Inledning

Levande och väl fungerande städer erbjuder goda livsmiljöer med korta avstånd och mångfald i näringsliv, arbetsmarknad, kultur och utbildning. Den snabba urbaniseringen innebär stora utmaningar för många städer, men där finns också goda möjligheter att utveckla gemensamma, effektiva lösningar för många att leva tillsammans.

 

För att möta framtiden och miljöutmaningarna behövs omfattande investeringar i energieffektivisering av befintlig bebyggelse, i kollektivtrafik, klimatanpassning och bättre förvaltning av de tjänster som ekosystemet ger oss.

 

Stadsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum. Människor ska ges möjlighet att på ett enkelt och konstruktivt sätt påverka stadens utveckling. Nyproduktion av bostäder ska ses som ett verktyg för att minska segregationen – i dag genomförs i stället nyproduktionen ofta på ett sätt som ökar klyftorna mellan olika delar av staden. Den offentliga miljön kring gator och torg ska underlätta möten och kulturella upplevelser. Den gröna staden är en mänsklig, miljövänlig och levande stad med livskvalitet och lika rättigheter för alla.

 

4.2 Barkarby/Jakobsberg: Utmaningar - men också möjligheter

De kommande decennierna kommer att ställa stora krav på en genomtänkt stadsplanering i Järfälla. Särskilt kommer det att beröra Jakobsberg, den framväxande Barkarbystaden samt Veddesta. Järfälla ligger geografiskt sett i ett strategiskt läge som kan innebära goda kollektivtrafiklösningar om de nödvändiga besluten fattas. Det i sin tur ställer höga krav på ett omfattande bostadsbyggande i de nämnda delarna av Järfälla som ligger centralt till, allt för att vi också ska ta vårt ansvar när efterfrågan på bostäder ökar i en växande Stockholmsregion. Samtidigt är det viktigt att de övriga kommundelarna kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

 

Utvecklingstendenser som hittills har gått i fel riktning i Järfälla berör just hållbara transporter samt offentliga mötesplatser. Järfälla är en av de kranskommuner i Stockholmsregionen där bilåkandet ökar allra mest på bekostnad av kollektivtrafiken. Mycket av den bostadsbebyggelse som har kommit till stånd på senare tid, har inte planerats utifrån att de finns i närheten av befintlig kollektivtrafik. Detta har istället gynnat bilen som transportmedel, något som går helt på tvärs med de ambitioner som Miljöpartiet har för de lokala klimatmålen i Järfälla. Offentliga platser där folk kan mötas utan att det ska vara på kommersiella aktörers villkor, är också en bristvara idag. Miljöpartiet i Järfälla vill inte att detta ska prägla den framtida stadsmiljön i Barkarby/Jakobsberg. Parker och estetiskt tilltalande torg ska vara norm, inte undantag.

 

Trots stora utmaningar finns ändå stora möjligheter för att förverkliga visionen om en grön stad, med god tillgång till både gång- och cykelmöjligheter, lättillgänglig kollektivtrafik, grönska i stadsmiljön, småföretagsamhet samt gott om offentliga utrymmen för kulturellt utbyte, föreningsaktiviteter mm.

 

 I Järfälla vill vi:                        

 • Att den förtätade stadsmiljön i Barkarby/Jakobsberg planeras så att bostäderna byggs i kollektivtrafiknära lägen.
 • Att kommunen i tätt samarbete med SL får till stånd lättillgänglig kollektivtrafik inom området Barkarby/Jakobsberg. Även de andra kommundelarnas kollektivtrafikbehov måste ses över, så att bilberoendet minskar även i de områden som inte är förtätade. Detta gäller särskilt Viksjö och Skälby. Vi ser mycket positivt på den kommande utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby, och menar att det mest resurseffektiva trafikslaget för övrig kollektivtrafik inom Järfälla är buss.
 • Att bilen inte ska vara det naturliga transportmedlet i en förtätad stad. Istället vill Miljöpartiet se en kraftig förstärkning av gång- och cykelvägsnätet i hela kommunen samt fler bilfria zoner.
 • Att det anläggs parker och torg för kulturella evenemang och annan samvaro, som inte är kopplat till ekonomiska intressen.

 

4.3 Grönska ger hälsa

Forskningen har nu kunnat bevisa att grönska i stadsmiljön och bostadsområden ger bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Fler gång- och cykelvägar ger ökad utevistelse och motion, och träd och växtlighet i utemiljön och även på husen verkar positivt på vår psykiska hälsa. Grönska rehabiliterar, helt enkelt. Gröna tak och fasadväxtlighet verkar också positivt på det lokala klimatet. Växtlighet på och kring hus verkar isolerande, samt tar upp växthusgaser. Dessutom verkar det värmedämpande vid värmeböljor eller tar upp regnvatten. Många gröna lungor i stadsmiljön ger således bara fördelar. För att ytterligare skapa incitament för en hållbar livsstil i en grön stad, bör kommunen se till att det finns tillgång till odlingslotter i högre grad, så att fler kan odla egna grönsaker osv. Jordbruk i stadsmiljö är ett fenomen som har börjat växa till en reell faktor på flera håll i världen. Denna trend tjänar Järfälla på att bli en del av.

 

Öppna dagvattenlösningar i stadsmiljön tar inte bara hand om regnvattnet på ett bättre sätt än dagens brunnslösningar. Det bidrar även till att rena luften och öka luftfuktigheten i lokalmiljön. Järfälla bör därför studera hur andra städer i världen planerats utifrån alla dessa aspekter som i sig innebär en grön helhetssyn på stadsmiljöns utformning.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att det målmedvetet planteras träd i stadsmiljön samt anläggs växtlighet i bostadsområden, både på och kring husen. Miljöpartiet är övertygade om att ökad förekomst av grönstrukturer i städer är bra för både klimatet, men också för människors fysiska och psykiska hälsa.
 • Att det anläggs fler öppna dagvattenlösningar i stadsmiljön och övriga bostadsområden.

 

4.4 Tillgänglig stadsmiljö för alla

Till stadsplanering hör också att säkerställa en god tillgänglighet för funktionshindrade. Genom alltfler bilfria zoner skapas bättre möjligheter för både synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram på våra gator och torg. Genom att gatstenarna inte är alltför höga, genom att vi har väl utbyggda, akustiska trafiksignaler där det behövs samt genom tydliga markeringar i gatumiljön osv, skapar vi en mer tillgänglig stadsmiljö för alla. Grundinställningen måste vara att det som är tillgänglig stadsmiljö för barn, äldre och funktionshindrade också är mer tillgängligt för alla. Otillgänglighet är i sig diskriminerande.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att öka tillgängligheten för funktionshindrade vid planering av ny stadsbebyggelse, samt att redan befintliga miljöer successivt görs mer tillgängliga. För att uppnå detta vill vi se att det kommunala tillgänglighetsrådet får en ökad betydelse i all stadsplanering.

 

 

4.5 Sophantering

En annan viktig del i att komma längre på vägen mot ett kretsloppssamhälle, är att få en effektiv sophantering inom hela kommunen. Mycket har redan gjorts inom det kommunövergripande samarbetet SÖRAB. Detta innebär att flera kommuner samarbetar för att få till stånd en effektiv sophantering med goda källsorteringsmöjligheter. Miljöpartiet tycker dock att källsorteringsmöjligheterna måste byggas ut ytterligare i Järfälla, så att de både omfattar allt fler av flerfamiljshusen men också fler villor och radhus. Särskilt viktigt är det att Järfällaborna inte ska behöva ta sig långa avstånd för att kunna sopsortera miljövänligt. Källsorteringsstationer ska finnas lättillgängliga. Det är också viktigt att bygga ut möjligheterna att kompostera matavfall, så att vi kan bidra till en allt större produktion av biogas.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att kommunen bygger ut möjligheterna för källsortering av avfall ytterligare, så att Järfällaborna får tillgång till källsorteringsstationer i sina närområden.
 • Att möjligheten att kompostera matavfall byggs ut i nya såväl som befintliga bostadsområden.

 

4.6 Bullerstörningar från trafiken

Det är viktigt att de boende inte utsätts för störande buller från trafiken. Ett exempel på när detta kan inträffa är när Förbifarten tas i bruk. Bullret kan då bli störande för dem som bor i närheten, det vill säga i radhusen i Vålberga. Ett sätt att minska störningar kan vara att med schaktmassor från tunnelbygget bygga upp en ”grusås” förbi tunnelmynningen. 

 

I Järfälla vill vi:                                

 • Att bullerstörningar från trafiken minimeras.
   

5. Principer för upphandling

Oavsett det handlar om välfärdstjänster, inköp av mat till kommunens verksamheter, materialinköp eller transporttjänster, anser Miljöpartiet att principerna för upphandling måste grunda sig på vad som ger mest miljönytta och vad som är mest etiskt gentemot människor och djur. Vi vill i högre grad se kvalitetsupphandlingar inom kommunens verksamheter, och inte ha lägsta pris som riktmärke, som ofta är fallet idag. Att göra miljömässigt och mänskligt etiska upphandlingar inom kommunens verksamheter är ett effektivt sätt att aktivt ändra dåliga konsumtionsmönster. Det lagförslag som EU-parlamentet röstat igenom och som förhoppningsvis blir EU-lag inom kort, kommer att innebära stora möjligheter att göra grönare upphandlingar. Fast redan idag anser vi att det är möjligt att ställa högre krav än vad som är gängse, utifrån den dom som Sigtuna kommun vann och som gjorde att de kunde köpa in etiskt producerad mat.

 

I förhållande till många kommuner och landsting ligger Järfälla dåligt till om man ser till hur stor andel av livsmedlen som är ekologiskt producerade. I kommunens miljöplan står det att målet är att 25% av kommunens livsmedel ska vara ekologiskt producerade år 2020. Idag ligger andelen ekologiska livsmedel på ungefär 14%. Miljöpartiet i Järfälla anser att miljöplanens mål är alldeles för lågt ställt, eftersom det redan idag finns kommuner och landsting som med råga överträffar Järfällas nuvarande ambitioner. Vi vill istället peka på Södertälje som en förebild, där 50% av kommunens inköpta livsmedel redan idag är ekologiska. Dessutom har man policyn att köpa in kött som är etiskt och ekologiskt producerat. I gengäld köper man in mindre köttmängder, eftersom andelen oekologiskt och oetiskt producerat kött är så mycket större. Miljöpartiet i Järfälla anser därför att ett uppnåeligt mål för Järfälla ska vara 40% ekologiska livsmedel till år 2020 och att motsvarande mängd kött som Järfälla kommun köper in också ska vara ekologiskt. Även här blir konsekvensen att den totala mängden kött som kommunen köper in också blir mindre.

 

När vi kommer till vård- och omsorgssektorn, har upphandlingen av bland annat äldreboendens drift också fått ske med lägsta pris som riktmärke, istället för att handla om kvalitetsupphandlingar. Miljöpartiet anser att drift av äldreboenden ska bedrivas utifrån etik och högt ställda krav på kompetens hos personalen, miljöanpassade material samt välbefinnande hos de boende. Även när det gäller upphandling av diverse bemanningstjänster som finns för att täcka upp med vikarier inom äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan, har det även där handlat om att hitta den leverantör som erbjuder tjänsten till lägsta pris, inte den som erbjuder bäst arbetsvillkor för de anställda. Därför anser Miljöpartiet att upphandlingen av äldreboendedrift och upphandling av vikariatstjänster inom äldreomsorg, barnomsorg och skola ska ske utifrån ett kvalitetsperspektiv med goda arbetsvillkor som norm.

 

Järfälla kommun köper också in många transporttjänster samt har tillgång till tjänstebilar. Transporttjänsterna handlar bland annat om skolskjutsar, sophantering samt snöröjning. Miljöpartiet i Järfälla anser att de leverantörer som bedriver skolskjutsar ska erbjuda goda arbetsvillkor för sina anställda samt använda fordon som är miljöanpassade och körs på fossilfria bränslen. Även kommunens tjänstebilar ska uppfylla dessa krav. Detsamma ska också gälla för de sopbilar som trafikerar Järfälla kommun samt de fordon som används för snöröjning. De leverantörer som erbjuder sophantering samt snöröjning ska också tillämpa seden om goda arbetsvillkor.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att principnormen för alla upphandlingar som görs inom kommunens verksamheter ska utgå från vad som ger mest miljönytta och vad som är mest etiskt gentemot människor och djur.
 • Att 40% av de livsmedel som kommunen köper in ska vara ekologiskt producerade år 2020.
 • Att kommunen till år 2020 köper in motsvarande mängd ekologiskt producerat kött, vilket kommer att medföra att den totala mängden inköpt kött minskar.
 • Att upphandlingar av äldreboendens drift ska ske utifrån ett kvalitetsperspektiv med högt ställda krav på personalens kompetens, miljöanpassat material samt gott välbefinnande för de boende.
 • Att kommunen upphandlar bemanning- och vikarietjänster inom äldreomsorg, barnomsorg och skola som erbjuder goda arbetsvillkor, helst kollektivavtal.
 • Att kommunens alla tjänstebilar är miljöanpassade och körs på fossilfria bränslen till år 2020.
 • Att de leverantörer som erbjuder skolskjutsar, sophantering samt snöröjning använder fordon som är miljöanpassade och körs på fossilfria bränslen till år 2020.
 • Att de leverantörer som erbjuder skolskjutsar, snöröjning samt sophantering erbjuder goda arbetsvillkor för sina anställda, helst kollektivavtal.

 

6. Människan

6.1 Inledning

Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt.

Denna rikedom behöver frihet, demokrati och trygghet för att blomstra. Alla människor ska ha friheten att söka lycka, kunskap och förverkligande av den egna potentialen. Yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen är ovärderliga. Det goda samhället behöver byggas på en grund av mänskliga fri- och rättigheter. Våra gemensamma angelägenheter ska hanteras med öppenhet, respekt, fri debatt och demokratiska beslut.

 

Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. Vi vill ha ett samhälle där individen ges möjlighet att bidra efter förmåga till samhällets utveckling och där alla har lika rättigheter. Därför måste samhället också stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser att växa och utvecklas genom livet. Det skapar förutsättningar för goda livsvillkor vilket bidrar till människors utveckling och välbefinnande. Samhället är till för alla och skapas av alla.

 

6.2 Demokrati

Den gröna rörelsen står för ett frihetligt perspektiv på politiken. Vi är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre. Det är på ställen där människor och kulturer möts och blandas, där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud, och där tankar, visioner och olikheter respekteras som nya utvecklande idéer blomstrar.

Människors frihetsutövande begränsas dels av naturens ramar och dels av andra människors frihetsutövande. Alla människor har därför ansvar för att inte begränsa eller inskränka andras friheter.

 

Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder. Alla former av diskriminering ska motverkas. Först när alla människor erkänns för vilka de är, får rätt att definiera sig själva och har tillgång till lika rättigheter kan vi uppnå välfärd för alla. Religion kan heller aldrig vara en ursäkt för att begränsa andras friheter och rättigheter. Alla ska ha rätt att utöva sin tro, eller att avstå från religionsutövning.

 

I en väl fungerande demokrati har människor möjlighet att uttrycka sina åsikter. Miljöpartiet är ett decentralistiskt parti. Beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Att ha möjlighet att välja vilken pedagogik man vill ha i skolan eller att välja hur man vill bli omhändertagen som gammal är en del i att flytta beslut närmare människan. Vi vill stärka egenmakten och inflytandet över välfärden.

 

Demokrati betyder folkstyre. Alla bör få möjlighet att arbeta politiskt under någon del av livet. För att underlätta detta vill vi begränsa hur många gånger man kan ställa upp till omval till ett politiskt förtroendeuppdrag. Inom Miljöpartiet tillämpar vi en rotationsprincip.

 

Olika erfarenheter och bakgrunder är av största vikt för demokratin i alla sammanslutningar där beslut fattas och därför vill vi i alla sammanhang verka för jämställdhet och mångfald.

 

Miljöpartiet i Järfälla anser att det finns god potential att fördjupa demokratin också i vår kommun. Vi tror på möjligheten att genomföra rådslag via Internet i viktiga kommunala frågor. Likaså tror vi på idén om lokala folkomröstningar. En förutsättning för det sistnämnda är att omröstningen inte berör främlingsfientlighet eller annat som skulle minska alla människors lika värde. Erfarenheten visar utom allt tvivel att de kommuner som fördjupar sin demokrati och ger invånarna verktyg att ta ansvar för kommunala angelägenheter, upplever att medborgarna blir mer delaktiga och aktiva.

 

Att ta medborgarna på allvar och ge dem möjlighet att ta ansvar för gemensamma frågor, är inte bara att låta dem gå till valurnan vart fjärde år, utan också att låta dem få inflytande över den kommunala vardagen mer kontinuerligt. En grundförutsättning för att medborgarna ska kunna ta aktiv del i den kommunala politiken och beslutsfattandet är tillgänglig information. Det är viktigt att bevaka att exempelvis Järfälla kommuns webbplats är fortsatt tillgänglig för funktionshindrade, samt att informationen på densamma görs tillgänglig på det största minoritetsspråket i Järfälla, nämligen finska.

 

Miljöpartiet i Järfälla vill bibehålla rätten för Järfällaborna att kunna lägga medborgarförslag till nämnderna. Likaså vill vi bibehålla Järfällabornas rätt att lyssna på fullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämndernas sammanträden. Sist men inte minst tycker vi att det var ett viktigt steg framåt att göra kommunfullmäktiges sammanträden än mer tillgängliga genom att de läggs ut på Järfälla kommuns webbplats.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att kommunen prövar möjligheten att genomföra rådslag via Internet i utvalda frågor under kommande mandatperiod..
 • Att informationen på Järfällas webbplats alltjämt fortsätter att vara tillgänglig för funktionshindrade.
 • Att informationen på Järfällas webbplats görs tillgänglig på finska.
 • Att webbsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden också görs tillgängliga för döva och hörselskadade genom exempelvis teckenspråk.
 • Att öppna nämndsammanträden bibehålls.

 

6.3 Barn

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Barn är aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.

Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur en familj ska vara.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det behövs en politik som ger ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn trygghet och minska klyftorna.

 

Barn i grundskolan ska kunna delta i exempelvis skolutflykter på lika villkor. Därför avvisar Miljöpartiet å det bestämdaste skolors rätt att ta ut några som helst avgifter vid aktiviteter som arrangeras av skolan.

 

Miljöpartiet ser de årligen återkommande barnhearingarna för skolbarn tillsammans med lokala politiker som ett viktigt steg framåt. Det är dock inte nog. Miljöpartiet vill dessutom att kommunen i viktiga beslutsförslag låta dessa genomgå en barnkonsekvensanalys.

 

Lek är grundläggande för barnens utveckling och nyfikenhet. Därför ser vi det som viktigt att befintliga lekplatser underhålls kontinuerligt, samt att nya lekplatser anläggs. Särskilt bör kommunen ha barn med funktionshinder i åtanke när lekparker planeras så att alla kan få tillgång till stimulerande lekupplevelser.

 

Miljöpartiet i Järfälla tror även på idén att pröva möjligheter till att barn och äldre möts. Att ha tillgång till många vuxna människor i barnens vardag, innebär en stor trygghet för barn. Äldre uppskattar oftare än vad man kan tro att träffa barn, och barnen kan få positivt utbyte av äldres erfarenheter och ett lyssnande deltagande. Detta är särskilt viktigt för barn som lever i hemförhållanden som inte är tillfredställande och där föräldrarna kanske inte har vare sig tid eller ork för sina barn.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att skolorna inte får ta ut några avgifter i samband med aktiviteter som skolan anordnar. Eventuell matsäck ska bekostas av skolan och vara god och näringsrik.
 • Att viktiga beslutsförslag i kommunen genomgår barnkonsekvensanalyser.
 • Att befintliga lekparker underhålls kontinuerligt och att nya anläggs.
 • Att det skapas fler möjligheter för barn och äldre att mötas, exempelvis genom att man prövar att låta barn och äldre mötas vid enstaka tillfällen för att äta gemensam lunchmåltid.

 

6.4 Kultur

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Miljöpartiet de grönas kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Kulturpolitiken ska öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande.

 

All kultur är en social konstruktion och handlar om hur vi som sociala varelser ser på omvärlden och samspelar med den. Vi gröna ser på kultur som en evig process som förändras i takt med allt som sker i världen. En kultur kan aldrig vara bunden till en plats utan är ett resultat av många olika faktorer som påverkar vår identitet. Vi gröna menar att synen på kultur aldrig får leda till att vi reducerar individen till att främst ses som en del av ett kollektiv. De individuella variationerna är en fundamental del av den gröna kultursynen.

 

I Järfälla ser Miljöpartiet med oro på trenden att avgifterna till den kommunala kulturskolan höjs steg för steg. Det ska aldrig behöva vara en ekonomiskfråga hurvida barn ska kunna utöva och utveckla sitt kulturella skapande. Att ge exempelvis kulturföreningar tillgång till ändamålsenliga föreningslokaler, exempelvis kommunens lokaler, är också något som kan stimulera kulturell utveckling i Järfälla.

 

Miljöpartiet i Järfälla vill att det ska finnas folkbibliotek i alla kommundelar med god service. När det gäller Jakobsbergs bibliotek, ser vi ett stort värde i att det får fortsätta att vara beläget i Jakobsbergs centrumgalleria. Vi avvisar alltså tanken om att flytta biblioteket till ett eventuellt, nytt medborgarhus där kommunala förvaltningar osv samlas. I Jakobsbergs centrumgalleria befinner sig däremot människorna av naturliga orsaker, och därför menar vi att biblioteket ska finnas på en plats där människorna redan finns.

 

God tillgång till fritidsgårdar och kulturella mötesplatser för unga är en värdefull investering i ungdomars liv. En meningsfull fritid innebär också att ha god tillgång till Järfällas fritidsanläggningar, och att de så långt det är möjligt är bemannade. Vi vill exempelvis att fritidsanläggningen vid Ängsjö återbemannas.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att avgifterna till den kommunala kulturskolan sänks. Målet bör vara avgiftsfri kulturskola för alla barn och ungdomar.
 • Att Jakobsbergs bibliotek även fortsättningsvis är beläget i Jakobsbergs centrumgalleria.
 • Att övriga folkbibliotek i kommunen bevaras och har en god servicenivå.
 • Att de kommunala fritidsanläggningarna, exempelvis Ängsjö är bemannade även kvällstid för att öka besökarnas trygghet.

 

6.5 Lika rättigheter

För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas. Därför måste arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering integreras på alla områden i samhället. Ingen ska utsättas för hatbrott eller hatpropaganda.

 

Miljöpartiet vill se ett Järfälla där alla individer kan få uttrycka sin identitet som de själva vill och respekteras för sina olikheter. Vi vill inte se ett Järfälla där människor blir diskriminerade på grund av sin etnicitet, funktionshinder, könsidentitet, trostillhörighet, på grund av vilket namn man har eller liknande. Vi vill att kommunen ska vara en god förebild när det gäller att ta tillvara erfarenheter från människor som inte utgör normen i samhället.

 

Anställda med annan bakgrund, funktionshinder eller sexuell identitet ska inte vara något unikt eller udda. Ett steg kommunen kan ta för att än bättre ta sig an funktionshinderfrågor på ett djupgående sätt, vore att kommunen tillsätter en ombudsman för funktionshinderfrågor, likt den funktion som redan idag finns i Botkyrka. Samhällsplanering och strukturer i allmänhet har hittills utgått från mannen som norm. Därför vill Miljöpartiet i Järfälla pröva att göra kommunala budgetar utifrån ett genusperspektiv.

 

På nationell nivå har fem nationella minoriteter särskilt skydd i lag när det gäller att främja kultur och språk. Dessa minoriteter är Sverigefinnar, Tornedalsfinnar, samer, judar och romer. Av dessa minoriteter är den Sverigefinska den största i Järfälla. Omkring 11 procent av Järfällas invånare har finsk bakgrund i någon form. Regeringen har sedan år 2010 gjort det möjligt att göra kommuner med en stor andel finsktalande invånare till så kallade förvaltningsområden. Det innebär utökad service från kommunen på det finska språket i form av information, barn- och äldreomsorg, samt att det ska vara meriterande att kunna finska när man anställer personal inom kommunens verksamheter. Många grannkommuner till Järfälla, men även andra kommuner i Mälardalen och Stockholmsregionen, valde tidigt att självmant bli sådana förvaltningsområden.

 

Miljöpartiet i Järfälla anser att Järfälla kommun hittills inte har gjort tillräckligt för att stärka nationella minoriteters rättigheter. Nu håller det visserligen på att utarbetas riktlinjer för nationella minoriteters rättighetera, men Miljöpartiet anser att den naturliga slutsatsen borde vara att Järfälla snarast ansöker om att bli ett förvaltningsområde för finska som minoritetsspråk. Befolkningsunderlaget finns mer än väl.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att Järfälla kommun är en god förebild när det gäller att anställa människor med olika bakgrund, identitet och erfarenheter.
 • Att Järfälla kommun prövar att utarbeta budgetar utifrån ett genusperspektiv, dvs hur olika prioriteringar berör män och kvinnor olika.
 • Att en ombudsman för funktionshinderfrågor inrättas i Järfälla kommun.
 • Att Järfälla snarast ansluter sig till förvaltningsområdet för finska som minoritetsspråk.

 

7. Arbetsmarknad och näringsliv

7.1 Inledning

Järfälla är en kommun med synnerligen god potential att utveckla sitt lokala näringsliv. Redan idag finns många företag som spänner över många branscher och som verkar i Järfälla. Det betyder dock inte att det inte finns problem. Miljöpartiet i Järfälla anser att Järfälla kan variera sitt näringsliv ytterligare, och inte utmärka sig genom att vara en kommun som förknippas med sällanköpshandel och stormarknader. Istället är vi övertygade om att Järfälla behöver fler små- och medelstora företag inom den kunskapsintensiva sektorn, exempelvis företag som sysslar med miljöteknik.

 

Miljöpartiet är även oroade över att Järfälla som kommun tappar i attraktionskraft när det gäller företagsetableringar om man ser det i förhållande till våra grannkommuner. Därför anser vi att kommunen tillsammans med näringsliv och andra aktörer måste skapa ett bättre företagsklimat genom en minskad byråkrati, och att företagarna faktiskt upplever att kommunen ger dem god service.

 

7.2 Kommunal arbetsmarknadspolitik

Järfälla är en av de kommuner i Stockholmsregionen där arbetslösheten ökar mest. Orsakerna till detta är dels situationen i vår omvärld, dels att kommunen hittills inte har agerat kraftfullt nog för att med egen kraft motverka den negativa trenden. Järfälla kommun bedriver arbetsmarknadsåtgärder bland annat genom verksamheten inom Jobbcenter. Där ska ungdomar och vuxna med svag anknytning till arbetsmarknaden få stöd att komma vidare till jobb eller praktik. Miljöpartiet anser att Jobbcenter måste bli bättre på att aktivt matcha den enskilde gentemot meningsfullt arbete eller praktik. Jobbcenter får aldrig bli en plats för förvaring. Istället måste Jobbcenters samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och lokalt näringsliv förstärkas. Miljöpartiet i Järfälla vill också se en satsning på att kommunen anställer människor som kan fungera som komplement i flera av kommunens basverksamheter. Det kan handla om underhåll och städning av parker och torgmiljöer, men också arbete inom äldreomsorgen där dessa Järfällavärdar kan komplettera den ordinarie personalen genom att erbjuda aktiviteter som ger ökad livskvalitet för de äldre. Detta skulle kunna ge många fler större chanser på arbetsmarknaden i stort genom god arbetslivserfarenhet.

 

Miljöpartiet i Järfälla menar att vi på sikt behöver ett försök med sänkt normalarbetstid inom begränsade sektorer i kommunal regi, exempelvis vård- och omsorg. Generellt i samhället investeras miljontals kronor på att minska behovet av mänskligt arbete, samtidigt som vi fortfarande har en arbetstidsnorm på 40 timmars arbetsvecka. Historiskt sett har veckoarbetstiden sänkts med jämna mellanrum, allteftersom mer och mer arbete har automatiserats. En av de viktigaste utmaningarna för framtiden blir därför att dela på de jobb som finns.

 

Vi är övertygade om att sänkt normalarbetstid ger ökad livskvalitet samt förbättrar arbetstagarnas hälsa. Genom detta tror vi att sjukskrivningstalen kan minska och att arbetseffektiviteten ökar. Dessutom ger det oss en möjlighet att fler kan dela på de jobb som finns. Miljöpartiet i Järfälla är medvetna om att vi som kommun knappast kan genomföra ett sådant experiment på egen hand eller utan att arbetsmarknadens parter är överens. Därför anser vi att Järfälla kommun via SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting ska ta initiativ till en diskussion mellan SKL och fackliga organisationer som ska syfta till att ett försök med sänkt normalarbetstid från 40 timmars arbetsvecka till 35 timmars arbetsvecka genomförs på bred front för anställda inom vård och omsorg som drivs i kommunal regi.

 

 

I Järfälla vill vi:

 • Att kommunens jobbcenter bättre matchar varje individ till meningsfullt arbete och praktik.
 • Att kommunen anställer värdar inom kommunens basverksamheter, exempelvis park och torgskötsel samt äldreomsorg för att komplettera ordinarie personal samt ge värdarna ett bättre fotfäste på arbetsmarknaden.
 • Att Järfälla kommun via SKl tar initiativ till en diskussion mellan SKL och fackliga organisationer som ska mynna ut i ett försök med sänkt normalarbetstid med bibehållen lön från 40 timmar till 35 timmars arbetsvecka inom kommunalt driven vård- och omsorg.

 

7.3 Lokalt näringsliv

Järfälla har goda förutsättningar för ett brett och varierat näringsliv. Just nu ser vi dock många oroande trender. Mycket av Järfällas näringsliv blir mer och mer knutet till handel, främst stormarknader. Åtminstone några större företag inom andra sektorer har valt att lämna Järfälla. Järfälla tappar överhuvudtaget i attraktionskraft att etablera sig i som företagare om man jämför med övriga kommuner i Stockholmsregionen.

 

Miljöpartiet i Järfälla anser att kommunen behöver vässa sitt företagsklimat för att locka fler företag inom varierade branscher. En viktig väg ditåt är att kommunen förbättrar sin service till företagarna, exempelvis med kortare handläggningstid för eventuella bygglov. Bättre rådgivning till de som vill starta egna företag är också avgörande, samt att det redan i skolan uppmuntras till entrepenörskap. Miljöpartiet är också övertygade om att Järfällas näringsliv behöver få en större variation, exempelvis genom fler företag inom den kunskapsintensiva sektorn. Miljöpartiet menar att den kommande Barkarbystaden innebär en god möjlighet att bryta trenden med att Järfälla främst ska förknippas med stormarknader.

 

I Järfälla vill vi

 • Att Järfälla kommun vässar sitt företagsklimat genom minskad byråkrati och ett bättre samarbete med näringsliv och Arbetsförmedling för att locka fler företag men också uppmuntra fler människor att starta eget.
 • Att skolan får en mer betydande roll när det gäller att uppmuntra barn och ungdomar till framtida entrepenörskap.
 • Att näringslivet breddas så att fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i Järfälla så att rrenden med att Järfälla förknippas med stormarknader bryts.

 

 

8. Ekonomi

8.1 Ekonomi i balans

Järfälla kommuns ekonomi har under flera års tid varit mycket dålig. Även om det finns små tecken på att ekonomin långsamt stabiliseras, är den svåra situationen långt ifrån över. Miljöpartiet i Järfälla anser att ekonomin under lång tid skötts dåligt och att inte resurserna har använts där de bäst gör nytta på både kort och lång sikt. Istället för att exempelvis låta försörjningsstödsberoendet öka, hade kommunen tidigare kunnat sätta in lokala arbetsmarknadsåtgärder som gjort att färre blivit beroende av försörjningsstöd, något som omedelbart märkts i Järfälla kommuns räkenskaper.

 

Miljöpartiet är inte ett parti som ser höga kommunalskatter som ett självändamål, men vi anser utan tvekan att en säkring av välfärden och övriga basverksamheter går före skattesänkningar. Därför anser vi det skäligt att om det behövs höja kommunalskatten för att balansera en instabil ekonomi och för att kunna utveckla välfärden.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att vi skapar ett hållbart överskottsmål för Järfälla kommuns ekonomi.
 • Att en säkring av kommunens kärnverksamheter går före ytterligare skattesänkningar.

 

8.2 Belåning

Ytterligare en orsak till Järfällas ekonomiska instabilitet, är att kommunen också har lånat stora summor. Miljöpartiet i Järfälla anser att kommunen i framtiden måste bli mer restriktiv med hur stora lån den tar upp. Vi vill inte se ett skuldberg som växer och som sedan lämpas över på framtida Järfällabor.

 

I Järfälla vill vi:

 • Att Järfälla kommun i första hand satsar på att börja bygga upp en ekonomisk buffert som kan tas i anspråk vid behov.
 • Att kommunen blir mer restriktiv med att ta lån.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: