Vårt livsviktiga vatten

Tyvärr saknas insikt och kunskap om hotet mot vattnet, vårt i särklass viktigaste livsmedel. Nedsmutsningen och överkonsumtionen fortsätter som om inget hänt och riskerar att leda till en global katastrof. Det är bråttom med kraftfulla åtgärder. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket.

Kontaktpersoner vattenkampanjen

Michael Wallin (kampanjledare) Tel. 070 – 914 22 57 [email protected]

Agneta Fransson Tel. 070 – 835 90 72 [email protected]

Mihai Banica Tel. 076 – 246 32 94 [email protected]

 

 

 

Fördjupning i ämnet Vattenkampanjen

FÖRORENINGAR 

Förr släppte vi ut gifter från industrier rakt ut i vattnet, i marken och i luften. Från luften hamnade föroreningarna i vattnet genom nederbörden. Vi har fortfarande stora förorenade områden efter gamla industrier. Numera är det farliga lite mer osynligt. Läkemedelsrester, flamskyddsmedel och mikroplaster är några exempel på nya faror. Våra reningsmetoder är otillräckliga för detta.

 

ÖVERGÖDNING

Det moderna jord- och skogsbruket står för en stor del av övergödningen av våra vatten. Dåliga avlopp från fastigheter på landsbygden är en annan övergödningskälla. Övergödningen ger igenväxta sjöar och hav med giftig algblomning och förstörd livsmiljö i vattnet.

 

SLIT OCH SLÄNG

Mycket av det vi använder idag kasseras innan det är utslitet. Vi vill inte reparera utan köper nytt. Det förbrukas vatten för att tillverka nya produkter. Nedskräpningen ökar. Allt från plast till cigarettfimpar hamnar helt onödigt i vattendrag, sjöar och hav.

 

SLÖSERI

Vi förbrukar mer vatten per invånare än de flesta av våra EU-grannar. Priset på vårt dricksvatten är för lågt för att motverka detta.

 

HOTEN MOT VÄTTERN

Vättern är dricksvattentäkt för 250 000 människor. Om 20 år kan det vara för 2 miljoner! Ska vi då starta en gruvdrift med sanddammar vid Vättern? Ska vi tillåta fracking efter gas i strandnära områden av Vättern? Ska vi tillåta militära bombövningar över Vättern? Svaren på frågorna är självklart och otvetydigt: Nej, det ska vi inte!

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

De senaste 30 åren har klimatet blivit varmare. Vi får skyfall oftare och därmed översvämningar. Vi får mer regn under sommaren. Men vi får också torka oftare och därmed problem med grundvattnet.

 

TRANSPORTER

Transporter med främst fordonstrafik och sjöfart står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Kväveoxid orsakar övergödning. Förbränning av fossila bränslen ökar försurningen av våra vatten.

 

GRUNDVATTENBRIST

Grundvattensänkningar genom utdikning, stora grundvattentäkter och tunnelbyggen leder lokalt till hot mot vattenförsörjningen. Misstag som de vid bygget av tunneln genom Hallandsåsen, där grundvattennivåerna sjönk dramatiskt, får inte upprepas.

 

RESERVVATTENTÄKTER

Var tredje kommun i Sverige saknar reservvattentäkt. En svår olycka med farliga transporter kan snabbt ödelägga ett samhälles vattenförsörjning

 

FÖRÅLDRADE AVLOPPSLEDNINGAR

Avloppledningar, färskvattenledningar och dagvattenledningar är ofta upp till 100 år gamla i våra tätorter. Ledningsbrott och inläckage av dagvatten i avloppssystemen och otillräckliga dagvattensystem som bidrar till översvämning är hot som måste åtgärdas snarast.

 

ODLING, SKOGSBRUK OCH INDUSTRI

Odlingar av bomull, palmolja, jordnötter och fisk kräver stora mängder vatten, liksom industrier för tillverkning av läder, bomull och papper. Dessutom leder tillverkningen till att kemikalier kommer ut i naturen, ofta i utvecklingsländer, som saknar kunskap och resurser att åtgärda de problem som utsläppen för med sig. Genom att köpa produkter från dessa länder bidrar vi till vattenbrist och förorenade områden. Det moderna skogsbruket i Norden, med stora och tunga maskiner, gör att kvicksilver frigörs med påverkan på grundvattnet som följd.

Rent vatten är allas ansvar! För mer information och kunskap, se referenslitteratur här