10 felaktiga påståenden och myter om flygskatt

Lyssna

Svenskarnas flygresor står totalt för lika stora utsläpp som alla våra bilresor. Ändå är flyget helt obeskattat. Det är inte rimligt om vi ska få ner utsläppen! Därför vill vi införa en flygskatt.

Just nu finns det starka krafter i Sveriges som gör allt för att stoppa våra försök att införa en flygskatt på 80 kronor per biljett. Här slår vi hål på deras argument:

Myt 1: “En flygskatt leder till inga/knappt några utsläppsminskningar”.

Fel! Enligt regeringens utredning kan en flygskatt få ner utsläppen med upp till 180 000 ton koldioxid per år. Då har hänsyn tagits till att en viss överflyttning kommer ske till bil, tåg och buss och till gränsnära flygplatser i andra grannländer. Detta motsvarar utsläppen från ca 100 000 bensinbilar. Kritiker brukar påpeka att detta bara är 0,2 procent av Sveriges samlade utsläpp, men en flygskatt är förstås bara en av flera åtgärder behövs.

 

Myt 2: “Det ger mer klimatnytta att satsa på biobränslen än en flygskatt”

Nej. Båda delarna behövs. Ingen enskild åtgärd kan lösa detta. Regeringen vill därför införa en flygskatt för att bromsa in den mycket snabba ökning av utsläpp som vi nu ser från flyget.

Regeringen vill också se en ökad användning av biobränsle inom flygsektorn framöver. Vi har därför meddelat att frågan om hur användningen av biobränsle inom flygsektorn kan ökas ska utredas. En stor del av flygets klimatpåverkande utsläpp är dock densamma med biobränsle i tanken till följd av att utsläppen sker på så hög höjd. Framöver kommer vi behöva titta också på andra åtgärder.

 

Myt 3: "Centerpartiets förslag om inblandning av biobränsle i flyget, har 'betydligt större klimateffekt' än regeringens flygskatteförslag."

Det är också fel. Enligt Centerpartiets egna beräkningar ger förslaget minskade utsläpp på ca 160 000 ton koldioxid per år om man blandar in 5 procent förnybart bränsle, alltså i samma härad som den flygskatt som centern kallar ”tom på klimatnytta”. Men det skulle ta flera år innan centerns förslag är på plats, eftersom det måste utredas och tillgången på biodrivmedel måste säkras. Flygskatten, däremot, kan börja sänka utsläppen redan nästa år.

Enligt beräkningar från KTH skulle utsläppen från flyget vara lika höga som idag år 2030, även om man använde 100% biodrivmedel, eftersom bytet av bränsle bara kompenserar för den ökade trafikvolymen. Miljöpartiet vill införa båda förslagen, vilket naturligtvis är det mest effektiva.

Det är också värt att veta att även inblandning av biobränsle skulle leda till att det blir dyrare att flyga från Sverige, så det är konstigt att de har just det som argument mot en flygskatt.

Myt 4: “Flygskatten minskar bara utsläppen motsvarande ungefär 'ett års utsläpp från rökning och fyrverkerier i Sverige'.”

Även detta är helt fel. Uppgiften kommer från SCB:s statistik över utsläpp, men i den kategori där rökning och fyrverkeri ingår så ingår också ”elektrisk utrustning” och ”övrig produktanvändning”, och det är från dessa som utsläppen kommer.

 

Myt 5: “Utsläppen från svenskt flyg står endast för en promille av de globala utsläppen.”

Det stämmer att de svenska utsläppen är ganska små globalt, men det betyder inte att de inte måste minska. Alla utsläpp är lokala, men tillsammans blir de stora.

Utsläppen från svenskarnas flygresor är exempelvis lika stora som utsläppen från svenskarnas bilresor. Dessutom ökar svenskarnas internationella flygresande för varje år, mellan 1990 -2015 ökade utsläppen från det internationella flygresandet med 77 procent. Ska vi klara klimatmålen måste hela världen snabbt ställa om och bli fossilfria, och Sverige, som har bland de bästa förutsättningarna att göra detta, måste gå före.

 

Myt 6: "Det är bättre att införa en internationell skatt."

Självklart vore det mycket bättre om världens alla länder, alternativt alla EU-länder, kunde enas om en gemensam flygskatt. Men allt tyder dessvärre på att det kommer att ta lång tid innan en sådan skatt kan bli verklighet. Motståndet är helt enkelt för starkt.

Därför är det viktigt att Sverige, precis som andra länder som exempelvis Tyskland, nu går före och inför en nationell skatt på flygresor. Genom detta visar Sverige vägen och ökar förutsättningarna för att få till en internationell skatt.

 

Myt 7: "En flygskatt gör att flygbolagen lägger sin verksamhet i andra länder och att utsläppen bara flyttar."

Sverige, precis som våra grannländer, står inför samma utmaning i att vi snabbt måste få ner utsläppen. Att Sverige nu går före och visar att vi tar denna fråga på största allvar ökar chanserna att fler länder följer efter.

Naturvårdsverket har också påpekat att en svensk flygskatt kan ge ännu större klimatnytta än de beräkningar som finns, eftersom den rent praktiskt ökar effekten av att införa en flygskatt i något grannland. När angränsande länder också inför en flygskatt så reduceras problemet med ”läckage”, alltså att resenärer kan åka över nationsgränsen och köpa obeskattade biljetter.

 

Myt 8: "Flygskatten gör att sju regionala flygplatser kan läggas ner =  25 000 jobb försvinner."

Helt fel. Påståendet kommer från Stockholms Handelskammares rapport, men den har endast tittat på konsekvenserna om dessa sju flygplatser läggs ner till följd av flygskatten, inte hur sannolikt det är att detta faktiskt ska ske. VD:arna för de två flygplatser som enligt rapporten skulle förlora flest jobb, Jönköping och Karlstad, har gått ut och sagt att de inte alls kommer lägga ner om flygskatten införs.

 

Myt 9: "Många tunga remissinstanser/8 av 10 remissinstanser är emot en flygskatt"

Uppgiften kommer från föreningen Svenskt Flyg, som är motståndare till en flygskatt och som själv uppmanat företag och privatpersoner att skicka in negativa remissvar, just i syfte att påverka statistiken.

Faktum är att forskningstunga remissinstanser, som Naturvårdsverket, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers och Göteborgs universitet – som har minst sagt god kunskap om klimatfrågan – alla anser att en flygskatt behövs.

 

Myt 10: "Flygbranschens egna initiativ om att halvera utsläpp till 2030 är mer ambitiös än regeringens flygskatt"

Först och främst är det förstås bra att flygbolagen själva vill sänka sina utsläpp, men det står ju inte i motsättning till att man samtidigt inför en flygskatt. Problemet är att flygbranschens löfte, att halvera utsläppen till 2030, inte alls är så ambitiöst som det låter.

För det första gäller det bara inrikesflyget och inte utrikesflyget, dvs en mindre del av utsläppen. För det andra jämför de med 2005, ett år då flygets utsläpp var ovanligt högt. För att uppnå detta mål behöver de bara minska utsläppen med motsvarande 175 500 ton koldioxid till 2030. Flygskatten däremot, kan minska utsläppen med upp till motsvarande 180 000 ton koldioxid med start redan 2018, alltså tolv år tidigare.

Bakgrund

Trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som alla bilresor så är flyget fortfarande helt obeskattat. Utsläppen från svenskt inrikesflyg har minskat med 25 procent mellan åren 1990 och 2015. Men utsläppen från internationella flygresor från Sverige har ökat med 77 procent(!) mellan 1990 och 2015, till följd av ett ökat flygresande. Det håller inte. Vi måste hitta sätt att få ner dessa utsläpp. Därför vill Miljöpartiet och regeringen införa en flygskatt!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: